Novetats curs 2020-21

En aquest apartat actualitzarem la informació relativa a aquest curs per poder seguir els canvis que es vagin produint.

Protocols Covid-19

Hi ha molts dubtes sobre com es podran relacionar els auxiliars de conversa amb els alumnes. Cada centre educatiu es pot trobar en una situació diferent segons la regió sanitària on estigui situat o els casos que hi pugui haver dins del centre. Aquí marcarem unes directrius generals que s’hauran d’adaptar a les circumstàncies particulars del moment:

 • Seguir les instruccions del Departament d’Educació que podem trobar al Portal de Centres i al pla d’actuació per COVID-19 (punt 5.3)
 • El centre educatiu haurà d’informar a l’auxiliar sobre els protocols que cal seguir i facilitar-li els elements de protecció necessaris: mascareta i gel.
 • Els auxiliars habitualment es relacionen amb grups petits d’alumnes. En el seu cas no estaran dins d’un grup bombolla, sinó que es poden relacionar amb diversos grups. És imprescindible que prenguin les mesures de seguretat necessàries: mascareta, distància de seguretat i rentat de mans.
 • En cas que no sigui possible la docència presencial, els auxiliars de conversa podran seguir fent la seva activitat a distància seguint les indicacions dels docents del centre.
 • Els auxiliars signaran una declaració responsable quan s’incorporin al centre.

Nous tràmits administratius per als auxiliars britànics

L’Acord de Retirada del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit) ha previst l’establiment d’un període transitori fins al dia 31 de desembre de 2020. Els auxiliars britànics que arribin durant aquest temps hauran de  sol·licitar el NIE a la comissaria o oficina d’estrangeria pertinent, seguint els següents passos:

Si tenen un certificat de registre a Espanya

 • Imprès de sol·licitud de la targeta EX 23 

 • Passaport vàlid
 • Imprès acreditatiu del pagament de la taxa corresponent (model 790, codi 012)
 • Una fotografia de carnet

Si NO tenen un certificat de registre a Espanya

 • Imprès de sol·licitud de residència EX 20
 • Passaport vàlid
 • Original i fotocòpia del nomenament d’auxiliar de conversa
 • Un cop s’aprovi la residència, s’haurà de demanar la targeta amb el formulari EX 23

Els auxiliars de conversa britànics que arribin després del 31 de desembre tindran uns altres drets. Poden ser els que els reconegui la futura relació entre la Unió Europea i el Regne Unit o, en cas de que no hi hagi un acord, els que els reconegui la legislació espanyola. Trobareu més informació a la web del Ministeri d’Interior