L’equip

La coordinació general de les xarxes es realitza des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Josep Maria Flix Eduard Abadias Salvador Campo
Coordinació del programa Suport a la coordinació del programa Suport a la coordinació del programa

 

Marta Valero Ruben Nadal Josep Ramon Fibla
Coordinació impulsors C.Central/Girona/Valles Coordinació impulsors Barcelona Coordinació impulsors Tarragona/Lleida

 

El/la coordinador/a de cada xarxa serà responsable de comunicar els recordatoris de cada reunió a les persones participants, d’acord amb el calendari general previst, amb una setmana d’antelació. També serà responsable de dinamitzar les sessions i plantejar les propostes de treball. També es realitzarà un treball de camp de recerca de recursos, metodologies i experiències d’èxit que contribueixi a assolir els objectius marcats pel programa.

Els coordinadors realitzaran un control sobre l’assistència dels participants (coordinadors dels centres), que tindran dret a un certificat de formació, sempre que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores de l’activitat, i hagin realitzat els encàrrecs de tasques previstos per a cada nivell de les xarxes.

En els centres educatius públics (pendent de modificació de la resolució perquè englobi els centres privats), la coordinació del Programa en el centre té la consideració d’activitat d’innovació educativa i es certificarà, als coordinadors de centre, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic.

Tanmateix, té la consideració d’activitat d’innovació educativa la participació activa del professorat que participa al grup impulsor del centre, dels cicles formatius on s’apliqui el Programa, a efectes del reconeixement dels estadis de promoció docent als funcionaris de carrera no universitaris, d’acord amb el previst a l’apartat 4.4 de l’Ordre de 4 de novembre de  1994, sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.

A l’efecte que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n’emeti el certificat corresponent, el director o la directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona coordinadora del Programa i del professorat que hi hagi participat en la coordinació de l’equip docent. Respecte del professorat, el centre mitjançant la plataforma innovafp ha de trametre també una memòria justificativa que n’acreditirà la participació. Els certificats atorgats a les persones participants en el programa d’innovació es registren a l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI), d’acord amb l’article 6 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.