Què és el programa d’auxiliars de conversa?

 

El Programa d’auxiliars de conversa s’emmarca dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport a aquells centres que desenvolupen un projecte innovador per a la gestió de les llengües estrangeres curriculars (anglesa, francesa, alemanya  o italiana). Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i d’altres formes d’entendre el món.

La seva tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb un objectiu comú: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

El programa està gestionat pel la Unitat d’Acció Educativa Exterior, del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Aquest organisme també s’encarrega de gestionar les ajudes mensuals dels auxiliars i l’assegurança mèdica.

El Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen de la Sub-direcció General de Plurilingüisme del Departament d’Educació és el servei encarregat de gestionar el Programa d’Auxiliars de Conversa a Catalunya i coordina les accions i els convenis amb el MEFP i les altres institucions de referència.

Els auxiliars de conversa són, per regla general, persones acabades de llicenciar o estudiants universitaris dels darrers cursos que han decidit venir al nostre país per millorar els seus estudis i completar la seva formació en les llengües castellana i catalana. Per aquest motiu, durant la seva estada al nostre país tenen la consideració d’estudiants becaris.

Els auxiliars de conversa desenvolupen la seva activitat durant 12 hores setmanals, que podran realitzar de forma exclusiva en un centre o de forma compartida amb un altre centre prèviament assignat. En aquest darrer cas es repartiran les 12 hores entre ambdós centres.

Guia de centres acollidors

Guia  auxiliars de conversa