Eina d’Autoconeixement de Centre

L’Eina d’Autoconeixement de Centre és un instrument de reflexió i d’aprenentatge que té com a objectiu orientar els centres sobre la seva situació actual i ajudar-los a prendre decisions en els processos de transformació i millora. L’Eina ha de servir d’instrument identificador per fer una primera autodiagnosi de centre a partir de la identificació d’evidències clau que ens apropen al marc de la transformació educativa, al qual cal orientar el canvi tot adaptant-se a la realitat de cada centre.

 

“És per això que hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou l’educació en un món canviant. Per fer-ho, ens cal debat i diàleg entre tots, i aquest és l’objectiu d’aquesta publicació: ser ambiciosa alhora que estimulant, parlar pels nous temps.” Irina Bokova

 

Descripció

L’eina consta de 40 descriptors vinculats a les 7 dimensions que cal tenir presents perquè el centre respongui a un model educatiu ajustat al segle en què vivim, compromès amb els objectius de desenvolupament sostenible, que asseguri l’accés a una educació d’alta qualitat, que garanteixi una educació inclusiva i equitativa de qualitat i que ofereixi oportunitats per a l’aprenentatge al llarg de la vida i el desenvolupament personal i social per a tothom.

 

Com s’utilitza?

L’eina pretén ser àgil i breu ja que l’objectiu principal és que els centres siguin capaços d’identificar-se i de descriure’s per, posteriorment, prendre decisions en el camí del canvi. També pot ser usada com a instrument de sensibilització i aprenentatge i com a eina d’orientació per a la planificació. Té, per tant, una triple finalitat: identificar el grau de transformació, concretar objectius de millora, i avaluar des de l’inici el procés i el progrés de la implementació de mesures de canvi.

Està pensada per a ús intern, i és interessant que sigui utilitzada pels diferents agents de la comunitat educativa. Per tant, una vegada utilitzada per l’equip directiu o l’equip impulsor del centre, serà necessari que també sigui utilitzada per l’equip pedagògic per promoure la reflexió. Tanmateix, per tenir una imatge polièdrica del centre, és convenient que un grup representatiu d’alumnes i de famílies també facin ús d’aquesta eina d’autoconeixement.

 

Les diagnosis col·lectives permeten fer una reflexió interna a partir del contrast entre les diferents percepcions, els aspectes coincidents i els contradictoris, per aprofundir i debatre sobre la visió que tenen del centre els diferents agents participants.

 

L’eina no proporciona solucions, perquè cada centre és únic per la seva naturalesa, el seu context, la seva història i la comunitat que el forma, de manera que és tasca seva dissenyar estratègies coherents amb aquestes particularitats per a encaminar-se cap a una transformació rellevant i eficaç.

 

Pots descarregar-te una còpia a

EINA D’AUTOCONEIXEMENT DE CENTRE.

 

També posem a la teva disposició en format pdf el document Eina d’Autoconeixement de Centre, on trobaràs els fonaments, principis i dimensions de la transformació educativa, el protocol de canvi i els descriptors de l’eina:

 

Dimensions de la transformació educativa

1. Desenvolupament personal i social.

2. Acompanyament a l’aprenent.

3. Personalització dels aprenentatges.

4. Organització i gestió flexible de centre.

5. Ecosistema educatiu en els aprenentatges.

6. Metodologies d’aprenentatge per a la vida.

7. Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i de transformació educativa.

 

Descriptors d’evidències de la transformació educativa

1. La participació dels infants i joves en els processos d’autoavaluació inclouen les competències que els ajuden a conèixer com són, a gestionar-se i a millorar com a persona.

2. L’escola fomenta l‘existència de processos participatius i democràtics que garanteixen l’aprenentatge de les famílies, dels alumnes i dels mestres en temes relacionats amb l’entorn natural, social i la sostenibilitat.

3. L’equip pedagògic i de suport considera que el centre fomenta la iniciativa i la participació dels infants i els joves en activitats individuals i col·lectives a partir assemblees d’alumnes, reunions de delegats o consells d’infants.

4. El centre desenvolupa oportunitats d’aprenentatge en què l’alumnat ha de formular-se preguntes, resoldre problemes reals i desenvolupar projectes o investigacions obertes.

5. L’alumnat mostra i manifesta el seu benestar al centre i les seves ganes d’implicar-se en el seu procés d’aprenentatge.

6. L’escola fomenta la incorporació de l’aprenentatge col·laboratiu/cooperatiu (projectes, tallers…) de manera explícita a la vida quotidiana del centre.

7. El pla anual del centre permet la participació dels infants i joves en processos de planificació i coavaluació que inclouen les competències per a conviure al món.

8. El centre promou la participació dels infants i joves en processos d’avaluació, autoavaluació i coavaluació que inclouen les competències per a fer i per a conèixer.

9. L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat de diferents edats i moments evolutius.

10. Els infants i joves del centre educatiu participen activament en l’establiment dels objectius i continguts de les activitats d’aprenentatge.

