Dinamització de Xarxa

 

 

Les Xarxes Territorials de Transformació Educativa són estructures intencionals de transformació, dinamitzades per tècniques dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, on participen tots els centres del Laboratori, els centre del Programa i altres centres de cada territori en procés de sensibilització i reflexió.

L’equip de Dinamització de Xarxa està integrat per les persones coordinadores del Laboratori i les persones referents de xarxes de transformació educativa que dinamitzen les xarxes de cadascun dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Organització de les xarxes

D’acord amb els tres principis de la transformació educativa, autonomia, singularitat i corresponsabilitat, cada xarxa és autònoma en la definició i concreció de l’objectiu anual a treballar. Tanmateix, comparteixen els següents elements organitzatius: 

  • Totes les xarxes comparteixen la metodologia (pràctica reflexiva i indagació) i les eines de treball (Eina d’Autoconeixement de Centre, Joc dels Descriptors i dinàmiques de dinamització).
  • Les trobades són bàsicament presencials, però si les circumstàncies ho impedeixen es realitzen online. Les trobades telemàtiques són una oportunitat per crear sinergies entre xarxes de diferents territoris que enriqueixin la reflexió.
  • Cada trobada es fa en un centre educatiu de la pròpia xarxa que farà de centre acollidor. Aquest centre ha de preparar una visita que mostri als assistents estratègies reeixides de transformació educativa o un aspecte clau del seu projecte educatiu centrats en l’objectiu treballat a la xarxa.
  • Cada xarxa realitza 6 trobades al llarg del curs en horari lectiu, i sempre el mateix dia de la setmana. 
  • La primera trobada serveix per confegir el grup, establir el contacte, definir l’objectiu de treball i concretar el calendari del curs. 
  • Les cinc trobades restants, prioritàriament presencials, son de treball i serveixen per avançar en l’objectiu de treball fixat i per fer una breu visita al centre focalitzant en algun aspecte rellevant de l’objectiu amb què es treballa.
  • Cada any la xarxa estableix els seus propis propòsits d’aprenentatge del curs en relació als propòsits generals d’aprenentatge de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa, determinant el punt de partida i punt previst d’arribada per al curs acadèmic:

 

 

Composició de la xarxa

Les xarxes tenen representació de centres de tipologia diversa i d’etapes diferents. Aquesta diversitat és un valor necessari per a la construcció de coneixement des de totes les mirades possibles, amb l’objectiu que cada centre en particular pugui trobar la resposta que més pugui encaixar amb la seva pròpia i singular realitat. El nombre ideal de centres per xarxa és d’entre 10 i 12, amb la participació de 2 representants de cada centre (per tant, entre 20 i 24 persones).

Cada territori decideix quantes xarxes ha de crear per donar resposta a la coordinació territorial de tots els centres que formen part del Laboratori i del Programa d’innovació d’Acceleració, més els altres centres orientats a la sensibilització. 

Cada centre assigna de manera estable al llarg del curs dues persones en representació del centre per assistir a les trobades de xarxa. Aquestes persones han de ser de l’Equip Impulsor, sempre que el centre el tingui designat, o bé de l’Equip de Coordinació.

 

Coordinació de l’equip de dinamització de xarxes i calendari del curs

  • L’equip de dinamització es coordina a través d’una unitat de treball on es comparteix tant el treball conjunt com el propi de cada xarxa. 
  • Prèvia a cada trobada de xarxa hi ha una sessió telemàtica de coordinació de dinamitzadores, de 9 a 11:30 hores. També hi ha una sessió de coordinació de tancament i avaluació. 
  • Cada juliol s’estableix per consens el calendari i l’horari anual de coordinació i es fixen els períodes de trobada de les xarxes.

  

Funcions específiques de la dinamitzadora de xarxa

  • Establir un contacte proper amb cada un dels centres que formen part de les xarxes.
  • Preveure l’organització, el seguiment, l’acompanyament i l’avaluació de les xarxes de forma conjunta entre els centres i els CRP (marc pla de zona).
  • Detecció de necessitats.
  • Participació en altres espais formatius proposats pel Laboratori.

 

Organització de les sessions de xarxa

Independentment dels propòsits d’aprenentatge que les xarxes estableixen com a programació del curs, cadascuna de les 6 sessions anuals manté una estructura general comuna que es pot sintetitzar en els següents blocs:

  • Benvinguda i acollida
  • Connexió (vídeo / imatge inspiradors i feedback dels centres)
  • Desenvolupament de la sessió
   • Plantejament / problematització
   • Dinàmiques de reflexió (individual, de petit grup i de gran grup)
  • Pausa – Cafè i visita al centre (presencial o virtual)
  • Reflexió metacognitiva (què ens emportem?)
  • Celebració i tancament emotiu

En el cas de visita virtual, el centre “acollidor” presenta un aspecte clau del seu projecte educatiu en línia amb els objectius que es treballen a la xarxa.