Seminaris Temàtics

 

Aprofundim en Transformació Educativa

 

El Laboratori de Transformació Educativa al llarg del curs 2020 – 21 es proposa una sèrie d’accions formatives i de recerca adreçades a tots els centres del Laboratori, als centres de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa i, per extensió, a qualsevol centre del nostre sistema educatiu.

Tenim com antecedent la Jornada de Centres Referents del Laboratori del dia 13 d’octubre de 2020, on es va iniciar el treball entorn dels 5 temes prioritzats per aprofundir al llarg del curs 2020 – 21 tot contrastant conceptes previs, fent evident algunes experiències reeixides i cercant evidències d’allò que funciona en educació de qualitat.

Els cinc temes d’aprofundiment són els següents:

  1. Dissenyar entorns que assegurin situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge i garantir el dret a una educació de qualitat per a tot l’alumnat des de l’equitat i la justícia social
  2. Garantir l’autonomia, el pensament crític i la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.
  3. Generar una cultura avaluativa que garanteixi l’autoregulació de l’aprenentatge de manera transversal en la vida del centre.
  4. Emprar metodologies globalitzades i de naturalesa social que permetin un aprenentatge actiu per desenvolupar el propi itinerari vital.
  5. Implicar la comunitat educativa, i molt especialment l’alumnat, en la presa de decisions del centre.

Aquests cinc temes es poden identificar en els tres eixos de la transformació educativa:

 

Model organitzacional i de gestió

Nous models organitzacionals i de gestió que, segons els diferents escenaris possibles, permetin l’èxit educatiu de tot l’alumnat a través de processos de transformació flexible.

El canvi de paradigma té per protagonista l’alumnat i la comunitat escolar, de manera que els processos han d’adaptar-se a les característiques i singularitats del centre i el seu context, possibilitant l’apoderament del centre per a la presa de decisions de millora.

Des d’aquest eix proposem aprofundir en com afavorir processos de personalització de l’aprenentatge, entesa com a maneres d’organitzar les situacions i activitats escolars d’ensenyament – aprenentatge i les pautes d’acció docent, matisant les diferències amb la individualització o diferenciació, i la idea d’aprenentatge amb sentit i valor personal de l’aprenent, és a dir, amb el resultat al que aspira assolir mitjançant la seva participació en les situacions i activitats. En aquest sentit, hi intervé el marc del DUA (Disseny Universal de l’Aprenentatge) i la perspectiva del model competencial orientador (SCAP).

D’altra banda, una organització al servei d’aquest aprenentatge amb sentit, impulsa l’autonomia com a concepte lligat a la responsabilitat interna, aquella que es produeix en la cultura de l’organització i que surt de les accions matisades però explícites de cada dia fruit de les interaccions. La coherència d’acció ve determinada pel comú coneixement profund de la naturalesa de cada tasca que es va configurant. La corresponsabilitat externa no funcionarà sense l’impuls d’aquesta corresponsabilitat interna des d’un lideratge atent al matís i compartint visió des de la unitat de propòsit i acció. En definitiva, un lideratge transformacional.

 

Metodologies innovadores

L’impacte en la millora dels resultats està relacionat amb les persones, el context i el moment en el que es produeixen les interaccions, per això cal centrar-se en la qualitat del feedback des de l’acció del dia a dia, i donar-li la perspectiva de “treball a abordar” també de baix a dalt, entre les persones que interaccionen en una situació d’aprenentatge, sigui a nivell micro, meso, … o entre aquests mateixos nivells, pot ser una peça clau per provocar canvis significatius. Aquestes metodologies competencials i globalitzades potenciaran que l’alumnat incorpori estratègies d’aprenentatge que afavoreixin la comprensió, establint relacions i connexions transversals entre els diferents àmbits del coneixement.

La intencionalitat d’aquest feedback/feedforward no és buscar estàndards sinó catalitzadors del canvi. En el context actual, que obre noves oportunitats d’aprenentatge, via digital, el feedback honest i dialògic (bidireccional) online pot ser una baula entre l’espai sincrònic i asincrònic per al seguiment en la construcció d’un aprenentatge profund, indagador, de caire cognitiu i emocional, i significatiu tant a nivell personal com en la cooperació en equips en processos de coavaluació i codocència.

 

Xarxa i ecosistema de la innovació

Xarxes, com a ecosistemes innovadors, dins i fora dels centres amb la participació de tota la comunitat educativa, per tal de compartir les oportunitats i els aprenentatges.

El concepte de participació cal entendre’l des d’una perspectiva holística. En el propòsit de l’equitat, compartida de manera transversal a tots els nivells del sistema educatiu i social, cal fer atenció a la detecció de les barreres que impedeixen desenvolupar el més alt nivell del concepte de participació, el qual apunta a l’impuls de la capacitat d’agència i co-agència dels alumnes, de “tots” els alumnes, per impulsar la transformació de la seva realitat.

Com ens apunta la recerca, centrar-se en la reflexió dels fluxos, els processos, les dinàmiques entre els elements que intervenen en un escenari o context i recollir-ne i analitzar-ne les accions (conseqüències) comporta haver d’explicitar les creences sobre les que es basen quan s’hi passen els filtres dels valors. Aquest exercici de regulació contínua implica una revisió de les creences
(autoregulació) dels protagonistes en la interacció (alumnat, docents, famílies, comunitat, administració, experts…) impulsant la necessitat de crear nous contextos i, per tant, noves accions o conductes que hi hauran d’estar vinculades. Si es canvien els contextos, s’obtindran nous resultats, diferents, i orientats als valors que es comparteixen en comunitat, que poden fer avançar tant a nivell personal com en relació a la cultura de la comunitat educativa propera, i a llarg termini, del sistema.

 

Aprofundim” és un conjunt de propostes formatives per al segon trimestre del curs 2020 – 21 consistent en tres seminaris al voltant dels tres eixos de la Transformació Educativa:

Inscripcions a les activitats GTAF:

EIX 1  Codi de l’activitat: 9001340545

EIX 2  Codi de l’activitat: 9001350545

EIX 3  Codi de l’activitat: 9001360545

Data límit  d’inscripció: divendres 22 de gener de 2021. La participació en aquests seminaris és una activitat reconeguda pel Departament d’Educació.

A més de la possibilitat d’inscriure-us, es podrà accedir lliurement als seminaris en directe a través del Canal YouTube del Laboratori de Transformació Educativa. Disposeu de més informació a cadascun dels eixos:

 

EIX 1

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE

EIX 2

METODOLOGIES INNOVADORES

EIX 3

XARXA I ECOSISTEMA EDUCATIU