Avaluar l’alumnat d’origen estranger amb PI a l’aula ordinària

Al llarg d’aquest curs us hem anat parlant sobre l’atenció educativa a l’alumnat d’origen estranger, tant aquell nouvingut que atenem, per exemple, a les aules d’acollida amb l’objectiu que facin un aprenentatge intensiu de la llengua vehicular, com aquell que necessita suports específics per seguir el currículum un cop ha estat incorporat plenament a l’aula ordinària. L’objectiu fonamental de qualsevol de les actuacions que us hem proposat és proporcionar recursos que permetin als equips docents facilitar que l’alumnat d’origen estranger continuï progressant en el coneixement de la llengua en què es vehiculen els aprenentatges per tal que les limitacions lingüístiques no siguin una barrera per accedir als continguts de tots els àmbits curriculars.… Llegeix més»

Les proves d’avaluació de les aules d’acollida

Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida (curs 2004-2005), s’han aplicat instruments d’avaluació per tal de valorar el grau d’assoliment de dos objectius essencials pel que fa a l’alumnat nouvingut d’origen estranger: la integració al medi escolar i l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana.… Llegeix més»

Els criteris d’avaluació de llengua i el PI de l’alumnat nouvingut

La personalització dels aprenentatges i el tractament globalitzat dels continguts obliguen a situar el focus del pla de suport individualitzat (PI) en els criteris d’avaluació. Aquests ajuden a l’assoliment de les competències bàsiques, tenint en compte que, des del seu inici, la programació de centre i d’aula expliciten la diversitat de formes de ser i d’aprendre de tot l’alumnat.… Llegeix més»