FAQ InnovaFP

Fer un projecte per a una empresa cobrant no és competència deslleial?

Quan es cobra un projecte d’innovafp es fa per evitar que hi hagi una transferència de recursos d’instituts (en la majoria de casos públics) cap a empreses privades sense cap contraprestació. En aquest cas no només valorem les hores de treball, que poden ser encabides dins el que són les classes en forma de projecte, sinó que valorem l’expertesa del professorat, desplaçamants, maquinària, material emprat…
Una empresa pot necessitar un servei, el desenvolupament d’una idea innovadora, una transferència de coneixement… que des de l’àmbit professional resultarà amb uns terminis i condicions tècniques determinades, els centres de Formació Professional no podem ni volem competir directament amb les solucions que s’aporten des de l’àmbit professional, sino que es pretén donar una solució a l’empresa, però que a la vegada pugui resultar útil en forma de projecte a l’aula, evidentment aquesta solució no assumirà els terminis i condicions que es poden oferir des de l’àmbit professional, però això no eximeix a l’institut per demanar una contraprestació per tal de pal·liar la despesa general i també posar en valor el nostre treball, que malgrat no equiparar-se al d’un professional és també de molta qualitat.

Exemples d’activitats empresarial des d’un centre educatiu: restaurant gastronòmics lligats a les escoles hoteleria, perruqueries lligats a les escoles de perruqueria…

Però els alumnes poden cobrar? I els professors?

Segons la normativa els alumnes que realitzen una tasca formativa a l’aula no poden cobrar per una feina feta, tanmateix una empresa satisfeta amb un servei pot oferir un regal en forma de val o en espècie si aquesta ho considera oportú.
Així mateix els alumnes poder desenvolupar un projecte InnovaFP dins el marc de la FP Dual, fet que li permetria rebre compensació econòmica.
En quan al professorat que realitza projectes d’innovació, es pot donar el cas que hi hagi de dedicar hores fora del seu horari laboral. En aquest cas, el centre pot retribuir al professorat la dedicació extra amb una minuta un cop hagin ingressat la factura que s’ha emès a l’empresa per la que s’ha realitzat un projecte.

És legal que els centres puguin rebre ingressos per haver realitzat projectes?

Hi ha tot un seguit de normatives que avalen les tasques que des de innovafp es realitzen, a continuació compartim un buidatge:

LLEI 12/2009 D’EDUCACIÓ
Article 103. Exercici de l’autonomia dels centres públics de la Generalitat en matèria de gestió econòmica
c) Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat normal del centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, hagi d’ésser substituït.

RESOLUCIÓ ENS/1080/2014 (Programa InnovaFP)
6.2 Els centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament, poden rebre compensacions econòmiques de les empreses i entitats per la seva participació en el Projecte, d’acord amb el règim d’autonomia dels centres educatius (fa referència a la Llei 12/2009).

LLEI 10/2015 DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
Article 47. Serveis de transferència tecnològica
1. Els centres de formació de la Xarxa del Sistema poden prestar serveis de transferència tecnològica a empreses.
2. Els centres públics disposen d’autonomia organitzativa i econòmica i per a l’establiment de col·laboracions amb empreses i centres d’innovació tecnològica per a prestar serveis de transferència tecnològica o per a concórrer a convocatòries de l’Estat, de la Unió Europea i internacionals de projectes de recerca i desenvolupament (R+D).
3. S’ha de potenciar la col·laboració amb les universitats per a impulsar la recerca, l’experimentació i la innovació educatives en l’àmbit de la formació professional.