Resultats del Projecte Pilot d’Educació Híbrida

 

La situació d’emergència educativa generada per la pandèmia de CoVID durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 va mobilitzar els recursos digitals en els centres per donar una resposta ràpida a les necessitats educatives més urgents. A l’inici d’aquest curs 2020 – 2021 ara finalitzat, i davant la incertesa de la situació sanitària, es va obrir una oportunitat per construir models organitzatius i metodològics adaptats a aquest escenari d’educació híbrida, partint de les experiències reeixides de centres en termes de transformació pedagògica i didàctica.

L’aprenentatge en línia o digital ha estat en algunes ocasions qualificat de menor qualitat que l’ensenyament presencial, però els estudis internacionals i les recerques més recents indiquen que l’aprenentatge en línia efectiu és el resultat d’un disseny molt rigorós i d’una programació i planificació que ha d’atendre moltes i molt diverses variables o dimensions del fet educatiu. Aquestes variables fan referència a aspectes logístics com els equipaments, la connectivitat, la gestió del temps, l’alternança de modalitats, …. i d’altres de caire més pedagògic com els rols del docent i de l’estudiant, la comunicació, els seguiment, la tutorització d’alumnes i famílies, la comunicació, o la retroalimentació. La recerca internacional també evidencia la necessitat d’una planificació molt acurada dels continguts a treballar en les diferents modalitats (presencial i virtual) així com dels suports que han d’acompanyar les interaccions clau per l’aprenentatge eficaç.

L’enfocament correcte de l’educació híbrida passa per generar una comunitat d’aprenentatge on el professorat, l’alumnat, les famílies i altres agents educatius de l’entorn conflueixen per mobilitzar els recursos necessaris per abordar els continguts des d’una perspectiva competencial d’acord amb les necessitats educatives de cada alumne/a concret, i generant un autèntic ecosistema innovador al voltant de l’aprenentatge de cada persona.

La legislació en matèria educativa de Catalunya dóna cobertura a la Innovació pedagògica com a mecanismes per explorar iniciatives orientades a la millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat i a la millora global del sistema. En aquest escenari, el Departament d’Educació va decidir promoure l’educació híbrida mitjançant un projecte pilot en un grup de centres per identificar i impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i relacionals singulars dels centres educatius des d’una perspectiva competencial i inclusiva de l’educació, afavorint la transformació educativa dels centres a través de l’impuls de la seva autonomia i la implicació de la comunitat escolar i de tots els agents educatius de la zona, i impulsant l’educació digital de l’alumnat i el professorat.

El projecte pilot d’Educació Híbrida en centres educatius ha tingut per finalitat promoure l’educació híbrida com a resposta de qualitat i equitat educativa davant d’escenaris canviants i complexos, i en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya i oferint un marc idoni perquè cada centre participant hagi pogut repensar l’acció educativa a partir del seu projecte educatiu i del seu context, i adoptar les innovacions oportunes per redefinir rols, estructures, metodologies i models relacionals dinàmics, flexibles, capaços de donar resposta a escenaris fluctuants i canviants, a les necessitats educatives de tot l’alumnat vetllant per reduir les desigualtats socials i familiars.

 

El projecte pilot d’Educació Híbrida s’emmarca en el desenvolupament del Pla d’Educació digital de Catalunya, el Pla de centres educatius en línia 20 – 21, el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya i el Laboratori de Transformació Educativa. Els objectius d’aquest projecte pilot han estat:

 • Promoure l’educació híbrida a través de l’impuls d’estratègies organitzatives, metodològiques i relacionals singulars dels centres educatius des d’una perspectiva competencial i inclusiva de l’educació.
 • Generar coneixement al voltant dels processos d’ensenyament i aprenentatge en entorns d’educació híbrida, fonamentats en evidències contrastades.
 • Impulsar l’educació digital amb la identificació, acompanyament, reconeixement i difusió d’experiències reeixides de centres avançats.
 • Afavorir la transformació educativa dels centres a través de l’impuls de l’autonomia dels centres i la implicació de la comunitat escolar i de tots els agents educatius de la zona.

