Projecte Pilot d’Educació Híbrida

 

La situació d’emergència educativa generada per la pandèmia de CoVID durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 va mobilitzar els recursos digitals en els centres per donar una resposta ràpida a les necessitats educatives més urgents. A l’inici del curs 2020 – 2021, i davant la incertesa de la situació sanitària, s’obre una oportunitat per construir models organitzatius i metodològics adaptats a aquest escenari d’educació híbrida, partint de les experiències reeixides de centres en termes de transformació pedagògica i didàctica.

En aquest nou context, els centres cerquen noves formes d’organitzar-se, nous espais de coordinació pedagògica, maneres de repensar l’atenció educativa de l’alumnat on les eines i els recursos digitals representen un valor afegit important. Es tracta d’apostes innovadores en els àmbits de l’organització, les metodologies i el sistema de relació amb l’entorn i les xarxes que s’emmarquen en el Pla de Centres Educatius en Línia 2020 – 2021 i que requereixen el suport, l’acompanyament i el seguiment per part de l’administració educativa.

Els estudis internacionals més recents indiquen que l’aprenentatge amb suport digital i en línia, tot i que no pot substituir la formació presencial, sobretot en les primeres etapes, constitueix una modalitat formativa de gran qualitat i eficàcia. També assenyalen que l’aprenentatge en línia més efectiu és el resultat d’un disseny molt rigorós i d’una programació i planificació que ha d’atendre moltes i molt diverses variables o dimensions del fet educatiu. Aquestes variables fan referència a aspectes logístics com els equipaments, la connectivitat, la gestió del temps, l’alternança de modalitats, i d’altres de caire més pedagògic com els rols del docent i de l’estudiant, la comunicació, els seguiment, la tutorització d’alumnes i famílies, la comunicació i la retroalimentació.

La recerca internacional també evidencia la necessitat d’una planificació molt acurada dels continguts a treballar en les diferents modalitats (presencial i virtual) així com dels suports que han d’acompanyar les interaccions clau per l’aprenentatge eficaç. 

L’educació híbrida és, doncs, el resultat d’un disseny estratègic d’itineraris formatius personalitzats que combinen les modalitats d’ensenyament i aprenentatge virtual i presencial per aconseguir una millora dels resultats d’aprenentatge en tot l’alumnat participant. Aquesta estratègia ha de ser dissenyada pel centre educatiu d’acord amb un conjunt de variables de caire logístic i pedagògic, que requereixen de l’acompanyament i l’assessorament al centre per part de l’Administració educativa.

L’enfocament correcte de l’educació híbrida passa per generar una real comunitat d’aprenentatge on el professorat, l’alumnat, les famílies i altres agents educatius de l’entorn conflueixen per mobilitzar els recursos necessaris per abordar els continguts des d’una perspectiva competencial d’acord amb les necessitats educatives de cada alumne/a concret, i generant un autèntic ecosistema innovador al voltant de l’aprenentatge de cada persona.

En aquest escenari, el Departament d’Educació ha decidit promoure l’educació híbrida mitjançant un projecte pilot en un grup de centres per identificar i impulsar estratègies organitzatives, metodològiques i relacionals singulars dels centres educatius des d’una perspectiva competencial i inclusiva de l’educació. Amb l’educació híbrida s’afavoreix la transformació educativa dels centres a través de l’impuls de la seva autonomia i la implicació de la comunitat escolar i de tots els agents educatius de la zona.  S’impulsa l’educació digital de l’alumnat i el professorat.

El projecte pilot d’Educació Híbrida pretén oferir un marc idoni perquè cada centre que hi participi pugui repensar l’acció educativa a partir del seu projecte educatiu i del seu context, i pugui adoptar les innovacions oportunes per redefinir rols, estructures, metodologies i models relacionals dinàmics, flexibles, capaços de donar resposta, a escenaris fluctuants i canviants, a les necessitats educatives de tot l’alumnat vetllant per reduir les desigualtats socials i familiars.

