GES

Aquests estudis permeten obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Contingut

Els estudis estan organitzats en 34 mòduls, amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls, que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social, es distribueixen en dos nivells:

Mòduls comuns del nivell I
 Àmbit de la comunicació Àmbit cientificotecnològic  Àmbit social
 • Literatura
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Llengua estrangera I
 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques II
 • Física i química I
 • Ciències naturals
 • Educació per a la salut
 • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
 • Geografia I
 • Història I
Total mòduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals
Mòduls comuns del nivell II
Àmbit de la comunicació Àmbit cientificotecnològic Àmbit social
 • Llengua catalana III
 • Llengua castellana III
 • Llengua estrangera II
 • Llengua estrangera III
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Matemàtiques III
 • Matemàtiques IV
 • Física i química II
 • Biologia i geologia
 • Tecnologia
 • Ciències socials II i moviments migratoris
 • Geografia II
 • Història II
Total mòduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals
Mòduls opcionals
Àmbit de la comunicació Àmbit cienificotecnològic Àmbit social
 • Llengua estrangera 0
 • Llengua estrangera IV
 • Taller d’escriptura creativa
 • Llengua i TIC
 • L’argumentació discursiva
 • Parlem de literatura
 • Matemàtiques inicials
 • Dietètica i nutrició
 • Medi ambient i canvi climàtic
 • Química i societat
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Les finances personals i l’elaboració d’un pressupost
 • Arts i artistes
 • Història de la música
 • Viatjar per Catalunya
 • La globalització
 • Catalunya dins l’Espanya del segle XX
Nous Mòduls opcionals
Àmbit de la comunicació Àmbit cientificotecnològic Àmbit social
 • Anglès per al turisme 1
 • Anglès per al turisme 2
 • Francès conversacional bàsic
 • Informació i pensament crític
 • Català administratiu
 • Iniciació a la creació d’aplicacions mòbils
 • Creació avançada d’aplicacions mòbils
 • Descobreix la indústria 4
 • Igualtat de gènere al segle XXI
 • Trobar feina. Jo puc!
 • Emprendre: de la idea al model de negoci
Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell

Accés

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d’alt rendiment.

Excepcionalment, el director/a dels serveis territorials corresponents o el/la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona pot autoritzar, previ informe de la Inspecció d’Educació, la incorporació d’alumnes majors de 16 anys que no compleixen els requisits anteriors però en els quals concorren circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no han estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon, valorar els coneixements previs de l’alumnat i orientar-lo, durant el període de preinscripció o en el moment que l’alumne/a accedeix al centre passa per una avaluació inicial que consisteix en una entrevista personal i, si s’escau, per una prova de nivell. Durant aquest procés pot acreditar o convalidar coneixements per posteriorment iniciar els estudis d’acord amb un itinerari personalitzat.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Així mateix, atesa la flexibilitat i l’estructura modular d’aquests ensenyaments permet als centres tenir matrícula viva i acollir l’alumnat que vol cursar-los al llarg de tot el curs escolar i matricular-lo en el moment que hi hagin places vacants.

Continuïtat

Les persones que superen aquesta formació obtenen el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria i poden accedir als ensenyaments següents:

  • el batxillerat,
  • els cicles formatius de grau mitjà,
  • la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior i
  • la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.