Microconsorci MATE KA120 Escolar Erasmus + 2021 – 2027

 

 

El Microconsorci de l’Acceleració de la Transformació Educativa (MATE) forma part del programa Escolar Erasmus + 2021 – 2027 Consorci KA120 del Departament d’Educació, que té com a missió consolidar un sistema inclusiu que afavoreixi el desenvolupament personal i professional de la s¡ciutadania seguint els objectius d’ET2020 i l’Agenda 2021 de l’ONU.

 

OBJECTIUS GENERALS

El Laboratori de Transformació Educativa, iniciativa R+D+I de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, a través del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius, promou la recerca educativa i la recollida d’evidències de qualitat educativa. Per fer-ho disposa de més de 200 centres educatius de diferents tipologies que, treballant en xarxa, ens permeten definir el marc de referència de la Transformació Educativa. Aquest marc de referència, que es fonamenta en la necessitat creixent de desenvolupar propostes diferenciades en cada centre que fugin de l’uniformisme propi de visions conservadores de l’educació, proposa canvis que ajudin als centres a esdevenir organitzacions autònomes, amb capacitat d’interactuar amb l’entorn i on l’alumne és el centre de l’acció educativa.

El Laboratori de Transformació Educativa observa la necessitat de crear una xarxa de col·laboració en recerca i en la recollida d’evidències de qualitat educativa d’altres models, fora del territori de l’àmbit d’acció del Departament d’Educació, establint les sinergies necessàries per crear nou coneixement que pugui ser aplicat en contextos diversos.

 

NECESSITATS I REPTES

 • Necessitat de recollir experiències reeixides de qualitat educativa en els àmbits de l’organització i gestió de centre, de metodologies innovadores i de xarxes i ecosistemes educatius.
 • Necessitat d’explorar i contrastar aquestes experiències amb el coneixement més recent sobre transformació educativa, per tal d’orientar noves polítiques educatives.
  Comunicar i connectar entre nosaltres i amb altres contextos educatius europeus per compartir les nostres pràctiques, rebre feedback expert i aprendre d’altres cultures educatives.
 • Repte d’implicar els centres de tot el sistema educatiu de Catalunya en processos de transformació educativa per esdevenir un model que ofereixi millors oportunitats d’aprenentatge personalitzat, per aconseguir el ple desenvolupament personal i social que permeti afrontar els reptes que suposa l’adaptació i l’aprenentatge constant en un món canviant on conviure de forma respectuosa per construir una societat millor.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Generar les connexions entre centres i administració educativa a nivell europeu que ens ha de permetre aprendre de les diferents cultures professionals connectades entre si.
 • Erasmus + permetrà dur a terme aquestes accions amb mobilitats, xarxes i contextos digitals per a l’aprenentatge professional.
 • Erasmus + pot ser la plataforma que asseguri la transferència de Marc de referència i la seva difusió a tota la comunitat educativa.

 

CENTRES PARTICIPANTS

Els set centres participants del microconsorci MATE (Microconsorci de l’Accelaració de la Transformació Educativa) al programa Erasmus + Consorci KA120 del Departament d’Educació són:

 • Escola Virolai
 • Institut Escola Les Vinyes
 • Institut Escola Daniel Mangrané
 • Institut de Sils
 • Institut Les Cinc Sènies
 • Institut Celestí Bellera
 • Institut Pau Claris

 

CANVIS ESPERATS

En l’àmbit organitzatiu

 • Major projecció internacional i capacitat de treball en xarxa per a la construcció col·lectiva del coneixement.
 • Compartir models organitzatius, metodològics i de treball en xarxa a l’entorn de la transformació educativa.

En l’àmbit pedagògic

 • Millora dels aprenentatges de tot l’alumnat a través de la transformació dels eixos que defineixen l’organització i gestió de centre, l’ús de metodologies innovadores i el desenvolupament del treball en Xarxa generant i d’un ecosistema d’innovació.
 • Capacitació dels centres en el disseny de nous contextos d’aprenentatge innovadors, altament inclusius, que assegurin oportunitats d’èxit per a tots els alumnes, respectuosos amb la personalització dels aprenentatges, capaços de construir aprenentatges de naturalesa social i transversals, i assegurant la funció social de l’educació com agents de progressió social i, per tant, transformadors de la societat en la que vivim.

 

RESULTATS ESPERATS

 • Creació de vincles amb altres identitats, cultures i sistemes educatius.
 • Construcció de xarxes educatives i cultura col·laborativa (compartir visió, coneixement, accions).
 • Transferència entre iguals.
 • Afavorir el desenvolupament personal i social de l’alumnat i dels docents mobilitzant totes les dimensions de l’ésser humà; el voler com actitud, el saber des del coneixement, el poder que implica fer una acció i el projectar què ens apropa cap a la millora educativa.
 • Millorar l’acollida, orientació i acompanyament de l’aprenent, alumnat i docent, a través d’un pla de centre per garantir la seva autonomia, el pensament crític i la comunicació amb la resta de la comunitat educativa.
 • Aprofundir en la personalització de l’aprenentatge que garanteix un sistema inclusiu i d’equitat en el que cada alumne esdevingui protagonista del seu aprenentatge i assoleixi l’èxit educatiu.
 • Crear un model d’organització i gestió de centre flexible, dinàmica i oberta des d’una perspectiva de lideratge transformador, distribuït i inclusiu que potencia com a cultura de centre el treball en xarxa de manera col·laborativa. Amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de les condicions per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Implementar un projecte educatiu orientat al desenvolupament de les competències per a la vida des de l’equitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn educatiu estès i en xarxa amb la participació i la coresponsabilitat de tota la comunitat educativa i la integració dels agents de proximitat.
 • Desenvolupar un model pedagògic inclusiu, innovador i plural que parteix de les necessitats reals de l’alumne i fomenta la presa de decisions i la participació activa d’aquest com a actor principal del seu aprenentatge amb l’objectiu que assoleixi amb èxit els aprenentatges necessaris per una vida plena, i obtingui totes les competències possibles per a ser una persona culta, responsable i lliure.
 • Incidir en l’avaluació com a mecanisme d’autoregulació d’aprenentatge i millora professional i personal, lligada a la pràctica reflexiva mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació on participa tota la comunitat educativa, entenent l’escola com una organització que aprèn.