Finalitats i objectius

El projecte té per finalitat  promoure l’educació híbrida com a resposta de qualitat i equitat educativa davant d’escenaris canviants i complexos, i en el marc del Pla d’educació digital de Catalunya.

Els objectius d’aquest projecte pilot són:

 1. Promoure l’educació híbrida a través de l’impuls d’estratègies organitzatives, metodològiques i relacionals singulars dels centres educatius des d’una perspectiva competencial i inclusiva de l’educació.
 2. Generar coneixement al voltant dels processos d’ensenyament i aprenentatge en entorns d’educació híbrida, fonamentats en evidències contrastades.
 3. Impulsar l’educació digital amb la identificació, acompanyament, reconeixement i difusió d’experiències reeixides de centres avançats.
 4. Afavorir la transformació educativa dels centres a través de l’impuls de l’autonomia dels centres i la implicació de la comunitat escolar i de tots els agents educatius de la zona.

 

Destinataris

Els destinataris del projecte pilot d’Educació híbrida són 20 centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments secundaris i educació de persones adultes.

Durada del projecte pilot

El projecte pilot d’Educació híbrida en centres educatius tindrà una durada d’un curs escolar, amb seguiment i avaluació que determinaran la continuïtat del projecte. El projecte pilot d’Educació híbrida en centres educatius preveu realitzar diferents edicions, prorrogable si l’òrgan impulsor ho determina.

Òrgan impulsor

La Secretaria de Polítiques Educatives, mitjançant la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital impulsa i gestiona aquest projecte pilot en el marc del Laboratori de transformació educativa.

Marc normatiu

El projecte pilot d’Educació híbrida s’emmarca en el desenvolupament de les polítiques del Departament d’educació:

Normativa de referència:

 

Centres participants

La DGIRCD conjuntament amb les direccions dels ST/CEB determinaran la relació de centres participants d’acord amb els criteris i compromisos següents:

 • La participació del centre en el projecte pilot té caràcter voluntari i ha d’estar ha d’estar aprovada pel CEC.
 • Tenir una estratègia digital de centre fonamentada en la capacitació del professorat, l’autonomia digital de l’alumnat, la possessió de dispositius i de connectivitat per a tot l’alumnat a qui va adreçat.
 • Tenir una opció metodològica fonamentada en el treball cooperatiu entre el professorat, consolidada i recollida al PEC.
 • Treballar d’una manera competencial i globalitzada tenint en compte la personalització dels aprenentatges.
 • Disposar d’un projecte organitzatiu d’hibridació (organització pedagògica, torns, horaris, tasques globalitzades, preveure les transicions, tutoritzacions, avaluacions…) acordat amb les famílies i aprovat pel Claustre i el CEC.
 • Les famílies de l’alumnat menor d’edat afectat han de manifestar de manera explícita l’acceptació del pla del centre. 
 • Comptar amb un percentatge de famílies que accepten el pla, superior al 85%, en el cas de l’alumnat menor d’edat. 
 • Assegurar una atenció específica vers l’alumnat més vulnerable, adaptada a les necessitats personals i familiars, vetllant per assegurar l’equitat i la igualtat d’oportunitats. 
 • Recollir i compartir amb la xarxa de centres participants en el projecte, les actuacions desenvolupades i els resultats de l’avaluació.
 • Participar en les actuacions del Laboratori de Transformació Educativa que es determinin.
 • Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del projecte.
 • Retre comptes del projecte al Claustre i al Consell escolar al final de cada trimestre.
 • Presentar una memòria d’avaluació en finalitzar el projecte.
 • Incorporar en el projecte educatiu de centre les innovacions generades en el marc de les col·laboracions amb les universitats col·laboradores.
 • Fer difusió del projecte i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.
 • Participar activament en l’elaboració d’una guia i orientacions pràctiques per l’educació híbrida.
 • L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Projecte pilot.

