Altres

El Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults planifica amb periodicitat anual un seguit de jornades i trobades pedagògiques d’interès general per a tots els docents destinats en CFA, amb la finalitat d’aprofundir en un tema específic i/o intercanviar experiències i innovacions puntuals.

Trobades formatives curs 2017-2018
  • Programa Erasmus+ (Barcelona, 7 de maig de 2018)

Sessió formativa destinada a donar a conèixer als centres de formació d’adults el programa Europeu Erasmus+, les possibilitats i les oportunitats, així com la plataforma EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), a fi d’engrescar els centres de formació d’adults en la participació en diferents programes europeus. Programa

Presentacions
  • Tractament del plurilingüisme en els CFA: Catalunya intercomprensió (Barcelona, 28 de setembre de 2017)

En la pràctica totalitat dels ensenyaments oferts en l’Educació d’Adults, el desenvolupament de les capacitats comunicatives dels alumnes juga un paper principal. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb qualitat, autonomia i creativitat en llengua catalana, en llengua castellana (si s’escau, en aranès) i, almenys, en una llengua estrangera esdevé una competència cabdal per al ciutadà del segle XXI. En aquesta trobada pedagògica els participants tenen ocasió de combinar la teoria i la pràctica. Presentació