Requisits per estadi

Els requeriments per assolir cadascun dels estadis són:

 • Novell. El centre participa en el programa InnovaFP:
  • S’aconsegueix durant el primer any de participació en el programa, si el coordinador assisteix a les sessions i es fan les tasques encomanades
  • Cal demostrar que la direcció del centre ha posat a disposició del servei InnovaFP creat, els recursos necessaris per poder-lo desenvolupar correctament
  • Cal demostrar que s’han inclòs en el PEC els objectius del programa InnovaFP contextualitzats en el centre i famílies professionals que en prenen part
  • Cal demostrar que s’ha adscrit el coordinador InnovaFP i les seves funcions a un membre de la direcció del centre, i que es revisa la tasca desenvolupada per la seva valoració i, si s’escau, proposta de millora

 

 • Impulsor. El centre desenvolupa accions emmarcades en l’activitat innovadora:
  • Un centre es considera impulsor si s’han treballat almenys dos projectes amb un component innovador o de transferència de coneixement
  • Caldrà justificar adequadament el component innovador dels projectes
  • En els projectes realitzats hi ha de participar un agent extern que haurà de fer-se càrrec de les despeses del projecte
  • Es desenvolupen activitats internes dins del centre, en col·laboració amb els programes ActivaFP (metodologies actives a l’aula) i/o amb el programa EmprènFP
  • Cal que s’hagin elaborat els corresponents pressupostos, contractes, facturació i control de costos dels projectes
  • Si no hi ha una entitat pagadora, caldrà fer una anàlisi econòmica que justifiqui la viabilitat del projecte. En cap cas, un projecte InnovaFP ha de representar una despesa per el centre i les contraprestacions per projecte hauran de tenir el vistiplau de la coordinació per a que aquests projectes puguin esser considerats projectes InnovaFP
  • S’han establert mecanismes per difondre a la comunitat educativa els projectes treballats i els resultats aconseguits, així com l’impacte al centre
  • És preferible que als projectes hi participin alumnes
  • El centre promou l’emprenedoria partint dels projectes d’innovació o transferència de coneixement impulsats al centre

 

 • Dinamitzador. El centre té activitat innovadora:
  • Cada centre decideix, en el moment en què entra al programa, quantes famílies professionals hi vol involucrar. Per a que el centre es pugui considerar un dinamitzador de la innovació cal que cadascuna d’aquestes famílies professionals, tingui un 50% dels professors involucrats en els projectes que es treballen, amb un mínim de 3 professors, estan involucrats en els projectes que es treballen
  • Es tindran en compte els dos darrers anys per comprovar la participació dels professors de la família professional o cicles formatius
  • La participació dels professors ha d’estar registrada a la plataforma de gestió de projectes d’InnovaFP
  • Cal demostrar que el coordinador del programa al centre fa difusió dels continguts i eines treballats a les sessions de xarxa: creativitat, propietat intel·lectual/industrial, entrevista amb client, gestió del projecte, ús de la plataforma, etcètera
  • Es col·labora amb altres entitats (universitats, centres tecnològics, ajuntaments o altres administracions públiques, altres centres de formació professional, escoles de primària o secundària, etcètera) per desenvolupar projectes d’innovació
  • Es realitzen, com a mínim, 1 projecte d’innovació anual. Caldrà justificar adequadament el component innovador dels projectes
  • El centre treballa amb metodologies actives a l’aula i així ho te reflectit en el seu PEC
  • El centre incentiva l’emprenedoria entre els seus alumnes emprant com a eix vertebrador els projectes d’innovació i transferència del coneixement

 

 • Mentor. El centre és un referent en innovació en la formació professional
  • Un centre serà considerat mentor si demostra la implicació de la comunitat educativa, entenent per comunitat educativa, la representada en el Consell Escolar del centre. Donat que els professors i alumnes que participen en projectes d’innovació i transferència de coneixement poden necessitar condicions de treball no estàndard, cal que la comunitat educativa en sigui coneixedora i hi doni suport. Aquesta implicació haurà de ser verificada mitjançant auditoria pels coordinadors del programa
  • Cal que els alumnes dels Cicles Formatius coneguin el projecte i hi donin suport. És preferible que els alumnes participin en els projectes de les famílies professionals implicades
  • Cal que, com a mínim el 75% dels professors del centre, coneguin el programa i hi donin suport
  • Cal que el personal d’administració i serveis coneguin el programa i hi donin suport
  • Cal que, com a mínim el 75% dels pares i mares coneguin el programa i hi donin suport
  • Cal que l’ajuntament conegui el programa i hi doni suport
  • El centre organitza activitats relacionades amb la innovació i en fa difusió al centre i a l’entorn
  • Si el centre ofereix formació DUAL, cal que algun dels alumnes hagi elaborat projectes d’innovació durant la seva estada a l’empresa
  • El centre treballa amb metodologies actives a l’aula i així ho te reflectit en el seu PEC
  • El centre incentiva l’emprenedoria entre els seus alumnes emprant com a eix vertebrador els projectes d’innovació i transferència del coneixement
  • El centre disposa d’espais de treball específics per al treball de projectes d’innovació i transferència de coneixement, disponibles per totes les famílies professionals. Aquests espais alhora permeten endegar projectes d’emprenedoria sorgits d’aquests mateixos projectes
  • Totes les famílies professionals han participat com a mínim en un projecte innovador o de transferència de coneixement en els darrers dos anys. En cas que el centre nomes disposi d’una família professional, haurà d’haver desenvolupat tres projectes relacionats amb els principals objectius de cadascun dels cicles formatius de grau superior que s’imparteixen
  • S’han incorporat eines i metodologies actives a l’aula en el 30% dels mòduls professionals que s’imparteixen a cada família professional
  • El centre acompanya a d’altres centres novells en el seu en la integració de projectes InnovaFP en la formació professional