Compromisos innovafp

Donada la metodologia aplicada, el seguiment i l’avaluació dels objectius marcats es podrà fer de forma contínua de reunió en reunió. Durant les sessions de xarxa caldrà lliurar totes les tasques encomanades per poder disposar del certificat final de formació.

Com en tots els programes, els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria del desplegament del Programa, la situació dins el centre i l’avaluació. Aquesta memòria es genera de forma automàtica dins la plataforma de gestió innovafp i el coordinador de centre unicament haurà de confirmar-la mitjançant la mateixa plataforma.

Els centres participants es comprometen a:

 • Fer les tasques en el termini establert
 • Compartir la informació i el coneixement
 • Crear mantenir, fer créixer i difondre un Servei d’innovació i Transferència de Coneixement en el centre, transmetent tota la informació que rep a les sessions de xarxa
 • Endegar els projectes que es marquin com a objectiu abans de finalitzar el curs
 • Mantenir actualitzades les dades de la plataforma

A més, s’estableixen, com a normes i compromisos comuns a totes les xarxes que treballen diferents aspectes de la formació professional, el següents:

Normes

 • Ordre del dia lliurat prèviament
 • Compromís d’assistència i puntualitat
 • Actitud positiva de diàleg i participació: escoltar atentament els altres, exposar les pròpies idees, evitar idees preconcebudes, centrar-se en el tema, concreció, evitar discussions laterals
 • Ajustar-se als temes i els temps previstos
 • Compliment dels encàrrecs, decisions i compromisos
 • Continuïtat de les persones responsables de cada centre en l’assistència a les reunions

Drets

 • El coordinador del programa al centre, rebrà per la seva participació a les sessions de xarxa, un certificat de formació
 • Els professors que participin en un projecte d’innovació i que hi dediquin, com a mínim 50 hores, rebran un certificat d’innovació
 • El centre podrà emetre certificats per als alumnes que participin en projectes d’innovació
 • Assessorament de l’equip de coordinació
 • Accés a la plataforma InnovaFP
 • Difondre projectes i informacions relacionades amb els projectes

Els compromisos, tal com s’indica a la Resolució ENS/1080/2014 (obligacions del centre del capítol 5):

 • Compromís de la direcció amb el programa
 • Incorporar els objectius del programa al PEC