Calendari escolar 2021-2022. Anàlisi comparativa: Ordre EDU/119/2021 – Dictamen 2/2021

Anàlisi comparativa: Ordre EDU/119/2021Dictamen 2/2021

ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Dictamen 2/2021 Projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Propostes

El dictamen inclou tres propostes de modificació de redactat d’articles:

 • 4.2, sobre horari escolar a infantil i primària: horari lectiu i horari marc en cas de manca de consens en el consell escolar de centre.
 • 6.1, sobre la referència a apartats posteriors, merament tècnica.
 • 6.2, sobre el caràcter no lectiu de l’esbarjo a secundària i la incorporació d’activitats educatives en aquest espai de temps.

Totes les propostes han estat incorporades a la normativa publicada.

Recomanacions

El dictamen inclou cinc apartats sobre recomanacions en funció de la temàtica en què se centren:

 1. La sisena hora
 2. La jornada escolar
 3. Els instituts escola
 4. La jornada continuada
 5. La tramitació del Projecte d’ordre de calendari
 1. La sisena hora

Les recomanacions fan referència a accions a emprendre pel Departament d’Educació que no tenen reflex en l’Ordre de calendari i que, sobretot, responen al fet que en l’Ordre de calendari del curs 2020-2021 se n’hi va suprimir tota referència, sobretot a causa de la pandèmia. Durant la tramitació del Dictamen, va fer-se pública la intenció del Departament de restablir aquesta sisena hora el curs 2021-2022, de manera que el 1.3 sobre el manteniment del recurs en zones escolars rurals i centres d’alta complexitat pot considerar-se assumida tot i que no consti a l’articular de l’Ordre.

 1. La jornada escolar

Igualment, les recomanacions fan referència a accions a emprendre pel Departament d’Educació sense reflex en l’Ordre de calendari.

 1. Els institut escola

Això mateix s’esdevé amb les recomanacions d’aquest apartat, tret de la 3.1, que recomana incloure una definició del concepte “horari saludable” a l’article 5 o al 6, a partir del Document 2/2020 El temps a l’educació. En aquest cas, la recomanació no ha estat atesa.

 1. La jornada continuada

Les recomanacions fan referència a accions sense reflex en l’Ordre.

 1. La tramitació del Projecte d’ordre de calendari

Les recomanacions fan referència a accions sense reflex en l’Ordre.

Altres aportacions i valoracions

No han tingut cap reflex en la redacció definitiva de la disposició.

Informe comparativa Ordre_Dictament Calendari

Els grups de discussió, fase final del debat “Un nou present educatiu”

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha organitzat un seguit de grups de discussió en línia amb integrants de tota la comunitat educativa a fi d’incloure en el debat “Un nou present educatiu” el parer de tot els sectors al voltant de la qüestió que va centrar el debat de la XXVIII Jornada de reflexió, un debat originat per la pandèmia i la incidència que ha tingut en l’educació a partir del 13 de març de 2020.

A partir d’una mostra representativa de 44 centres educatius que incloïa totes les demarcacions educatives, hi han participat set grups d’alumnes de primària i secundària, tres de formació professional, tres de batxillerat, un de formació al llarg de la vida i un d’educació especial; tres grups de docents, altres tants de famílies, un de càrrecs de l’Administració local i un d’alumnes de centres penitenciaris. Els grups estaven formats per entre deu i dotze participants i un coordinador encarregat de dinamitzar el grup i de fer síntesi de les idees debatudes. Les sessions tenien 90 minuts de durada i s’organitzaven al voltant dels quatre eixos temàtics que ja van tractar-se a la XXVIII Jornada: espai i temps educatius, digitalització de l’educació, acompanyament i cura, i personalització dels aprenentatges. Els participants havien de parlar del passat, del present i del futur de cada un d’aquests eixos, aportant-hi les seves experiències i opinions.

Totes aquestes aportacions han estat recollides pel CEC i se’n presenten les conclusions el 29 d’abril.

El debat “Un nou present educatiu” ha passat per diverses fases. Nascut de la reunió de la Comissió Permanent i el conseller Bargalló amb el president de la Generalitat Quim Torra, que va tenir lloc el 2 d’abril de 2020, va iniciar-se com un fòrum obert a les aportacions de participants de tota la comunitat educativa. D’aquestes aportacions, un grup de treball del CEC va definir els eixos principals del debat i va avançar en l’elaboració de propostes. Aquests treballs van culminar en la XXVIII Jornada de reflexió, que va tenir lloc en línia el 26 de novembre de 2020, i s’han completat amb els grups de discussió. Les aportacions dels grups de discussió podran consultar-se en línia.