Les característiques de l’educació híbrida van fer aconsellable desenvolupar aquest projecte pilot en un grup reduït de centres amb un seguit de condicions i compromisos:

 • Participació del centre en el projecte pilot amb caràcter voluntari.
 • Tenir una estratègia digital de centre fonamentada en la capacitació del professorat, l’autonomia digital de l’alumnat, la possessió de dispositius i de connectivitat per a tot l’alumnat a qui va adreçat.
 • Tenir una opció metodològica fonamentada en el treball cooperatiu entre el professorat, consolidada i recollida al PEC.
 • Treballar d’una manera competencial i globalitzada tenint en compte la personalització dels aprenentatges.
 • Disposar d’un projecte organitzatiu d’hibridació (organització pedagògica, torns, horaris, tasques globalitzades, preveure les transicions, tutoritzacions, avaluacions…) acordat amb les famílies i aprovat pel Claustre i el CEC.
 • Les famílies de l’alumnat menor d’edat afectat han de manifestar de manera explícita l’acceptació del pla del centre.
 • Comptar amb un percentatge de famílies que accepten el pla, superior al 85%, en el cas de l’alumnat menor d’edat.
 • Assegurar una atenció específica vers l’alumnat més vulnerable, adaptada a les necessitats personals i familiars, vetllant per assegurar l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
 • Recollir i compartir amb la xarxa de centres participants en el projecte, les actuacions desenvolupades i els resultats de l’avaluació.
 • Participar en les actuacions del Laboratori de Transformació Educativa que es determinin.
 • Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del projecte.
 • Retre comptes del projecte al Claustre i al Consell escolar al final de cada trimestre.
 • Presentar una memòria d’avaluació en finalitzar el projecte.
 • Incorporar en el projecte educatiu de centre les innovacions generades en el marc de les col·laboracions amb les universitats col·laboradores.
 • Fer difusió del projecte i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.
 • Participar activament en l’elaboració d’una guia i orientacions pràctiques per l’educació híbrida.

 

 

En aquest projecte pilot, d’un curs de durada, hi han participat els centres següents:

 • 08063904 INS Montgròs, Sant Pere de Ribes
 • 08071238 IE Jacint Verdaguer, Sant Sadurní d’Anoia
 • 08045239 INS Intermunicipal de Sant Sadurní, Sant Sadurní d’Anoia
 • 08061683 CFA Palau de Mar, Barcelona
 • 08044156 EASD Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona
 • 08062729 INS Pla Marcell, Cardedeu
 • 08073193 INS Badia i Margarit, Igualada
 • 08045011 INS Torre del Palau, Terrassa
 • 08066322 SI Cardener, Sant Joan de Vilatorrada
 • 43004441 INS de l’Ebre, Tortosa
 • 43003641 INS Antoni de Martí i Franquès, Tarragona
 • 08058209 CFA Sant Boi, Sant Boi de Llobregat
 • 17007671 CFA La Garrotxa, Olot
 • 17010189 INS Vall de Llémena, Sant Gregori
 • 08034001 INS Terra Roja, Santa Coloma de Gramenet
 • 08031022 INS de Vic, Vic
 • 08076194 Institut Tecnològic de Barcelona, Barcelona
 • 08034059 INS Nicolau Copèrnic, Terrassa
 • 08016914 Escola cooperativa El Puig, Esparreguera
 • 08053212 INS Jonqueres, Sabadell

 

RESOLUCIÓ EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per la qual es crea el Projecte pilot d’Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020-2021.

 

Les accions més destacades que s’han realitzat en el marc del projecte pilot d’Educació Híbrida han estat:

 

 

1a trobada Comunitat de Centres del Projecte Pilot d’Educació Híbrida

En aquesta trobada els centres van compartir el punt de partida de cadascun d’ells a través de 4 preguntes clau: Què hem aconseguit? Què ens preocupa? Què ens manca? Què ens plantegem?

Els centres van reflexionar conjuntament també sobre la qüestió “Com construïm un camí per superar les necessitats i assolir les expectatives recollides i explicades anteriorment?”

 

 

 

Claustre Obert de l’Institut Pla Marcell de Cardedeu “Recerca de nous models organitzatius, metodològics i de treball en xarxa. Projecte Pilot d’Educació Híbrida.”

En aquest webinar integrat en el Pla d’acció Centres Educatius en Línia, l’Institut Pla Marcell, centre referent del Laboratori de Transformació Educativa, explica com integra la transformació educativa i l’educació híbrida en el seu projecte educatiu.

El vídeo es va emetre el dia 22 d’octubre de 2020.

 

 

 

2a trobada Comunitat de Centres del Projecte d’Educació Híbrida

El 26 de novembre de 2020, l’equip de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Barcelona (IRE), encapçalat per la Dra. Maria Rosa Buxarrais, va presentar als centres del projecte pilot l’objectiu principal de la investigació: analitzar la diversitat dels centres en relació amb el seu procés cap a l’educació híbrida, l’assoliment dels continguts curriculars i el desenvolupament de competències i detectar elements de millora.

