L’educació del s. XXI

La Declaració Universal de Drets Humans proclama que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. D’aquí sorgeix la idea que l’educació ha de ser apoderadora, rellevant i amb sentit per a cadascun dels infants per poder desenvolupar les capacitats i potencialitats de cada persona i, alhora, avançar en cohesió social. Aquesta és l’essència que està a la base del procés de transformació educativa que es viu a Catalunya, per actualitzar-ne el propòsit i les pràctiques d’aprenentatge.

El propòsit educatiu d’avui, en paraules d’UNESCO a Repensar l’educació (2015) i d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible (2015), ha de ser reconsiderat d’acord amb una visió renovada del desenvolupament humà i social sostenible que sigui tan equitatiu com viable, basada en principis de respecte per la vida i la dignitat humanes, la igualtat de drets i la justícia social, el respecte per la diversitat cultural i la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida. L’educació és, d’una banda, un objectiu en sí mateixa i, de l’altra, una via per assolir la resta d’ODS. No és només una part essencial del desenvolupament sostenible, sinó també un instrument clau per aconseguir-lo. Representa una estratègia essencial en la consecució d’una nova visió del desenvolupament mundial sostenible.

L’OCDE estableix el 2012 els principis de l’aprenentatge que trenquen amb l’antiga concepció enciclopedista i selectiva que durant dècades s’ha tingut de l’escola i la universitat, que entenia que a través de l’explicació dels docents i del llibre de text es transmetien fets i conceptes a alumnes que escolten, exerciten i reprodueixen. Avui, en el context de grans reptes globals i de quarta revolució industrial, cal concebre l’educació de forma diferent. Passar de la transmissió de coneixements al desenvolupament de competències per a la vida, aquelles competències que permeten emprar coneixements (informació, conceptes, habilitats, actituds i valors) en contextos específics i donar resposta a situacions reals.

 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya impulsa la innovació i la recerca pedagògica que permet desenvolupar fórmules organitzatives i metodològiques que responguin a les necessitats educatives de tot l’alumnat i les seves famílies, amb l’objectiu d’assolir l’èxit educatiu en un marc d’inclusió. D’acord amb la Llei 12/2009, d’Educació de Catalunya, l’Administració educativa impulsa iniciatives de col·laboració, de corresponsabilitat i de treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius com un factor clau que permet generar sinergies positives per a reflexionar, implementar i experimentar processos organitzatius, materials educatius i metodologies docents, i representa una oportunitat única per aprofitar el potencial i la càrrega d’il·lusió present en la comunitat educativa per a la millora en la prestació del servei d’educació al nostre país.