Internacional


ACTUALITAT I ANÀLISI D’INFORMES:


> Consideracions per redissenyar el currículum (OCDE)
Designing future-ready curricula


> Anàlisi de les reaccions educatives dels països durant la pandèmia (OCDE)
Tackling coronavirus (COVID19). Contributing to a global effort


> Resum de les accions de la Comissió europea
Achieving European Education Area by 2025 and resetting education and training for the digital age


> Resum executiu de la UNESCO
QUÉ HEMOS APRENDIDO? Hechos salientes de una encuesta a los ministerios de educación sobre las respuestas nacionales a la COVID-19