FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Varis alumnes en una taula treballant

 

 

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

 

Continguts

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

  • el primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural
  • el segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn
  • el tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

  • llengua,
  • matemàtiques
  • ciències socials i naturals

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació.

La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Continuïtat

Si es vol continuar la formació, es pot cursar l’educació secundària per a les persones adultes o a la preparació per a les proves d’accés a cicles formatius.

En qualsevol cas, l’alumnat pot rebre el consell orientador de les persones tutores del centre on cursa la formació instrumental.