Pràctiques educatives de referència

Les pràctiques educatives de referència, que consisteixen en iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge. (Article 2 Ordre ENS/303/2015)

El Departament d’Educació vol promoure, reconèixer i certificar les pràctiques educatives de referència impulsades des del professorat dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.