Requisits d’accés

Els requisits d’accés de l’alumnat al mòduls formatius dels certificats de professionalitat varien depenent del nivell de qualificació d’aquests.

Nivell 1
No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals

 Nivell 2

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària. Obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals.
 • Títol Educació secundària obligatòria per a adults Fotocòpia compulsada del títol 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP.
 • Fotocòpia compulsada del títol (o del Certificat de qualificacions de 1r i 2n BUP o del llibre d’escolaritat de BUP (pàgina de dades personal i qualificacions de tots els cursos)
 • Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

 Nivell 3

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Proves d’avaluació de les competències clau

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya considera que, d’acord amb el que regula l’article 20 del RD 34/2008 de 18 de gener, en cas de no poder acreditar documentalment aquests requisits sol·licitats, l’alumne haurà de superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística (catalana o castellana). Cadascuna de les competències clau són interdependents, i s’incideix en la reflexió critica, iniciativa, resolució de problemes i presa de decisions.

Les proves de competència lingüística s’estructuren de la manera següent:

 • Avaluació de la comprensió lectora
 • Avaluació de la continguts gramaticals i lèxics
 • Avaluació de l’expressió escrita

Les proves que avaluen la competència matemàtica s’estructuren:

 • Numeració i sistema decimal
 • Mesura i ús de les unitats de mesura
 • Geometria
 • Àlgebra
 • Estadística i probabilitat

A més d’aquestes competències comuns a tots els certificats de professionalitat, serà necessària una prova de competència comunicativa en llengua estrangera, en aquells certificats que incloguin mòduls en llengua estrangera.

L’avaluació de les competències TIC dels alumnes no és obligatòria però pot formar part dels processos de selecció d’alumnes per tal d’aconseguir un grup homogeni.

Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC durant el procés de selecció de l’alumnat.

Un cop se superin les proves de competències clau, l’alumne podrà accedir a les accions formatives conduents a l’obtenció del certificat de professionalitat programat o autoritzat pel SOC, segons el nivell de qualificació. La validesa d’aquestes proves és permanent.