Marc Normatiu

 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010).

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 6824, de 5.3.2015).

Decret 119/2015 de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.06.2015).

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).

Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. (DOGC núm. 6966 de 21.09.2015)

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).

Marc de la innovació pedagògica a Catalunya

Decret 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d’Educació (DOGC núm. 7774, de 24/12/2018).

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018).

Resolució EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per a la qual es crea el Projecte pilot d’Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020 – 2021. (DOGC núm. 8270, de 13.11.2020).