Pla de treball

  Novells

Objectius del nivell CONTINGUTS RESULTATS ESPERATS
Introduir-nos en la xarxa innova FP. Repàs dels resultats esperats i requisits de la xarxa. Exemples de dinàmiques que s’han portat a terme a la xarxa. La plataforma Innova FP S’aconsegueix després del segon any de participació en el programa, si el coordinador assisteix a les sessions i es fan les tasques encomanades.
Establir mecanismes per passar de l’acció puntual a la visió estratègica. les dinàmiques internes d’un centre i la seves possibilitats davant del seu entorn més proper. Cal demostrar que s’ha adscrit el coordinador Innova FP i les seves funcions a un membre de la direcció del centre, i que es revisa la seva tasca.
Definir dinàmiques per a la fixació d’objectius i seguiment en el nostre centre. Definició de les funcions que porten a terme cadascun dels agents en el centre. Equip directiu. Coordinador Xarxa. Membres equip. Professor d’un projecte. Cal demostrar que s’han inclòs en la documentació de gestió del centre els objectius del programa Innova FP contextualitzats en el centre i famílies professionals que en prenen part.

Cal demostrar que la direcció del centre ha posat a disposició del servei Innova FP creat, els recursos necessaris per poder-lo desenvolupar correctament.

Definir models documentals de funcionament en el centre. Establir un conveni, una factura, un model tipus de presentació a les empreses. Elaboració d’un manual de presentació de la xarxa en els tutors que tenen contacte amb empreses (FCT/DUAL) Disposar de models personalitzats que permetin dur a terme la gestió dels projectes i disposar de la imatge corporativa del programa.
Treballar un projecte innovador i la seva metodologia a l’aula. Treball per projectes a l’aula, dinàmiques de treball a l’aula, espais de compartició entre mòduls/ufs/professorat dept. Activitats de creativitat amb alumnes Disposar de models d’activitats per aplicar a l’aula, sobre creativitat, per incentivar el treball per projectes
Planificació de la xarxa al centre a curt, mig i llarg termini. Eines per la planificació de projectes. Argumentari dels projectes InnovaFP adaptat a la realitat del centre

 

  Impulsors

Objectius del nivell CONTINGUTS RESULTATS ESPERATS
Desenvolupar estratègies per desenvolupar la innovació al centre. Repàs dels resultats esperats i requisits de l’estadi. Les dinàmiques que té un institut per aconseguir un projecte. Què és i què no és innovació. Tot i que es poden fer projectes que no són innovadors, i que serveixen per anar agafant rodatge, cal que s’hagin treballat tres projectes amb un component innovador o de transferència de coneixement.

 

Caldrà justificar adequadament el component innovador dels projectes.

Viabilitzar els projectes a partir de la confecció de pressupostos. El càlcul en les hores, amortització equipament, preu/hora professor. Diferents estratègies en la determinació de preus. Caldrà que els projectes estiguin promoguts per una organització externa al centre que es faci càrrec de les despeses del projecte.

Si no hi ha entitat pagadora, caldrà fer una anàlisi econòmica que justifiqui la viabilitat del projecte.

Realitzar la gestió corresponent a un projecte Innova FP. Models de contracte. Models de factura. Diferents qüestions a resoldre. Casos pràctics. – Realització del qüestionari d’un cas pràctic. Cal que s’hagin elaborat els corresponents pressupostos, contractes, facturació i control de costos dels projectes, així com la resta de gestions corresponents als projectes Innova FP.
Establir els paràmetres legals i de propietat en el disseny d’una idea innovadora. Les patents i els diversos models de propietat d’un projecte. Elaborar els documents base de qualsevol projecte, considerant els aspectes legals i de propietat intelectual
Difondre la innovació a través de la xarxa Innova FP en el nostre centre. La detecció de si la xarxa es percep com a una possibilitat real d’interacció amb empreses en les diverses famílies del centre. Comprovar el grau de coneixement i acceptació que hi ha de la xarxa. S’han establert els mecanismes per difondre a la comunitat educativa els projectes treballats i els resultats aconseguits, així com l’impacte al centre.

 

  Dinamitzadors i mentors

Objectius del nivell CONTINGUTS RESULTATS ESPERATS
Crear un ecosistema d’innovació al territori. En el qual col·laborin diverses xarxes, professors de diverses famílies, equip directiu, consell escolar, empreses, organismes locals… Models de gestió del programa InnovaFP

 

La gestió de la Innovació i la incertesa

 

La vigilancia estratègica

 

El mentoratge com a eina de transferència del coneixment

Validació que és innovació

La innovació com a eix vertebrador d’un canvi metodològic a la Formació professional

 

Desenvolupament d’una guia d’implantació

 

Definició dels items mínims per la gestió de la innovació

 

Definició dels criteris per decidir que és innovació

 

Creació d’un grup de treball sobre la integració de la innovació en la formació professional

 

Millora de la implantació del programa InnovaFP

 

Implementar una dinàmica de col·laboració entre els diferents ens del centre al voltant de la innovació. Equips de millora, autoavaluació periòdica d’objectius, validació amb la direcció del centre,…)
Implantar un manual d’innovació en l’oferta del centre (metodologia, carta de serveis, …) Establir mecanismes de vigilancia estratègica
Estipulació de l’operativa d’innovació al centre on apareguin els agents implicats i el seu rol en la realització d’un projecte al centre.