 

Actuacions i recursos

El Departament d’Educació ofereix el suport necessari als centres participants amb les actuacions següents:

 1. Orientació, assessorament i suport per al desenvolupament dels objectius i de les accions del projecte de centre.
 2. Formació específica en el marc del pla de formació del centre.
 3. Suport documental per a la gestió del projecte.
 4. Suport a la difusió de les experiències innovadores i de referència avaluades i consolidades a través de jornades, fires, publicacions.
 5. Facilitar aliances amb agents externs potenciadors dels projectes dels centres.
 6. Participació del centre en projectes de recerca i de transformació educativa conjunts amb universitats, institucions i entitats vinculades.
 7. Creació i dinamització de xarxes de centres d’educació híbrida.
 8. Certificació del professorat implicat (formació i innovació)
 9. Signatura d’un acord de coresponsabilitat entre el centre i el Departament d’educació, si escau.
 10. Recursos addicionals, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 11. Priorització dels centres i del professorat implicat en altres iniciatives del Departament.
 12. Altres recursos que es determinin.

 

Organització

L’Equip de treball està integrat per representants de la DGIRCD, de la Inspecció d’Educació, dels Serveis Territorials, dels centres participants i dels grups de recerca universitaris col·laboradors.

El projecte compta amb la col·laboració de l’Institut de Recerca en Educació (IRE), amb la participació d’investigadors procedents dels grups de recerca universitària: DICCE, FODIP, GIAD, GISEAFE, GREAV, GREDI, GREM, GREP, LMI, PLURAL, PsicoSAO, TRALS.

A més, l’equip de treball pot comptar amb col·laboradors externs.

Aquest equip té els objectius següents:

 1. Definir dels trets que han de caracteritzar un projecte híbrid de qualitat a partir del treball en xarxa.
  • Generar un espai compartit d’empoderament fonamentat en la construcció compartida i des del contrast amb la recerca actualitzada.
  • Identificar propostes reeixides adreçades a l’alumnat més vulnerable. 
  • Trobar respostes eficients per fer un bon seguiment dels processos d’aprenentatge.
  • Aprofundir en aspectes organitzatius per optimitzar les propostes.
  • Impulsar i consolidar metodologies diversificades eficients en escenaris que combinen la presencialitat i la virtualitat.
 2. Fer recerca, desenvolupament, innovació i comunicació al voltant del projecte
 3. Recollir evidències d’experiències reeixides a nivell:
  • Organitzatiu.
  • Metodològic.
  • D’ecosistema i xarxa educativa.
 4. Proposar activitats formatives a partir de la detecció de necessitats dels centres participants
 5. Recollir evidències d’impacte a través dels indicadors i instruments acordats, especialment pel que respecte a:
  • Apoderament de l’alumnat: aprenentatge autònom i cooperatiu
  • Autoregulació
  • Abordatge de l’escletxa
  • Redisseny de l’acció educativa del professorat i centre
 6. Formular propostes de futur a partir de l’avaluació dels processos i dels resultats.
  • Aspectes transferibles a la nova presencialitat.
  • Propostes ètiques associades a la digitalització.

Entorn de treball de l’equip

 • Espai compartit al Drive
 • Portafoli de centre
 • NODES Plataforma del Laboratori
 • Comunitat dels centres del pilot
 • Espais de treball amb altres centres del Laboratori
 • Integració a les xarxes territorials de transformació educativa
 • Visites entre centres

 

Calendari d’accions i productes

 

PRIMER TRIMESTRE. FASE 1

 • Constitució de l’equip de treball 
 • Revisió dels Plans d’acció dels centres
 • Selecció dels centres participants
 • Publicació de la Resolució de creació del Projecte pilot
 • Reunió amb l’Institut de Recerca Educativa (IRE) de la UB per acordar actuacions conjuntes
 • Detecció de necessitats dels centres
 • Primera jornada de centres: Presentació del Projecte i Conferència inaugural
 • Compartim significats (eixos de transformació educativa) i reptes i solucions dels 
 • Disseny del model d’avaluació del projecte: indicadors i eines de recollida d’evidències 
 • Reunions de seguiment amb cada centre participant
 • Primera reunió de la comunitat d’aprenentatge d’educació híbrida

