Organització i metodologia de treball

ORGANITZACIÓ GENERAL

L’estructura organitzativa del programa té diferents àmbits d’actuació:

  • Coordinació de les diferents xarxes
  • Coordinacions generals de seguiments de reunions i participació com integrant de la Unitat d’Innovació
  • Difusió
  • Formacions
  • Organització i generació de Documentació 
  • Connexió amb els centres de la Xarxa

 

En termes específics el programa s’organitza en xarxes de centres, agrupats per nivells i  àmbits territorials, en què es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es fa intercanvi d’experiències.

En principi s’han establert tres nivells de xarxes.

  • Xarxa 1. Xarxa d’iniciació i disseny. Pels centres que estan a un nivell inicial en relació amb les metodologies actives a l’aula. Es divideix en quatre xarxes:
   • Xarxa 1A.
   • Xarxa 1B.
   • Xarxa1C.
   • Xarxa 1D.
  • Xarxa 2. Xarxa d’implementació. Pels centres que ja estan treballant metodologies actives i les tenen implantades amb grau elevat.
  • Xarxa 3 Xarxa de consolidació i extensió. Pels centres que estan ampliant i consolidant les metodologies actives a l’aula.

Durant el curs 2019-2020 el programa desplega els nivells d’iniciació i disseny i d’implementació, corresponents a la Xarxa 1 i la Xarxa 2, respectivament.