L’equip

La coordinació general de les xarxes es realitza des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

A continuació es presenta un llistat de les persones responsables de les diferents coordinacions durant el curs 2020-2021

EQUIP DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA ACTIVAFP
Paz Gómez. Coordinació del programa. Gestió general i relacions internes i externes.
José Carrasco. Suport a la coordinació del programa. Difusió del programa.
Marta Valero. Suport a la coordinació del programa. Indicadors i formació. 
EQUIP DE MENTORIA I COORDINACIÓ DE XARXES
Anna Castelló. Coordinació de la Xarxa 1A
Jordi Antoni Cuesta. Coordinació de la Xarxa 1B.
Miriam Castillo. Coordinació de la Xarxa 1C.
Eduard Rozas. Ferran Restrepo. Coordinació de la Xarxa 1D.
Fran Arrébola Coordinació de la xara 1E.
Antonio Domingo Coordinació de la xarxa 1F.
Olga Castilla i Paco González. Coordinació de la Xarxa 2.


El/la coordinador/a de cada xarxa serà responsable de comunicar els recordatoris de cada reunió a les persones participants, d’acord amb el calendari general previst, amb una setmana d’antelació. També serà responsable de dinamitzar les sessions i plantejar les propostes de treball.
 

També es realitzarà un treball de camp de recerca de recursos, metodologies i experiències d’èxit que contribueixi a assolir els objectius marcats pel programa ActivaFP.

Les informacions i resultats que sorgeixin del treball de les sessions, així com del treball dut a terme pels participants de cada centre, com a conseqüència de l’aplicació de les propostes plantejades es comunicarà, a la resta de participants.

Els coordinadors realitzaran un control sobre l’assistència dels participants (coordinadors dels centres), que tindran dret a un certificat de formació, sempre que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores de l’activitat, i hagin realitzat els encàrrecs de tasques previstos per a cada nivell de les xarxes (se’n certificaran 60 h).

En els centres educatius públics (pendent de modificació de la resolució perquè englobi els centres privats), la coordinació del Programa en el centre té la consideració d’activitat d’innovació educativa i es certificarà, als coordinadors de centre, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic.

Tanmateix, té la consideració d’activitat d’innovació educativa la participació activa del professorat que participa al grup impulsor del centre, dels cicles formatius on s’apliqui el Programa, a efectes del reconeixement dels estadis de promoció docent als funcionaris de carrera no universitaris, d’acord amb el previst a l’apartat 4.4 de l’Ordre de 4 de novembre de  1994, sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.

A l’efecte que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n’emeti el certificat corresponent, el director o la directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona coordinadora del Programa i del professorat que hi hagi participat en la coordinació de l’equip docent. Respecte del professorat, el director ha de trametre també una memòria justificativa que n’acrediti la participació. Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d’innovació es registren a l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI), d’acord amb l’article 6 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.