Comunitats de Transformació

 

 

 

Les Comunitats de transformació són estructures organitzatives dinàmiques formades per centres que es troben en un moment similar de transformació educativa. La finalitat d’aquestes comunitats és crear espais de reflexió i d’aprenentatge entre iguals per oferir a tot l’alumnat les màximes oportunitats d’aprenentatge personalitzat i fomentar des de l’equitat el major desenvolupament personal i social a través de la transformació i millora dels centres i del sistema educatiu.

El Laboratori té dues comunitats de centres que treballen de manera paral·lela tot generant sinergies i complicitats entre elles:

     • Comunitat de Centres amb Facilitació
     • Comunitat de Centres Referents

 

COMUNITAT DE CENTRES REFERENTS DEL LABORATORI

La Comunitat de Centres Referents del Laboratori està formada per centres que se situen en un moment avançat en la transformació educativa que, tenint present els set principis de l’aprenentatge, les set dimensions de la transformació educativa i els tres àmbits de la innovació, estan consolidant el marc de referència de la transformació educativa promovent la millora continuada.

Ser un centre referent del Laboratori implica haver dut a terme un procés singular i reeixit de transformació que, amb la complicitat de tota la comunitat, ha estat capaç de formular i acomplir un nou enfocament educatiu, redissenyar l’organització i gestió del centre, implementar noves metodologies d’aprenentatge i de treball en xarxa, i desenvolupar ecosistemes educatius, per donar resposta a les necessitats del seu alumnat. A més, els centres referents han hagut de consolidar com a cultura de centre els processos de transformació educativa i, per tant, com a organitzacions que aprenen, es troben més capacitats per a la detecció precoç de noves necessitats i donar resposta a paradigmes educatius futurs.

La seva relació amb el Laboratori i amb el PAcTE s’orienta a dues finalitats:

    • R+D+I: experimentació in situ, que ha de permetre definir el marc de referència de qualitat educativa i desplegar l’article 85 de la LEC respecte dels Centres de Referència.
    • PAcTE: model de qualitat educativa del Laboratori vers els altres centres.

 

Centres participants

El curs 2020 – 2021 la Comunitat de centres Referents del Laboratori està formada per 93 centres que havien participat del programa Escola Nova 21 com a centres referents, i per centres que sota el criteri dels respectius Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona són centres amb projectes i pràctiques reeixides susceptibles d’esdevenir de referència educativa.

Aquest mateix curs es dissenya una eina amb els Criteris Orientadors per a esdevenir Centre Referent del Laboratori, la qual serveix per seleccionar les noves incorporacions de centres a aquesta comunitat. Aquesta eina contempla 20 criteris avaluats pel centre i pels agents d’acompanyament al centre (Inspecció, Facilitadora (en el cas de ser centre facilitat del Laboratori), Serveis Territorials i Serveis Educatius). Els centres de la Comunitat de centres amb Facilitació tenen la possibilitat d’esdevenir centres Referents del Laboratori quan, en una avaluació conjunta, s’evidencia l’acompliment d’aquests Criteris orientadors. Es contempla, també, la possibilitat d’incorporar-hi nous centres susceptibles de ser model educatiu amb l’objectiu d’aportar noves evidències a la recerca del Laboratori i de fer transferència amb els centres participants al PAcTE i, per extensió, a tot el sistema educatiu.

A partir del curs 2021 – 2022, la participació a la Comunitat com a centre Referent del Laboratori es valorarà en funció de la realitat de cada centre, de l’acompliment dels compromisos acordats i de la valoració positiva dels Criteris orientadors esmentats anteriorment.

El centre s’autoavalua en les set dimensions de la transformació educativa:

1) Dimensió Desenvolupament personal i social.
2) Dimensió Acompanyament a l’aprenent.
3) Dimensió Personalització dels aprenentatges.
4) Dimensió Organització i gestió flexible de centre.
5) Dimensió Ecosistema educatiu en els aprenentatges.
6) Dimensió Metodologies d’aprenentatge per a la vida.
7) Dimensió Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i de transformació educativa.

Els agents d’acompanyament al centre avaluen conjuntament els següents criteris:

8) Capacitat del centre d’avançar de manera autònoma amb implicació i complicitat de la comunitat educativa.
9) El centre ha definit objectius de transformació/millora i els ha concretat en el pla de treball.
10) Grau de competència i autonomia en el desenvolupament de les accions per aconseguir els objectius proposats.
11) El treball realitzat al llarg del curs ha tingut impacte en el procés de transformació del centre.
12) Existència d’evidències rellevants vinculades a algunes de les set dimensions de la transformació educativa
13) Coherència i eficàcia en la gestió d’objectius i projectes
14) Lideratge pedagògic i treball en equip
15) Resultats acadèmics dels alumnes respecte als centres de les mateixes característiques
16) Inclusió i equitat
17) Participació activa a les xarxes de territori en els darrers cursos
18) Participació del centre en formacions relacionades amb la transformació educativa
19) Reconeixement de projectes d’innovació educativa.
20) Participació i implicació activa del centre en la transferència, difusió i comunicació amb la comunitat educativa i l’entorn.

 

COMUNITAT DE CENTRES AMB FACILITACIÓ

La Comunitat de Centres amb Facilitació està formada per un centenar i mig de centres que inicien o que ja han iniciat processos de transformació educativa a través de l’acompanyament en centre d’una persona experta en facilitació i de les diferents actuacions organitzades des del Laboratori i que, a partir del curs 2021 – 2022, participen del programa d’Innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa – Eines per al Canvi (PAcTE) al llarg de tres cursos.

 

Centres participants

Els destinataris del programa d’Acceleració de la Transformació Educativa són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris i que no participen en cap programa d’inno​vació pedagògica o iniciativa del Departament d’Educació que impliqui assessorament intensiu al centre.

Per tal d’accedir al PAcTE, han de fer una diagnosi fonamentada de les necessitats del centre, identificar el punt de partida i preveure els mitjans necessaris per afavorir la transformació educativa del centre, a partir del compliment dels compromisos adoptats. És necessari participar de la convocatòria unificada de Programes d’Innovació i ser un dels cent cinquanta centres seleccionats al programa.