Procediment per al nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 14, Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, punt 2, a) estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Atès que l’octubre de 2020 venç el termini per a la implantació de l’Administració electrònica, el Departament d’Educació ha començat a adequar els seus procediments administratius a aquesta circumstància, específicament en allò referent a la gestió del registre i de les entrades que hi tenen lloc. Com que la designació de nous membres del Consell Escolar de Catalunya per part de les entitats i organismes representats té lloc mitjançant una comunicació amb registre d’entrada al Departament d’Educació, s’ha considerat convenient adequar aquest procediment a les obligacions legals i als terminis d’implantació relatius a l’Administració electrònica, de manera que aquest procediment passi a fer-se efectiu per mitjans electrònics, a fi d’assegurar el requisit de registre d’entrada i l’agilització del procediment.


Mitjans electrònics

El procediment electrònic de designació de membres representants per part de les entitats i organitzacions representades en el Consell Escolar de Catalunya (CEC) tindrà lloc a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’eina de petició genèrica, atès que no existeix cap tràmit específic per a aquest procediment. Les entitats i organitzacions representades al Consell, a l’hora de fer arribar la seva comunicació de designació, han d’emplenar el formulari amb les dades que corresponguin i annexar-hi un arxiu PDF amb la comunicació en què s’expressi la designació o, si és el cas, designacions de nous membres. Aquest arxiu PDF ha d’anar signat electrònicament per la persona responsable de l’emissió del document.

A tots els efectes, es considerarà el document PDF amb signatura electrònica enviat per petició genèrica com a vàlid pel que fa a la designació.


Petició genèrica

La petició genèrica es tramita a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Per fer-la efectiva, cal seguir uns passos que, de manera genèrica, s’expliquen en aquest enllaç.

Pel que fa a la petició de designació de membres del CEC, cal seguir aquestes pautes per formalitzar la petició mitjançant el formulari:

  • A les dades d’identificació, cal marcar l’opció “Persona jurídica” i emplenar els espais corresponents.
  • A l’apartat “Assumpte” hi ha de constar “Renovació de membres del Consell Escolar de Catalunya”.
  • A l’apartat “On va adreçada” només heu de seleccionar “Departament d’Educació” del desplegable. Deixeu en blanc les opcions següents relatives al tema.
  • A l’apartat “Documentació annexa”, afegiu-hi l’arxiu PDF amb l’escrit de designació de la vostra organització, signat electrònicament.
  • Abans d’enviar la petició, activeu l’opció “Accepto les condicions” i cliqueu a “Validar”.

Signatura electrònica

L’escrit de designació de membres ha d’enviar-se degudament signat per la persona responsable de la designació, igual que es fa en paper. No és vàlida la imatge digitalitzada de la signatura, sinó que cal incorporar-hi la signatura electrònica, un conjunt de metadades que s’utilitzen com a mitjà d’identificació. Aquestes metadades s’incorporen a un arxiu PDF.

Els mitjans més usuals per signar electrònicament són el DNIe i el certificat digital. Pel que fa al DNIe, cal disposar dels certificats d’autenticació actualitzats. Quant al certificat digital, cal tenir-lo instal·lat a l’ordinador. Disposeu de més informació sobre mitjans de signatura electrònica i certificats digitals, en aquest enllaç.