Mini reptes Scratch

Per què?

Per la implementació del material didàctic d’Scratch anem lliurant els mini reptes setmanals fins a final de curs. Compteu amb el fòrum al node d’Scratch i el correu mschools@xtec.cat per fer-nos arribar els vostres dubtes.

Els trobareu en aquest format de targeta:

MRI  MRA

Els mini reptes poden ser de dos tipus: inicials o avançats. Tots els mini reptes estan oberts a la creativitat.

Un mini repte inicial (MRI) proposa una seqüència de passes amb les pistes corresponents i s’acompanya de blocs recomanats.

Un mini repte avançat (MRA) exposa una descripció del repte sense pistes concretes, però amb una recomanació de blocs.

Comencem llençant un mini repte inicial i un mini repte avançat. A continuació setmanalment lliurarem alternativament un de cada tipus..

Com?

Cada mini repte el trobareu en format targeta que podreu baixar i imprimir. Els docents disposareu d’una possible solució que facilitareu als vostres alumnes quan considereu oportú.

Compartim?

Per compartir els mini reptes que heu fet en el vostre centre heu de:

  • Crear un estudi de Scratch.
  • Afegir a l’estudi els reptes resolts.Poseu la nomenclatura que li correspongui a cada mini repte:  MRInúmtítol o MRAnúmtítol o MRkuditítol
  • Podrem trobar el vostre estudi seguint la nomenclatura dels mini reptes a scratch.mit.edu

MRInúmtítol

MRAnúm

MRkuditítol

Un exemple: Estudi de mini reptes d’un centre

  • Omplir un formulari (es crearà automàticament un marcador en el mapa de mini reptes)

Quan completeu més mini reptes, els haureu d’afegir a l’estudi i editar el formulari. Hi ha botons pel formulari i pel mapa al web de programació i robòtica.

Dubtes i aportacions?

Disposeu d’un fòrum FòrumminireptesScratch que trobareu al web de programació i robòtica per compartir els dubtes que us vagin sorgint al desenvolupar els mini reptes amb els vostres alumnes.

On trobareu els mini reptes i les possibles solucions?

Cada repte el trobareu al web de programació i robòtica i clicant Fes els mini reptes Scratch podreu accedir i baixar-lo.

Cada solució clicant al botó de possibles solucions

Moltes gràcies a t@ts!!!