Presentació

L’equip del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius de la Sub-direcció General d’Innovació i Formació del Departament d’Educació posa a disposició dels i les professionals dels CRP de Zona aquest espai virtual per tal de:

  • Generar un espai virtual de difusió, de comunicació, de trobada i formatiu de tots els Serveis Educatius de Catalunya.
  • Visibilitzar i actualitzar el repositori de materials i propostes educatives de manera integrada des tots els agents de territori: coordinació del SEZ i equips professionals de CRPs.
  • Visibilitzar i evidenciar els Projectes integrats dels Serveis Educatius que permetran una acció conjunta als territoris i una mirada conjunta per arribar als centres.
  • Crear un entorn col.laboratiu  dels equips multiprofessionals dels SEZ.
  • Gestionar la difusió i comunicació de recursos, informacions, actuacions, de i per a centres, professorat, alumnat i xarxes.

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són equips docents de dinamització, acompanyament i assessorament a professorat, centres i xarxes educatives per a la millora i transformació dels seus projectes educatius de centres i la seva pràctica educativa. Les seves actuacions són coordinades amb altres professionals dels serveis educatius (EAP i ELIC) i institucions o entitats de la zona.

Xarxa Centres de Recursos Pedagògics