Productes

 • Resolució de creació del projecte pilot
 • Pla de treball conjunt DGIRCD- Institut de Recerca Educativa (IRE) de la UB
 • Eina recull necessitats dels centres
 • Guió reunió 1, 2 i 3 amb centres
 • 1a reunió Comunitat d’Aprenentatge Ed. Híbrida
 • Disseny avaluació projecte
 • Eina recull evidències: organització, metodologies, entorn
 • Webinars 1 i 2
 • Document de seguiment 1

 

SEGON TRIMESTRE. FASE 2

 • Reunions de seguiment amb cada centre participant
 • Formació segons necessitats dels centres del projecte
 • Itinerari de visites entre centres (Model híbrid – partint dels punts forts de cada centre)
 • Recollida d’evidències (indicadors, processos, resultats). 
 • Grups de discussió: anàlisi quantitativa i qualitativa dels processos i dels primers resultats
 • Participació dels centres del projecte als espais formatius del Laboratori i a les xarxes de transformació educativa
 • Segona reunió de la comunitat d’aprenentatge d’educació híbrida
 • Visites entre centres

Productes

 • Síntesi recull evidències: organització, metodologies, entorn
 • Oferta formativa – Pla formació centre
 • Guió reunió 4, 5 i 6 amb centres
 • Guió visites intercentres
 • 2a reunió Comunitat d’Aprenentatge Ed. Híbrida
 • Webinars 3 i 4
 • Document de seguiment 2

 

TERCER TRIMESTRE. FASE 3

 • Reunions de seguiment amb cada centre participant
 • Jornada de presentació de projectes de centres oberta a tot el professorat (3 eixos PLA CET)
 • Tercera reunió de la comunitat d’aprenentatge d’educació híbrida
 • Recollida d’evidències 
 • Grups de discussió: anàlisi quantitativa i qualitativa dels processos i dels primers resultats
 • Visites entre centres
 • Experiències de centres (en els tres eixos)
 • Guia orientativa sobre l’educació híbrida

Productes

 • Síntesi evidències: organització, metodologies, entorn
 • Guió reunió 7, 8 i 9 amb centres
 • Valoració visites intercentres
 • 3a reunió Comunitat d’Aprenentatge Ed. Híbrida
 • Webinars 5 i 6
 • Document de seguiment 3
 • Jornada cloenda: conclusions
 • Guia orientacions Educació híbrida

 

Seguiment, avaluació i reconeixement

Correspon als Serveis territorials i a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències i comptant amb la intervenció dels serveis educatius, fer el seguiment qualitatiu del projecte pilot en els centres del seu àmbit territorial amb l’objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l’assessorament docent.

Correspon a la Inspecció d’Educació supervisar les accions dels centres participants especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes,  l’aplicació en el context i la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

Correspon a l’òrgan impulsor del projecte pilot, d’acord amb el seu àmbit competencial:

 1. Fer el seguiment general de les accions vinculades al seu desplegament
 2. Prendre les decisions de millora que correspongui i  traslladar la informació estadística que en derivi.
 3. Realitzar avaluacions periòdiques del grau d’assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l’impacte del projecte, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos. L’avaluació es farà a partir d’indicadors del programa i de les valoracions i dels resultats recollits a les memòries anuals dels centres.
 4. Acordar amb centres de recerca de la Universitats mecanismes de col·laboració en el seguiment i avaluació del projecte.

El seguiment i l’avaluació del projecte pilot prendran com a referència el grau d’execució, de qualitat de la implementació i de l’impacte aconseguit. 

S’hauran de generar les corresponents evidències (quantitatives i qualitatives) amb relació als tres eixos de la transformació educativa; models organitzatius, metodològics i de relació amb l’entorn

El Departament d’Educació establirà els mecanismes necessaris per al reconeixement dels centres que hagin participat en el projecte pilot amb una avaluació positiva dels processos i dels resultats.

Relació de centres participants

Els centres participants es poden consultar a la RESOLUCIÓ EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per la qual es crea el Projecte pilot d’Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020-2021.

També es poden consultar al Mapa de la Transformació Educativa en Xarxa seleccionant el motor de cerca “Pr. Pilot Ed. Híbrida”.