Transformació educativa en xarxa. Actuacions del curs 2021 – 2022

 

El curs 2021 – 2022 és el primer del Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa / Eines per al Canvi (PAcTE), programa d’innovació que emmarca el conjunt d’actuacions destinades a la Comunitat de Centres Facilitats del Laboratori. Els centres del programa tenen com a objectius incorporar la cultura reflexiva de centre que possibilita la transició sistemàtica a un nou model d’escola reformulant el concepte d’aprenentatge i el rol de l’alumnat, actualitzar el propòsit de centre com a espai de construcció del bé comú des de la personalització de l’aprenentatge i l’equitat, i empoderar els centres amb l’ajuda de l’acompanyament expert d’una persona facilitadora per aconseguir una ciutadania crítica i conscient, capaç d’adaptar-se a nous reptes per aconseguir un creixement sostenible i inclusiu.

En aquest nou curs es dona, també, impuls al conjunt d’actuacions R+D+I destinades a la Comunitat de Centres Referents del Laboratori i que tenen com a finalitat generar coneixement sobre pràctiques educatives de millora de la qualitat educativa i crear un marc de referència de transformació per al conjunt del sistema educatiu. Per a això, des de l’expertesa dels centres amb extens recorregut en la transformació educativa i amb la col·laboració d’experts acadèmics, la recerca educativa ha de permetre determinar els criteris de qualitat educativa que orientin els processos de transformació dels centres educatius de Catalunya, definir procediments i estratègies per identificar, validar i certificar els processos de transformació educativa, i recollir, analitzar i interpretar les evidències d’impacte de la transformació als centres.

Les Xarxes Territorials de Transformació Educativa (XTTE) esdevenen el punt de trobada de les Comunitats de Centres Facilitats i Referents i d’altres centres del territori per fomentar la construcció compartida del coneixement, afavorint l’aprenentatge entre iguals tot compartint objectius i procediments. Al mateix temps, ha d’esdevenir un referent per sensibilitzar i gestar la necessitat de transformació de tots els centres del territori.

 

Tot i que les actuacions estiguin inscrites en el marc de les diferents comunitats de transformació, sempre que sigui possible, els esdeveniments es difondran en obert i en directe a través de la plataforma perquè qui vulgui hi pugui participar, i hi quedaran enregistrades per a la seva visualització posterior.

 

CALENDARI

 

Jornades del Laboratori de Transformació Educativa

Aquestes jornades estan dirigides a tots els centres del Laboratori i de les Xarxes Territorials del Transformació Educativa, a les persones Dinamitzadores de Xarxes i a les persones Facilitadores/Mentores del programa PAcTE/ExC. També en són destinataris els agents d’acompanyament a centres dels serveis educatius, els professionals de tots els Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, del CESIRE, dels Serveis Centrals, així com tots els centres del sistema educatiu de Catalunya.

 

     

 

Formació Equip de Facilitadores

L’equip de Facilitadores està format per 106 professionals de Serveis Educatius i de centres educatius experts en acompanyament intensiu en centre que tenen com a objectiu facilitar processos de reflexió, presa de decisions i empoderament dels equips impulsors dels centres PAcTE/ExC amb l’objectiu d’ajudar-los a desenvolupar la seva autonomia per liderar el procés de transformació educativa en el propi centre.

Formació inicial a Equips Impulsors i directius del PAcTE / ExC

L’equip impulsor pren la responsabilitat d’impulsar i promoure dins del centre educatiu les accions principals que es desprenen del protocol de canvi. Conjuntament amb la persona facilitadora, l’equip impulsor adequa aquest protocol genèric a la realitat del centre i en dissenya un de propi. També ha d’implicar en el procés de canvi a la comunitat educativa, fent d’enllaç amb l’equip directiu, amb l’equip pedagògic, l’alumnat i amb altres agents del centre.

Comunitats de Centres Referents

Espais de reflexió i orientació cap a la recerca on el centre esdevingui una organització que aprèn i una unitat de recerca educativa per a la concreció del marc de referència de qualitat educativa. S’hi conviden representants de programes d’innovació del DE, centres amb projectes reconeguts, professorat amb pràctiques reconegudes, així com ponents experts.

 • (17 novembre 2021, 17 – 19h)
 • (9 febrer 2022, 17 – 19h)
 • (20 juny 2022, 17 – 19h)
Recollida d’evidències i recerca educativa (R+D+I)

Al llarg del curs els centres Referents del Laboratori participen en la recollida d’evidències de transformació educativa i pràctiques reeixides de millora amb la col·laboració de diversos grups de recerca per definir criteris per identificar pràctiques i processos de millora transferibles que dibuixin un model de qualitat educativa.

Les actuacions es concretaran properament.

Visites entre centres

El curs passat es van fer 31 visites virtuals guiades a centres, que podeu recuperar en qualsevol moment. Enguany es proposa als centres obrir les seves portes en visites híbrides (una part presencial i una altra de virtual) en dues categories: sensibilització i aprofundiment.

