Equip Motor del Laboratori

 

L’Equip Motor del Laboratori està integrat per persones de la Direcció d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, representants de cadascun dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona (coordinadors i referents de transformació/innovació) i la col·laboració d’altres entitats, experts i institucions implicades. L’equip Motor és responsable del disseny, de la implementació i del seguiment de les diferents actuacions vinculades al Laboratori, la coordinació de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa i del Programa d’Innovació d’Acceleració de la Transformació Educativa.

 

COMPOSICIÓ

Aquest grup està integrat per personal de la DGIRCD, específicament del servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius, pels coordinadors i referents de transformació/innovació de cada un dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, i per la Inspecció Educativa. L’Equip Motor està obert a la participació en condició de col·laborador personal d’altres direccions i subdireccions: SPE, DGCP, SdGFDLP…

 

OBJECTIUS

  • Pilotar i concretar els criteris que defineixen el marc comú de Referència de la Transformació Educativa.
  • Transferir el coneixement assolit pel programa EN21 i d’altres iniciatives reeixides per dissenyar instruments propis utilitzables per la transformació de qualsevol centre del Servei d’Educació de Catalunya.
  • Dissenyar les dinàmiques de treball de l’Equip de centres de referència.
  • Recollir les evidències contrastades i les pràctiques reeixides de transformació educativa.
  • Promoure accions per a la creació i dinamització de la comunitat de centres de referència educativa.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Reunions quinzenals del grup motor des de l’inici del grup de treball i fins a la concreció del Programa d’Acceleració de la Transformació Educativa i del Marc de referència de la Transformació Educativa. Prèviament les tècniques del Servei d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius (SIXSE) preparen el disseny dels continguts a treballar així com les metodologies. Sovint es porta a terme treball en petites comissions, cada una d’aquestes comissions coordinada per una persona del SIXSE. La freqüència de les trobades és de dues reunions trimestrals.

 

FUNCIONS DE L’EQUIP MOTOR

 • Representar el territori aportant i recollint propostes que ajudin a desplegar el programa i les diferents accions del Laboratori.
 • Fer d’enllaç entre Territori i Equip Motor, buscant la manera de concretar en territori acords de l’Equip.
 • Participar d’una xarxa entre territoris que ens permeti ser cocreadors i aprendre entre iguals.

 

FUNCIONS I COORDINACIONS DE L’EQUIP MOTOR TERRITORIAL

 • Gestionar i custodiar la documentació.
 • Proposar l’ordre del dia de les reunions.
 • Coordinar-se amb els CRP per:
   • Detectar les necessitats del territori.
   • Coordinar les actuacions, formacions, reunions informatives,…
 • Retre comptes de les accions realitzades.
 • Dissenyar les actuacions per desenvolupar la transformació educativa en els centres.
 • Acollir i fer el seguiment dels centres amb facilitació (PAcTE/ExC), els facilitadors, inspecció, la Xarxa Territorial i la de l’equip de dinamització.
 • Valorar les sol·licituds dels centres referents, facilitats i indagadors del Laboratori.
 • Fer propostes de millora de la Transformació a l’Equip Motor Central.

 

COORDINACIÓ AMB ELS CENTRES PARTICIPANTS PAcTE/ExC

 • Buscar centres susceptibles de necessitar entrar al programa vetllant per l’equitat, la inclusió i l’equilibri territorial.
 • Participar a la primera reunió amb el facilitador/a i l’equip impulsor del centre.

 

COORDINACIÓ AMB ELS CENTRES REFERENTS DEL LABORATIRI

 • Buscar centres susceptibles d’esdevenir Centres Referents
 • Coordinar la selecció Centres Referents segons l’Eina Criteris Orientadors

 

COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE FACILITADORES

 • Coordinar-se amb la cap de facilitadores i fer el seguiment dels centres facilitats.
 • Compartir espais comuns de coordinació en les trobades territorials d’equip.
 • Compartir experiències, materials i recursos.
 • Reflexionar sobre el paper de la facilitació.
 • Coordinar-se amb l’equip de dinamització de Xarxa per tal de vetllar per la coherència del treball entre facilitació i Xarxa.

 

COORDINACIÓ AMB XARXES TERRITORIALS DE TRENSFORMACÓ EDUCATIVA

 • Buscar, acollir i distribuir els centres en les xarxes.
 • Preparar les sessions de Xarxes.
 • Dinamitzar les sessions de Xarxes.
 • Acollir i coordinar l’equip de dinamitzadores.

 

COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE DINAMITZACIÓ DE XARXES TERRITORIALS DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

 • Preveure l’organització, seguiment, acompanyament i avaluació de les xarxes de forma conjunta entre els centres i CRP (marc pla de zona).
 • Participar en altres espais formatius proposats pel Laboratori.
 • Crear i gestionar la XTTE al GTAF i fer-ne el seguiment.
 • Elaborar continguts, dinàmiques de treball… a partir de les necessitats i interessos dels centres participants.
 • Assessorar els centres participants a la xarxa per elaborar la concreció curricular dels aspectes treballats.
 • Coordinar-se amb l’equip de facilitació.