GES

AqVaris alumnes en una taula treballantuests estudis permeten obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya.

El currículum es regula mitjançant el DECRET 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009), i  l’ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 18.7.2011)

 

Nous mòduls opcionals de GES

Què són?

Els nous mòduls opcionals de GES són una oferta que complementa la llista de mòduls opcionals que figura en l’Annex 1 del DECRET 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes. Els mòduls corresponen als diferents àmbits que conformen els estudis de GES.

Quins són?

 

Àmbit de la comunicació

Àmbit cientificotecnològic

Àmbit social                   

Com són?

Cada mòdul es presenta dins d’un curs creat a la plataforma Moodle. Allà trobareu la Guia didàctica, els Criteris d’avaluació, les Fitxes de Treball, i, si s’escau, els Materials d’estudi. Els mòduls estan dissenyats de manera que les tasques que els alumnes han de desenvolupar cobreixin 35 hores lectives.

Com procedir?

Els equips directius tenen accés a aquests mòduls i seran ells qui decidiran el mecanisme per implementar-los en el moodle del centre. No obstant, si teniu algun problema no dubteu en posar-vos en contacte amb el Servei d’Educació al Llarg de la Vida.