FAQ ActivaFP. Centres nous

Què promou el programaActivaFP?

El Programa d’innovació ActivaFP, breument ActivaFP, promou les metodologies competencials basades en l’aprenentatge col·laboratiu. Proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals. Integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d’intercanvi d’experiències. Finalment estableix una organització dels centres en xarxes a través de les quals es canalitzi la formació i es fomenti la cooperació, el suport mutu i l’intercanvi de bones pràctiques.

Com promou les metodologies competencials el programa?

Acompanyant i donant suport als centres en la implantació de metodologies col·laboratives d’aprenentatge competencial basat en reptes i projectes per tal d’afavorir l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals i augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat dels ensenyaments professionals. El Programa “ActivaFP” s’emmarca en l’àmbit dels Programes d’innovació de les metodologies i els recursos per millorar els resultats d’aprenentatge.

Què ofereix el programa a l’alumnat?

Ofereix a l’alumnat models d’aprenentatge que li atorguin la responsabilitat de resoldre, de manera col·laborativa, reptes i projectes vinculats a situacions similars o iguals a les que es donen en l’àmbit professional del perfil del cicle. Els reptes i projectes es resolen per part de l’alumnat mitjançant la recerca i la producció del coneixement necessari (constructivisme), definint, organitzant i fent les actuacions necessàries per assolir el resultat adequat, validant-los i extraient conclusions.

Què ofereix el programa a l’equip docent?
 • Assessorar i formar el professorat dels equips docents en l’elaboració de les programacions que integrin resultats d’aprenentatge de diverses unitats formatives i/o mòduls professionals. Aquestes programacions han de potenciar les competències transversals dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, mitjançant l’ús de metodologies d’aprenentatge basades en reptes i projectes.
 • Assessorar i formar el professorat per dissenyar, programar, organitzar i guiar activitats basades en reptes i projectes, vinculades a situacions professionals o laborals.
 • Assessorar i formar el professorat per dissenyar estratègies i activitats d’avaluació dels resultats d’aprenentatge, desenvolupats mitjançant reptes i projectes, dels mòduls professionals, les seves unitats formatives, i dels objectius generals del cicle.
 • Assessorar i formar el professorat per definir i experimentar itineraris d’evolució progressiva, mitjançant:
  • reptes plantejats per l’equip docent,
  • reptes plantejats per empreses,
  • transferència de coneixement per respondre a necessitats concretes fixades per les empreses que aporten solucions innovadores, i
  • reptes que promoguin la creació d’empreses entre l’alumnat.
Què ofereix el programa als centres docents?
 • Assessorar i donar suport als centres en la planificació, l’organització, l’assignació de recursos i la gestió dels cicles formatius per optimar la implantació i el desplegament de metodologies d’aprenentatge competencial basades en reptes, projectes, objectius o situacions similars o properes a la realitat laboral.
 • Assessorar en la recerca de projectes reals d’empreses i altres entitats i la relació amb aquestes.
 • Donar suport als centres per establir estratègies d’interrelació i coordinació entre els programes d’innovació “ActivaFP”, “InnovaFP” i Foment de l’emprenedoria.

 

Què ofereix el programa a les empreses i altres institucions?
 • Generar models de cooperació entre els centres i les empreses i institucions per aportar escenaris, instruments, recursos i exemples reals, a través, entre d’altres, de la Formació Pràctica en Centres de Treball i la formació dual, que contribueixen al desplegament de les metodologies actives competencials i l’avaluació dels aprenentatges.
 • Desenvolupar models de participació de les empreses i entitats en l’organització, el desplegament i l’avaluació de les competències desenvolupades mitjançant aquest model d’aprenentatge.

 

Quantes places per centres nous s’oferta pel curs 2020-2021?

30 places.

Quins són els requisits de participació en l’oferta?

Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya públics i sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

 1. Impartir ensenyaments de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o esportius de règim especial.
 2. Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Quins compromisos suposa per als centres la participació en el programa?

