Grups de discussió

 

El Laboratori de Transformació educativa ha impulsat un procés participatiu i obert al voltant de Les evidències de la transformació educativa que té com a finalitat analitzar i fer propostes al voltant de les necessitats educatives de l’alumnat dels centres educatius que formen part del Laboratori.

El procediment previst consisteix en la realització de grups de discussió de 10 a 12 persones que parlaran al voltant de cinc focus d’aprofundiment que els centres referents del Laboratori consideren clau per a transformació dels models educatius amb l’objectiu de situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge tot afavorint el desenvolupament del pensament crític que li ha de permetre autoregular-se i prendre decisions adequades. En aquests grups de discussió totes les persones participants expressen la seva opinió elaborada a partir de la pròpia experiència en l’entorn educatiu: alumnat, familiars i equip pedagògic.

Els grups de discussió són una eina metodològica per a l’estudi de realitats complexes a través de la participació activa dels assistents, generant espais de construcció on afavorir la participació i el coneixement de l’escola.

 

L’equip impulsor escollirà, entre les persones que de manera voluntària vulguin participar en un grup de discussió, les persones moderadores de cadascun dels grups creats al centre (un per a alumnes, un per a famílies i un per a docents). La persona moderadora de cadascun dels grups ha de pertànyer al mateix col·lectiu que la resta de participants al grup.

Aquest document serveix perquè la persona facilitadora presenti els continguts principals a l’equip impulsor per a la implementació i pràctica dels grups de discussió al centre. L’equip impulsor organitzarà cadascun dels grups de discussió i disposarà d’una fitxa de participació seguint el següent model:

La discussió s’ha estructurat a partir de  preguntes genèriques i obertes, que permeten a cada participant respondre des del seu punt de vista. A continuació disposeu dels focus d’aprofundiment amb les preguntes inicials per a cadascun dels col·lectius, alumnat, famílies i docents:

A l’inici del debat, cal que la persona moderadora llegeixi el següent text i, tot seguit, les 5 preguntes inicials del col·lectiu corresponent:

El grup no ha de saber amb anterioritat a l’inici de la sessió el tema de debat perquè no elaborin prèviament el seu discurs. Es formularà únicament la pregunta inicial corresponent al tema d’aprofundiment escollit per a debatre en la sessió.

Per tal de poder realitzar el treball en les millors condicions possibles, s’han d’enregistrar els debats. Evidentment les opinions restaran en el més absolut anonimat i les gravacions no tenen altre objectiu que servir de base per a la posterior anàlisi i elaboració de conclusions.

Per facilitar la moderació, es proposen unes preguntes indagadores per a cadascun dels grups i per a cada focus d’aprofundiment. La persona moderadora disposa d’aquest document com a eina de suport per realitzar correctament la seva tasca al llarg del desenvolupament de la sessió. Les preguntes indagadores han de servir per conduir de manera àgil la conversa, per reconduir-la si és necessari, per a fomentar la participació de tots els participants, per obrir nous camins de diàleg, per distribuir d’una manera el més equitativa possible el temps de la sessió entre tots els participants, etc. Us podeu descarregar els documents en pdf:

 

Els grups de discussió s’han de gravar per després fer-ne acuradament el buidat. L’equip impulsor, un cop hagi visionat l’enregistrament de la sessió d’un grup de discussió, s’encarregarà d’emplenar aquest document amb els aspectes més rellevants del debat: reflexions, intervencions, actituds col·lectives i individuals, valoració de la sessió per part dels participants, condicions en què es desenvolupa la sessió… Podeu fer ús de la següent plantilla:

Aspectes rellevants en els grups de discussió:

  • La importància de la moderació, cal pensar en la tria, i que la persona conegui el sentit i la metodologia de treball.
  • Pensar en un disseny del grup heterogeni i equilibrat a partir de l’anàlisi dels perfils.
  • La informació prèvia de les persones assistents ha de ser genèrica, no repartir el guió de debat.
  • Buscar un moment i un espai relaxats on els participants no tinguin altres distraccions.
  • Aclarir la finalitat i els objectius, el valor que tindrà la participació de cadascú en la transformació educativa de l’escola i, s’hi escau, en el sistema educatiu català.
  • Garantir la confidencialitat de les intervencions, tothom s’ha de sentir lliure per fer aportacions constructives d’una manera argumentada i exemplificada. És important remarcar què se’n farà de la informació que s’extreu del grup.
  • S’ha d’agrair la generositat de les persones participants al grup. Si la dinàmica ha anat bé hi ha sensació de satisfacció mútua, hi pot haver algun retorn posterior.
  • És una metodologia que fomenta l’escolta activa i es pot fer servir per fer converses curosament plantejades.