FAQ ActivaFP. Sobre el programa

A les xarxes de l’ActivaFP es dona documentació on estigui especificat punt a punt com resoldre un projecte?

No, de moment s’està escoltant que estan fent els centres per fer una documentació guia. Per tant les xarxes són un moment de posada en comú del que s’està fent als centres i s’escolta a centres més experts que aporten la seva experiència.

Què em pot ajudar com a coordinador d’activaFP de centre a fer difusió al professorat del que es fa des d’aquesta coordinació.

Es pot crear una aula virtual a l’espai moodle del teu centre. On pot anar penjant tota la informació que considereu necessària per la bona difusió del programa i de les activitats proposades.

En qué consisteix la formació del programa ActivaFP?

La formació planificada pel programa ActivaFP consisteix en un taller inicial de 5 hores, que seguiria amb una formació on line de 30 hores, aquesta formació es considera bàsica i es recomana que tots els coordinadors de centre del programa la facin.També és un curs que es recomanada traslladar-lo als centres com a curs FIC. Posteriorment hi ha cursos de 30 hores semipresencials que poden ser de tres o quatre sessions presencials. Aquests cursos es presenten per un docente o per un equip docent. En funció de les necessitats del centre es recomana un o un altre dels cursos semipresencials. Posteriorment ja estaria el curs més especialista, fet pels coordinadors de la xarxa 2 del programa que formen part de l’equip directiu i equip docent de cicles que es fan per projectes de manera transversal durant tot el curs. Per tant no es considera que un docent estigui format realment en aquestes metodologies si no ha fet aquest itinerari formatiu com a mínim.

En qué consisteix un curs FIC del ActivaFP?

Un curs FIC, és un curs de formació interna. Cada coordinador d’activaFP de centre i el seu equip impulsor té entre les seves funcions fer la difusió del programa i de les metodologies actives dintre del centre i fer un curs de formació interna al professorat del centre pot ser una bona opció. Aquests cursos no comporten pagament als formadors, però si certificat reconeixent les hores de formació. En el cas del professorat inscrit al curs rebrà un certificat per les hores de formació.

Hi ha algún model de curs FIC ja fet?

El curs FIC del que disposa el programa és el curs ON LINE que es considera el curs bàsic per començar a treballar metodologies actives. És un curs de 30 hores que està a la plataforma Odissea. Els formadors del curs són el coordinadors activaFP del centre o algú professor del seu equip impulsor que hagi fet abans el curs.

Qué haig de fer si vull fer un curs FIC en el meu centre?

S’ha de comunicar al coordinador/a de xarxa que a la vegada es posarà en contacte amb la coordinació del programa. Es farà arribar una fitxa al formador/a que farà el curs per a que ompli les dades per donar d’alta l’activitat. Les dades d’inici han de ser de trenta dies després de fer l’entrega de la fitxa a la Direcció General de Formació Professional…Si es vol replicar el curs on line del programa es farà constar a la fitxa.

Com fer públic el que faig sobre metodologies actives a l’aula en el meu centre?

Hi ha dos possibilitats de difusió:
Interna: al Trello del programa on es compartirà amb tots els centres del programa.
Externa: Mitjançant la web nodes. Ens heu d’enviar la noticia que voleu publicar i la penjarem a totes les xarxes socials i a la web impulsfp