COMPETIC

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults —COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Les competències que s’hi treballen són les següents:

C1: Cultura, participació i civisme digital.
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3: Navegació i comunicació en el món digital.
C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
C7: Tractament de les dades.
C8: Presentació de continguts.

Aquests ensenyaments s’estructuren en quatre cursos, als quals s’hi treballen les diferents competències d’acord amb la distribució següent: 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
COMPETIC Inicial  X  X        
COMPETIC 1 X        X    
COMPETIC 2  X  X  X  X  X
COMPETIC 3        X  X  X

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d’abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament i s’estableix el període i el procediment d’acreditació d’aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.

RESOLUCIÓ ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució de 23 d’abril de 2014, per la qual s’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults.

ORDRE PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l’equivalència entre els certificats de competència digital de l’educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació de la Resolució de 19 de juny de  2012,  per  la  qual  s’estableixen  els  currículums  dels  ensenyaments  d’informàtica  d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

ORDRE PRE/18/2016, de 8 de febrer de 2016, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d’abril, per la qual s’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults. (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)

ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre de 2013, per la qual s’estableix l’equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l’educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

El currículum de competència digital COMPETIC és una adaptació a l’ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

El currículum de competència digital COMPETIC s’ha regulat mitjançant la RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.