FAQ ActivaFP. Desenvolupament

Quin és el rol del professorat que imparteix en ABP?

El professorat té un rol de tutor que fa de guia del procés. Facilita recursos i dóna orientacions quan ho estima oportú i deixa que l’alumnat actuï amb autonomia en funció del grau de competència. L’equip docent o el professorat que treballa a l’aula amb la metodologia ABP ha de procurar que l’alumnat mantingui un ritme de treball adequat, fa més assistències personalitzades als equips i en general no ha de fer classes expositives. Respecte de l’avaluació, el professorat segueix tenint la mateixa responsabilitat com a docent.

El professorat perd autoritat treballant la metodologia ABP?

El professorat guanya autoritat davant de l’alumnat amb l’ABP. La raó ve donada perquè és més a prop de l’alumnat i ofereix assessorament. Aquesta proximitat i acompanyament permet al professorat connectar millor amb la realitat de l’alumnat i li ofereix les millors oportunitats de fer valer el seu coneixement, habilitats i competències. El professorat competent en ABP és un model de referència que l’alumnat en general sap apreciar.
L’avaluació formadora en bona mesura evita que l’alumnat projecti el seu fracàs en la figura del professorat i en temes d’avaluació es redueixen sensiblement el conflictes.

Quines dificultats apareixen quan el professorat deixa la iniciativa en mans de l’alumnat?

No hem de confondre impulsar la iniciativa amb desentendre’s del problema. El professorat té una tasca d’observació permanent i ha d’actuar sempre en conseqüència. Els problemes i les dificultats poden aparèixer quan es relaxa aquesta observació.

Com reconduir l’alumnat que no està per la tasca de l’ABP?

La reconducció de les actituds passives de l’alumnat sempre passen per l’atenció personalitzada, i l’ABP ho permet perquè el professorat pot destinar un temps a fer aquestes atencions de reconducció d’actituds. Val a dir que l’alumnat desmotivat o bé que els seus interessos no passen pel què li ofereix l’institut també ho fa en altres metodologies. Almenys en aquesta, des de l’atenció personalitzada es pot es pot intentar pactar uns mínims. Un factor important en aquest tipus de situacions és el paper que juga la resta de l’alumnat, doncs la dinàmica del treball cooperatiu ve donada per l’activitat de l’alumnat i aquest fet trenca estereotips de l’alumnat passiu.

El professorat ha d’elaborar materials didàctics d’aula específics per l’ABP?

El professorat no ha d’elaborar materials específics per l’ABP. D’altra banda cal disposar materials adequats sobre tot per l’alumnat més jove. Les TIC obren un espai nou on la informació és elaborada des de la premissa que l’alumnat fa recerca sense l’explicació previa del professorat.