FAQ ActivaFP. La programació

Quins criteris es recomanen per assignar el pes dels diferents RA’s d’un projecte?

En primer lloc recordar que un projecte NO té UNA sola nota. Sinó que en té diverses, concretament tantes com RA’s es treballin. Per tant no estem parlant que la nota del projecte surt d’una mitjana dels RA’s.
El pes que hem d’assignar ve de la importància que li vulguis donar al RA i quant de temps el treballis. En el cas extrem que només treballis un RA dins d’un únic projecte, no queda un altre que donar-li una 100%. Si el treballes en 2 projectes pots repartir el pes en funció de la importància que tingui cada RA dins de cada projecte.
En un ABP la proposta del repte/projecte/problema ha de donar pautes de l’abast dels objectius, i en tot moment ens hem de situar en el context de l’aplicació real i del currículum. A més dels objectius de contingut haurem de fixar els objectius de competències.
El plantejament de la proposta ABP s’ha d’adaptar als nivells de competència a qui va dirigit, un mateix projecte/repte/problema es plantejarà de forma més oberta o pautada en funció d’aquesta variable. Els procediments típics de cada fase no són prescrits, és el professorat qui els ofereix a través de la intervenció com a tutor i guia.

Puc no avaluar tots els RA a cada Activitat o Tasca d’un Projecte?

Per alleugerir l’observació d’una activitat concreta, es poden avaluar els RA distribuïts entre les diferents tasques o activitats d’un projecte i no avaluar-los tots a l’hora a cada una d’elles.
És a dir en una tasca selecciones uns RA’s, en una altre tasca uns altres (poden haver-n’hi de repetits), i al final del projecte s’haurien avaluat tots.
És molt important que l’alumne tingui un espai per aprendre sense ser avaluat i un altre que sigui d’avaluació