FAQ ActivaFP. Avaluació

Com s’ha d’avaluar un ABP?

Des de l’avaluació formadora. La metodologia té el propòsit declarat de fer significatiu el coneixement adquirit i parteix del principi de la autovaloració que ha de fer l’alumnat per garantir que succeeixi. Si l’alumnat fa un procés sistemàtic de valoració de la feina realitzada i la contrastació amb els objectius previstos (quarta fase de l’acció completa), està en les millors condicions per participar en un procés de co-avaluació. El professorat que practica la metodologia sap que l’avaluació es pot convertir en un element regulador de referència per l’alumnat, del qual, a través de la reflexió pot trobar les claus per millorar el seu propi procés d’aprenentatge. La participació de l’alumnat en la valoració, l’avaluació i la reflexió són l’eix principal de l’avaluació formadora.

Es poden fer exàmens tradicionals per avaluar un ABP?

Els exàmens tradicionals com a referents principals i determinants per avaluar, perden sentit en la metodologia ABP. En la metodologia és poden plantejar proves objectives com una activitat més de procediments si plantegem en els objectius la competència de superar exàmens. En la pràctica real de la metodologia, els examens no són imprescindibles i en cap cas són determinants per avaluar competències. L’avaluació formadora no se sustenta sobre els exàmens tradicionals.

Com definir una rúbrica per avaluar un procés d’ABP?

Una rúbrica és pactar amb l’alumnat els criteris d’avaluació dins del context de la coavaluació i autoavaluació , amb els procediments de l’avaluació formadora. Per pactar rúbriques és condició que l’alumnat tingui experiència en la metodologia i un cert nivell de maduresa en participar activament en l’avaluació. Les rúbriques són l’excel·lència de l’avaluació formadora i el professorat ha de tendir a orientar a l’alumnat cap a les rúbriques sense forçar la situació.

Per pactar una rúbrica, el professorat ha de tenir molt clars els objectius didàctics i el seu abast. Com en tota negociació, el professor/a representa la part “contraria” als interessos de l’alumnat que pot buscar les millors condicions per un mínim d’esforç. Les dues parts han de ser conscients del seu rol i ser honestos en contrastar interessos.

En l’ABP les rúbriques es defineixen quan l’alumnat té ben resolta la fase d’identificació i està en condicions d’argumentar un procés de treball, que podria no coincidir amb el que esperava el professor/a.

No s’ha de confondre una taula de valoració amb una rúbrica. Una taula de valoració esdevé en rúbrica quan és pactada a través d’un procés de negociació.

És el dossier d’aprenentatge adequat per valorar un treball en ABP?

El dossier d’aprenentatge, a vegades també anomenat portafolis, és un dels millors instruments per enregistrar evidències sobre les quals es pugui valorar. El dossier d’aprenentatge ha de recollir en forma personalitzada qui ha fet què, i com ho ha fet.

Quines condicions crea l’ABP per facilitar la coavaluació?

En la metodologia ABP és una part fonamental que l’alumnat valori la feina feta i la contrasti amb els objectius. Aquest exercici fa prendre consciència del que s’ha aconseguit amb l’esforç aportat. A partir de la reflexió que fa l’alumnat sobre el treball realitzat, el concepte d’eficiència apareix de forma natural. Ensenyar a actuar d’aquesta manera dóna pas a la coavaluació.

Com avaluar un treball cooperatiu en ABP?

El treball cooperatiu s’avalua des del conjunt del treball realitzat. El procediment que millor s’adapta per aquesta valoració són les exposicions que fan els grups. Al ser aplicat sobre el conjunt i no tant a les tasques específiques de cada membre, és més fàcil oferir la coavaluació a valoracions de treball cooperatiu.