 • Visites de sensibilització (2n trimestre del curs 2021 – 2022)
 • Visites d’aprofundiment (2n trimestre del curs 2021 – 2022)
Seminaris temàtics d’aprofundiment

Formació amb experts i aprofundiment per passar de la teoria a la pràctica: contrast entre centres amb l’acompanyament de l’expert formador del curs anterior. Per a cada seminari es preveuen 5 sessions de 2 hores cadascuna.

  • (10- 15 gener 2022)
  • (25 – 29 abril 2022)
Tutorització a centres

La tutorització té com a objectiu l’acompanyament expert als centres del PAcTE per inspirar-los i orientar-los en els processos de canvi, fent especial atenció a propòsit, organització i gestió, metodologies i treball en xarxa i ecosistema educatiu. Els centres referents que hi col·laboren a través d’una propera convocatòria com a centres tutors dels centres PAcTE/ExC realitzaran un acompanyament online, un assessorament i visita al centre tutoritzat i facilitaran estades de 2-3 dies.

 • Formació al centre tutor
 • Acompanyament online
 • Assessorament en centre PAcTE
 • Visita del centre tutor al centre PAcTE
 • Estada de 2-3 dies en centre tutor (pendent d’aprovació)

(La tutorització es realitzarà durant el 2n trimestre del curs (10 gener 2022 – 1 abril 2022))

Comunitats de Centres Facilitats

Espais de reflexió i orientació a partir d’una ponència experta. Posada en comú del treball desenvolupat en el marc del PAcTE/ExC per a les Fases 1 i 2 del protocol de canvi.

Facilitació en centre

L’acompanyament intensiu a través de la persona facilitadora tindrà en compte quin és el punt de partida de cada centre i identificarà en quina fase està del protocol de canvi. S’espera que aquest curs alguns centres es trobin a la Fase 1 i d’altres a la Fase 2:

FASE 1: Crisi i oportunitat de transformació del centre
En aquesta fase cal crear la necessitat de transformar el centre i comprometre tota la comunitat educativa. El temps total és d’aproximadament un curs. Acompanyament mensual de setembre 2021 a juliol 2022.

   • Presa de contacte, generació de complicitats, planificació de les sessions al llarg del curs (setembre 2021)
   • Planificació de la facilitació al llarg del curs (octubre 2021)
   • Espais de sensibilització i d’intercanvi (octubre – desembre 2021)
   • Grups de discussió (octubre – desembre 2021)
   • Autodiagnosi de centre (gener – març 2022)
   • Presa de decisions i planificació de la Fase 2 (abril – juny 2022)
   • Avaluació final de l’any i memòria anyal (juny – juliol 2022)

La calendarització és només orientativa, i serà la persona Facilitadora juntament amb l’Equip Impulsor del centre qui l’adaptarà a les necessitats particulars del centre.

FASE 2: Visió de la comunitat educativa i capacitació del centre
Aquest és el moment de reimaginar el centre de prototipar, és a dir de crear palanques de canvi i projectes tir o tractors. El temps total és d’aproximadament un curs. Acompanyament mensual de setembre 2021 a juliol 2022.

   • Generació de complicitats i planificació de les sessions al llarg del curs (setembre 2021)
   • Autodiagnosi de centre i planificació de la facilitació al llarg del curs (octubre – novembre 2021)
   • Presa de decisions i planificació de l’acció amb els projectes de tir (novembre 2021)
   • Seguiment del pla d’acció i recull i publicació d’evidències (novembre 2021 – març 2022)
   • Grups de discussió (març – abril 2022)
   • Seguiment del pla d’acció i avaluació de les evidències recollides. Definició i seguiment d’indicadors d’execució o implementació (a partir de març 2022)
   • Avaluació final de l’any, memòria anyal i planificació de la Fase 3 (juny – juliol 2022)

FASE 3: Transformació institucional i sostenibilitat del centre. Finalització de la intervenció, consolidació, transferència i sostenibilitat
A partir del projectes tir, desenvolupem el protocol d’implementació per escalar i consolidar una cultura de millora. Aquesta fase té una durada aproximada d’un curs lectiu. El centre ha de dur a terme una avaluació final, consolidar els canvi, avaluar l’impacte i fer-ne la transferència. La concreció d’aquesta fase la podeu trobar al document de Protocol de Canvi. No s’espera que cap centre del PAcTE/ExC es trobi aquest curs en aquesta fase.

L’acompanyament en centre es realitza a les tardes en horari no lectiu. Estan previstes les següents sessions, que cada facilitadora calendaritza d’acord amb el centre:

 • 8 Sessions amb l’Equip Impulsor, una possible amb claustre (sessions 2’5h)
 • 1 Sessió amb l’Equip directiu (sessió 2’5h)
 • 1 Sessió amb l’Equip Impulsor i l’Equip directiu (sessió 2’5h)
Sessions de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa

Es realitzen 5 sessions de XTTE al llarg del curs. Cada Servei Territorial desenvolupa aquestes sessions de manera coordinada amb el Laboratori d’acord amb unes finalitats i uns objectius comuns, compartint les mateixes eines i estratègies, però amb un pla anual i una concreció del calendari propis d’acord amb les necessitats dels centres de cadascuna de les xarxes.

