LLENGÜES ESTRANGERES

Fotografia d'un autobús típic del Regne Unit

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa o francesa. S’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Continguts

Aquests ensenyaments s’imparteixen en tres nivells:

    • Llengua anglesa, nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.
    • Llengua francesa, nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia en el moment de la preinscripció, el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació.

Els alumnes de nivell 3 de llengua estrangera han de superar una prova de nivell bàsic (A2 del MECR) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística.

Continuïtat

Un cop finalitzats aquests estudis, i havent superat l’avaluació, l’alumne/a pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.