11. El centre fa realitat la participació dels infants i joves en l’establiment de les normes de convivència i en les mesures per a la reconducció de les situacions disruptives.

12. Els infants i joves del centre perceben que els docents coneixen les seves fortaleses i inquietuds. De la mateixa manera se n’adonen que reconeixen en cada un d’ells allò que els resulta més difícil i els ajuden a millorar.

13. Habitualment els alumnes tenen espais comuns de debats, converses, assemblees per compartir identitats, aprenentatges i vivències amb els seus companys.

14. L’equip pedagògic té establerts processos per involucrar els infants i joves en el disseny i la cura dels temps i els espais de l’escola. L’equip directiu escolta i dóna resposta a les necessitats de l’alumnat.

15. L’escola fomenta la necessitat de millorar les competències professionals mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació de l’equip docent.

16. El centre té processos establerts per a la recollida de preguntes, interessos i inquietuds d’infants i joves en les diferents tasques a realitzar.

17. L’alumnat disposa d’un protocol i eina per elaborar un pla personalitzat i fer-ne el seguiment amb el tutor/a.

18. Els infants i joves participen tant en el procés de creació de les rúbriques, com en el disseny de l’avaluació, l’autoavaluació i la coavaluació.

19. L’escola facilita a l’alumnat instruments de valoració del seu procés d’aprenentatge per garantir el seu punt de vista i que el seu retorn ajudi a millorar la feina dels educadors.

20. L’alumnat té clar que hi ha aprenentatges en els que poden decidir què i com aprendre.

21. Els alumnes tenen tutories individualitzades al llarg del curs amb la persona que els tutoritza.

22. El model d’aprenentatge del centre ha passat de la transmissió de coneixements definitius, al desenvolupament de competències per a la vida, fomentant la capacitat d’emprar coneixements (informació, conceptes, habilitats, actituds i valors) en contextos específics per donar respostes a situacions reals.

23. Segons l’equip docent les reunions i els claustres són necessàries, participatives i de caire pedagògic.

24. Les mestres/professores dediquen temps setmanal, fora de l’horari lectiu per a formacions i coordinacions en el centre.

25. Els docents apliquen metodologies diversificades d’aula utilitzant, entre d’altres, recursos tecnològics i digitals.

26. L’equip pedagògic es mostra satisfet del centre on treballa i sent que pot aportar-hi.

27. L’equip directiu escolta i dóna resposta a les necessitats dels mestres.

28. El professorat valora positivament els espais de conversa i de debat a l’aula i els aprofiten per tractar els temes de l’entorn que ajudaran a desenvolupar l’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania global.

29. Els docents del centre han de posar-se d’acord amb els seus companys per decidir què volen fer i com volen fer-ho, perquè treballen de manera cooperativa.

30. L’equip docent dedica temps i esforços a explicar per escrit com és l’evolució de cada alumne.

31. La formació interna del centre assegura l’actualització dels docents i la millora de les seves competències personals i professionals, tant individuals com col·lectives.

32. El centre ha trobat la manera per a què les famílies i els infants participin activament en l’avaluació mitjançant redactats, reunions, pautes d’observació o graelles.

33. Els mestres/professors veuen que des de l’equip directiu del centre s’afavoreix establir connexions amb altres professionals o amb docents d’altres centres, amb qui comparteixen reflexions, materials i recursos per construir connexions entre disciplines i amb l’entorn de l’escola.

34. L’alumnat i les famílies (comunitat educativa) participen i s’impliquin activament en la vida del centre aprofitant les oportunitats que ofereix l’entorn. L’equip directiu escolta i dóna resposta a les seves propostes i necessitats.

35. L’avaluació de les experiències d’aprenentatge de l’alumnat es realitza en equip, amb la participació activa de tots els docents implicats.

36. L’escola es preocupa per construir i compartir la visió del centre educatiu amb la comunitat educativa.

37. L’exercici del lideratge al centre implica a diversos actors que treballen de manera transversal.

38. La visió del centre pretén eliminar la separació existent en educació entre els aspectes cognitius, emocionals i ètics per oferir un aprenentatge que ajudi els infants i joves a convertir-se en persones autònomes, a desenvolupar tot el seu potencial.

39. Els mestres del centre tenen present com generar oportunitats a l’alumnat per participar en activitats de suport o extraescolars associades a projectes propis o a plans d’entorn.

40. El propòsit educatiu del centre afavoreix la creativitat, el coneixement i assegura l’adquisició de les competències cognitives, interpersonals i socials.

 

 

Si voleu disposar d’una versió dels descriptors per poder-los imprimir, accediu als següents arxius en pdf. Us aconsellem que feu les impressions en cartolines a mida DIN A5. Imprimiu primer l’anvers de les targetes i, a l’altre costat de les mateixes cartolines, imprimiu-ne el revers:

 

Anvers Revers

 

Accediu a les dimensions de la transformació educativa a través del següent ENLLAÇ.