 

 

 

3a trobada Comunitat de Centres del Projecte Pilot d’Educació Híbrida

En aquesta sessió, realitzada el 25 de novembre, es presenta el document “L’educació híbrida: compartint conceptes per compartir el propòsit”. També es presenta la proposta formativa per als centres del projecte pilot i s’inicia la recerca de la mà de l’IRE amb les primeres trobades en centre.

 

 

 

 

 

Claustre Obert de l’Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada “DAFO del Projecte Híbrid”

En aquest webinar un docent i dos alumnes del centre valores les fortaleses, les oportunitats, les dificultats i les amenaces de l’educació híbrida tot amb l’objectiu de mantenir els principis pedagògics de l’institut.

El vídeo es va emetre el dia 17 de desembre de 2020.

 

 

 

4a trobada Comunitat de Centres del Projecte d’Educació Híbrida

En aquesta trobada, celebrada el 21 de gener, es concreta la formació als centres i es porta a terme una dinàmica de reflexió sobre metodologies, acompanyament emocional, avaluació i sobre organització.

 

 

 

 

 

Formació en Competència digital

Competència digital I (Nivell bàsic), formació adreçada a aquell docent que utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i és capaç de fer de tutor d’un curs creat en un entorn virtual d’aprenentatge.

Competència digital II (Nivell intermedi), formació adreçada a aquell docent que incorpora l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats d’ensenyament-aprenentatge i és capaç de crear cursos i fer de tutor en un entorn virtual d’aprenentatge.

Competència digital III (Nivell avançat), formació adreçada a aquell docent que actualment ja dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals en un entorn virtual d’aprenentatge.

 

 

 

 

 

Aprenentatge actiu, metodologies i competència digital. Taller d’Estratègies metodològiques per a l’educació híbrida

Taller impartit per la Sra. Íngrid Mosquera a l’Entorn Virtual de Formació Odissea amb els continguts generals següents:

 • Els elements clau de l’aprenentatge actiu.
 • Metodologies, tècniques i tendències educatives.
 • Eines digitals per a docents i alumnes que facilitin l’ensenyament i l’aprenentatge en entorns híbrids.

 

 

 

Educació emocional i metodologies. Taller d’estratègies metodològiques per a l’educació híbrida

Taller impartit per la Sra. Marta Portero a l’Entorn Virtual de Formació Odissea amb els continguts generals següents:

 • Relació entre emocions i aprenentatge. La ciència de l’estrès. Autoregulació. Preguntes reflexives. Articles. Socrative.
 • Eines d’autoregulació. Concepte d’arousal i la seva relació amb l’aprenentatge. Mites i limitacions sobre l’educació emocional. Class-mood Tool.
 • Aplicació de propostes a l’aula. Experiències de centre. Class-mood Tool a l’aula.

 

 

 

Eines digitals per a una avaluació formativa. Taller d’estratègies metodològiques per a l’educació híbrida

Taller impartit pel Sr. Jaume Feliu a l’Entorn Virtual de Formació Odissea amb els continguts generals següents:

 • Funcions de l’avaluació.
 • Mentimeter, Pear Deck i altres aplicacions (Mote, WebCam Recorder…)
 • Banc de rúbriques i creació de rúbriques.
 • Coavaluació, autoavaluació i heteroavaluació. Rubistar, Quizziz i CoRubrics.

 

 

Ciberseguretat i protecció de dades

El dia 11 de març els centres del projecte pilot d’Educació Híbrida participen de la formació a càrrec d’en Tomàs Moré, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i de la Joana Marí, delegada de Protecció de dades i responsable de Projectes Estratègics de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

 

 

 

 

Intercanvi d’experiències i visites virtuals guiades dels centres del Projecte d’Educació Híbrida

Al llarg de diverses setmanes es presenten 11 experiències de centre en els àmbits de les eines digitals per a l’avaluació formativa, de l’educació emocional i metodologies, i de l’aprenentatge actiu, metodologies i competència digital.

Durant el mateix període, s’intercalen 4 visites virtuals a centres del projecte on es comparteixen els models desenvolupats sobre hibridació.

 

 

 

 

 

MOOC La tasca docent en educació híbrida

El MOOC disponible a l’Entorn Virtual de Formació Odissea és un curs d’autoformació destinat a l’aprenentatge d’estratègies per adaptar la tasca docent a un escenari d’educació híbrida i centrat en els aspectes metodològics que explora les diferents possibilitats dels entorns virtuals per realitzar accions educatives de qualitat en aquests escenaris híbrids.

 

 

Finalitzat el curs acadèmic 2020 – 2021, el grup de recerca IRE està enllestint els resultats de la investigació que compartirà amb cadascun dels centres participants, i posteriorment es publicaran els resultats generals en aquesta mateixa pàgina.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>