La selecció del centre suposa l’acceptació dels compromisos següents:

 1. Incorporar en el Projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies metodològics derivats del Programa ActivaFP, i garantir-ne el desplegament en els ensenyaments professionals.
 2. Assegurar la implicació de la direcció del centre en l’impuls, la implantació i el desplegament, en l’àmbit dels ensenyaments professionals, dels objectius i les actuacions establertes en el Programa.
 3. Designar una persona com a coordinadora del Programa en el centre i un membre de l’equip directiu per fer el seguiment del Programa. En el cas dels centres públics, les persones coordinadora i participants en la xarxa de centres del Programa, han de ser designades, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en qualsevol cas, l’assignació s’ha de fer amb la previsió de continuïtat del Programa.
 4. Facilitar l’assistència del professorat a les sessions de treball, segons el calendari de reunions proposat des de la coordinació del Programa d’innovació.
 5. Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.
 6. Contribuir i coordinar la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin al si del Programa.
 7. Desplegar programes de formació interna del centre per tal de garantir la capacitació del professorat i la implementació progressiva en tots els ensenyaments professionals del centre.
 8. Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al Programa.
 9. Trametre, anualment, una memòria del desplegament del Programa en el centre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
  • En el cas dels instituts dependents del Departament d’Ensenyament, la direcció del centre educatiu ha d’assignar al professorat que coordina el Programa una dedicació d’hores d’activitats complementàries suficient per desplegar les actuacions derivades dels compromisos establerts a l’apartat 7.1 d’aquest annex.

L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

Com es reparteixen les places?
 • Un 75% de les places, per a centres de titularitat pública.
 • Un 25% de les places, per a centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics.
 • Es pot seleccionar un nombre de centres superior al convocat per tal de cobrir les eventuals baixes de centres, mantenint, en tot cas, les proporcions indicades en el seu conjunt.

 

Quina documentació cal lliurar en la sol·licitud?
 1. Formulari de sol·licitud, incloure nom i cognoms de la persona interlocutora (ha de ser idèntic al nom i cognoms amb el que surt a la cerca d’evalisa i indicar si és docent o no docent).
 2. Full de baremació. El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l’argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l’aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 304 Activa FP.
 3. Argumentació de projectes i activitats.

Els instituts disposen de tres dies naturals per formular observacions a la llista provisional, mitjançant valisa electrònica, adreçada a Paz Gómez. (docent)

 

 

Per a centres de titularitats no públiques:

 • Si la selecció de centres està centralitzada, cal indicar la Direcció General a la que s’ha d’adreçar la sol·licitud
 • Si la selecció de centres està territorialitzada, cal indicar la unitat del servei territorial a la que s’ha de fer arribar la sol·licitud.
Quin és el termini de presentació?

Pendent (*)
(*) Els centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona han de tramitar la inscripció a través del portal de la Convocatòria Unificada de Programes del Consorci d’Educació de Barcelona en els terminis que estableixi.

A quins certificats donen dret la participació en el programa?

Certificació de la formació

El professorat que participi a la formació del programa d’innovació pedagògica corresponent obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d’Educació, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Certificació de la innovació

El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al programa d’innovació pedagògica corresponent obtindrà la certificació d’innovació, d’acord amb l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i amb els criteris següents:

a) La participació en el programa tindrà el reconeixement d’innovació pedagògica un cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l’òrgan impulsor del programa.

b) Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre i la formació.

c) L’òrgan impulsor de cada programa d’innovació pedagògica publicarà al respectiu espai del portal de centre la llista de centres, que una vegada han passat el procés d’avaluació de la memòria tenen professorat amb dret a certificació d’innovació.

d) Als efectes que la Direcció General responsable n’emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, cognoms i NIF del professorat amb dret a certificació.

e) Els certificats atorgats a les persones participants en els programes d’innovació pedagògica s’han de registrar a l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI), d’acord amb l’article 6 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.