LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

 

Estudis que tenen com a objectiu que les persones adultes que ho necessitin assoleixin un grau de competència mínima per comunicar-se en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya. A la Vall d’Aran també s’ofereixen estudis de llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i comparteixen els mateixos objectius i nivells.

Continguts

    • Llengua catalana,  nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.
    • Llengua castellana,  nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.
    • Llengua aranesa,  nivells 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), respectivament.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Continuïtat

Podeu trobar més informació sobre l’aprenentatge de la llengua catalana a Aprendre català.