FAQ ActivaFP. Motivació.

Quins elements fan pensar que un ABP pot despertar la motivació en l’alumnat?

Si els enunciats plantejats són propers a la realitat del sector del cicle formatiu que està estudiant l’alumnat o bé obren una finestra a un coneixement on l’alumnat hi pot identificar un interès útil, és més fàcil despertar la motivació. Un altre aspecte que desperta motivació és induir en la creença de que es poden assolir els objectius. La forma en que el professorat proposa l’ABP té molt a veure amb la motivació que pugui despertar. Normalment establint un diàleg obert des d’una posició flexible en el moment de fer les propostes i oferir diverses propostes d’ABP on es pugui escollir, acostuma a donar bons resultats.

Per què l’ABP potencia la iniciativa i l’autoaprenentatge?

Perquè l’ABP fomenta el treball cooperatiu i col.laboratiu entre iguals. L’alumnat fa recerca del què ha d’aprendre i té la necessitat de planificar les accions. El rol del professorat propicia la iniciativa i l’autoaprenentatge perquè deixa de ser la principal font d’informació per l’alumnat i el professorat impulsa a l’alumnat a fer recerca.