Cada xarxa concreta el calendari de sessions d’acord amb el següent pla general. Les sessions es realitzen en horari de matí:

 • Primera (11 – 15 octubre 2021)
 • Segona (29 novembre – 3 desembre 2021)
 • Tercera (7 – 11 febrer 2022)
 • Quarta (28 març – 1 abril 2022)
 • Cinquena (6 – 10 juny 2022)

 

           

 

Coordinacions
Equip Motor del Laboratori

L’Equip Motor del Laboratori està format pels referents en innovació i transformació de cada Servei Territorial i Consorci d’Educació de Barcelona, per la Inspecció Educativa, i per l’òrgan impulsor del Laboratori. Es concreten les accions del Laboratori des dels principis de descentralització, autonomia i coresponsabilitat.

 • Inicial (Dv 10 setembre 2021, 9 – 11h)
 • Segona (Dv 19 novembre 2021, 9 – 11h)
 • Tercera (Dv 21 gener 2022, 9 – 11h)
 • Quarta (Dv 4 març 2022, 9 – 11h)
 • Cinquena (Dv 22 abril 2022, 9 – 11h)
 • Sisena (Dv 20 maig 2022, 9 – 11h)
 • Final (Dl 4 juliol 2022, 9 – 11h)
Coordinació Equips Motors Territorials amb l’òrgan impulsor del Laboratori

Coordinació del Laboratori amb cadascun dels Equips Motors Territorials. Es convida als coordinadors de Facilitadores del territori.

 • Primera (30 setembre – 6 octubre 2021 dia a convenir per l’Equip Motor Territorial)
 • Segona (31 gener – 4 febrer 2022 dia a convenir per l’Equip Motor Territorial)
 • Tercera (30 maig – 3 juny 2022 dia a convenir per l’Equip Motor Territorial)
Equip de Facilitadores / Mentores

Equip format per 108 facilitadores/Mentores que acompanyen els 156 centres PAcTE/ExC. La seva tasca és fer un acompanyament intensiu, facilitació en centre i funcions de col·laboració en iniciatives zonals i territorials. Proposta territorialitzada amb 10 equips, cada equip territorial està format pels facilitadors del territori, dels quals un d’ells desenvolupa les funcions de cap d’equip i de coordinació amb els ST.

Trobada Territorial

Coordinació de l’equip territorial de facilitadores i dinamitzadores de Xarxes. Es convida representant de l’equip motor territorial (A TEB son el dilluns de la mateixa setmana)

   • Primera (Dj 7 octubre 2021, 17 – 19h)
   • Segona (Dj 16 desembre 2021, 17 – 19h)
   • Tercera (Dj 17 febrer 2022, 17 – 19h)
   • Quarta (Dj 31 març 2022, 17 – 19h)
   • Cinquena (Dj 16 juny 2022, 17 – 19h)

Trobada Conjunta

Coordinació de tot l’equip de Facilitadores amb l’òrgan impulsor del Laboratori.

   • Primera (Dm 7 setembre 2021, 17 – 19h)
   • Segona (Dm 9 novembre 2021, 17 – 19h)
   • Tercera (Dm 8 març 2022, 17 – 19h)
   • Quarta (Dm 10 maig 2022, 17 – 19h)
   • Trobada de tancament i avaluació Dinamitzadores i Facilitadores (Dl 27 juny 2022, 17 – 19h)

Trobada de coordinadors territorials de Facilitadores

Coordinació trimestral amb els caps de facilitació de cadascun dels 10 territoris.

   • Primera (Dc 15 setembre 2021, 17 – 19h)
   • Segona (Dc 19 gener 2022, 17 – 19h)
   • Tercera (Dc 25 maig 2022, 17 – 19h)
Equip de Dinamitzadores de Xarxes

Coordinació de les persones dinamitzadores de xarxes o de les seves coordinadores territorials (en el cas del VOC i del CEB).

 • Inicial (6 setembre 2021, 9 – 11h)
 • Primera (Dv 1 octubre 2021, 11:30 – 13:30h)
 • Segona (Dv 12 novembre 2021, 9 – 11h)
 • Tercera (Dv 28 gener 2022, 9 – 11h)
 • Quarta (Dv 18 març 2022, 9 – 11h)
 • Cinquena (Dvl 13 maig 2022, 9 – 11h)
 • Trobada de tancament i avaluació Dinamitzadores i Facilitadores (Dl 27 juny 2022, 17 – 19h)

 

     

 

 

Algunes de les actuacions impulsades pel Laboratori de Transformació Educativa estan subvencionades per:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>