Informació per als Centres Acollidors

A la Guia dels Centres Acollidors d’Auxiliars de Conversa hi ha tota la informació necessària del programa. Seguidament fem un petit resum dels principals punts a tenir en compte, però la informació més complerta és a la guia.

Qui són els auxiliars de conversa?

Majoritàriament són joves que han acabat el seu grau universitari o estan en els últims cursos i volen completar la seva formació. Aquí se’ls considera estudiants becaris. Molts tenen un bon coneixement de castellà o català però els manca formació i experiència en el camp de la docència.

Quines són les seves funcions?

Desenvolupen la seva activitat durant 12 hores a la setmana, repartides en un màxim de quatre dies. Es recomana que tinguin lliure dilluns o divendres i que es procuri que l’horari sigui compacte.

Donen suport a la tasca del docent i no poden estar sols en un grup-classe. La seva tasca principal és ajudar a l’expressió oral de l’alumnat proporcionant un model lingüístic correcte i fomentant l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen.

Quins són els seus deures?

Han de complir els horaris i tasques que se’ls demani al centre des de l’1 d’octubre fins al 31 de maig, sempre que siguin dins les seves funcions.

Durant el programa han d’assistir obligatòriament a les sessions d’acollida i formació que se’ls organitza, juntament amb els seus tutors. A l’octubre tenen una sessió d’acollida per tal que coneguin els tutors i els altres auxiliars de la zona. També se’ls explica les funcions que tindran als centres i els passos administratius que han de seguir.  A les següents sessions (una o dues durant el primer trimestre) es tracten temes com la gestió de l’aula, activitats per fomentar l’oralitat i la metodologia AICLE, entre d’altres.

Cal que presentin conjuntament amb el tutor o tutora una activitat didàctica amb la fitxa model  que se’ls proporciona que mostri la seva tasca a l’aula.

Què és allò que no poden fer?

Cal tenir en compte que els auxiliars de conversa no tenen competència docent, ni han de ser responsables de l’avaluació, la qualificació, ni la vigilància de l’alumnat dins o fora de l’aula. No poden substituir els docents en cas d’absència, elaborar programacions didàctiques, avaluar els alumnes de forma sistemàtica, entrevistar-se amb els familiars o vigilar patis i estones de menjador.

Quins tràmits administratius han de fer?

Els tràmits administratius a vegades poden ser complicats per alguns auxiliars i es imprescindible que els tutors i tutores els ajudin.  Obrir un compte bancari pot ser difícil quan no domines la llengua. Aquí teniu una llista dels tràmits que han de fer i a la guia estan més detallats.

– El primer dia que s’incorpora al centre cal enviar la Hoja de incorporación al ministeri, a l’adreça que inclou el formulari.

– Buscar allotjament.

Empadronar-se.

– Auxiliars de la UE: necessiten el NIE i el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea. Aquests tràmits s’han de fer a la Comissaria de Policia o a l’Oficina d’Estrangeria. Cal demanar cita prèvia a la seu electrònica d’administracions públiques.

Atès el reduït nombre de cites prèvies que es donen per Internet es recomana sol·licitar-les dilluns, dimecres o divendres a primera hora del matí (8h.)

– Auxiliars de països que no pertanyen a la UE: han d’aconseguir la TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger) demanant cita prèvia a la mateixa adreça electrònica anterior. En el seu cas ja tenen el número de NIE en el visat.

Compte bancari: És imprescindible obrir-lo i enviar les dades al MEFP a l’adreça auxiliares.conv@educacion.gob.es abans del 15 d’octubre per poder rebre l’ajut econòmic a temps.  Algunes oficines permeten obrir comptes abans de tenir el NIE. En aquest cas se’ls ha de notificar quan s’obté.

Tenen dret a assistència sanitària?

Tots els auxiliars tenen dret a assistència sanitària durant la seva estada al nostre país. Aquesta assistència es dona en dues modalitats:

− Assistència pel CatSalut als auxiliars que disposin de la Targeta Sanitària Europea. Els auxiliars han de sol·licitar-la al seu país d’origen amb anterioritat a la seva arribada.

− Assistència mitjançant una companyia d’assegurances per als auxiliars que en el seu país no tinguin accés a la Targeta Sanitària Europea. En aquest cas, els auxiliars han de comunicar-ho al MEFP mitjançant la sol·licitud que es troba a l’Annex de la guia del MEFP.

Quines vacances i permisos poden tenir?

L’auxiliar gaudirà dels mateixos dies festius establerts en el calendari escolar del centre. Si desitgen un permís per assumptes personals, d’una setmana com a màxim, caldrà que el sol·liciti a la direcció del centre i acordi amb el tutor un pla de recuperació de classes. En permisos superiors a una setmana, l’auxiliar ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre i comunicar-ho a la Secció del Programa d’Auxiliars de Conversa de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa mitjançant un correu electrònic a auxiliares.conv@educacion.gob.es (auxiliars de la Unió Europea) o a auxiliares.extra@educacion.gob.es (auxiliars extracomunitaris) i al Servei de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació auxiliars.conversa@xtec.cat.

Què cal fer en cas de renúncia?

Si l’auxiliar renúncia a la seva destinació abans d’acabar el programa cal notificar-ho a renuncias.auxminis@educacion.gob.es amb còpia a auxiliars.conversa@xtec.cat, indicant la raó i la data de la renúncia.

Qui són els tutors/res i quina funció tenen?

La direcció del centre assignarà un tutor o tutora per coordinar i supervisar la tasca de l’auxiliar. És una figura imprescindible per garantir-ne l’adaptació i el bon funcionament del programa. A la guia trobareu més detallades les seves funcions i el que cal fer abans de l’arribada dels auxiliars, durant la seva estada i al finalitzar.

Les funcions del tutor es divideixen en tres àmbits:

Pedagògic i integrador: han de facilitar la seva integració al centre i ajudar-lo en les seves funcions docents.

Administratiu: fer el seguiment de l’actitud i compliment de l’horari i contactar amb el coordinador o coordinadors del servei territorial per qualsevol dubte o incidència

Personal: els auxiliars de conversa solen ser molt joves, en alguns casos fins i tot és el primer cop que surten del seu país i no dominen ni el castellà, ni el català. Per aquest motiu és convenient que se’ls ajudi a trobar un allotjament assequible,  a realitzar els tràmits administratius que han de fer durant les primeres setmanes (NIE, compte bancari, empadronament…) i oferir-los informació sobre cursos de castellà i català i altres activitats de formació que els pugui interessar.