COMPETIC

ordenador portátil, mano, tecnología, dispositivo electronico, mecanografía, teclado, computadora, Netbook, dedo, Ingeniería de software, dispositivo de demostracion, computadora personal, uña, gesto, Touchpad, Fotos gratis In PxHere

Descripció

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults —COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

 

 

 

Les competències que s’hi treballen són les següents:

C1: Cultura, participació i civisme digital.
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3: Navegació i comunicació en el món digital.
C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
C7: Tractament de les dades.
C8: Presentació de continguts.

Aquests ensenyaments s’estructuren en quatre cursos, als quals s’hi treballen les diferents competències d’acord amb la distribució següent: 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
COMPETIC Inicial  X  X        
COMPETIC 1 X        X    
COMPETIC 2  X  X  X  X  X
COMPETIC 3        X  X  X

Continguts

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que ja tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador i del programari més bàsic, i que volen aprofundir en els àmbits següents:

  • Cultura, participació i civisme digital.
  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Navegació i comunicació en el món digital.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Tractament de la informació numèrica.
  • Tractament de les dades.
  • Presentació de continguts

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Per tal de situar l’alumnat en el nivell que li correspon d’acord amb les seves competències, si no té una acreditació prèvia, en el moment de la preinscripció el centre de formació d’adults li farà una prova de nivell.

En qualsevol cas, un alumne no podrà cursar COMPETIC 3 si no ha cursat i superat prèviament el curs de COMPETIC 2 o acredita l’ACTIC mitjà.

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb el període i criteris fixats pel Departament d’Educació.

Els certificats de superació dels cursos de COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 equivalen als certificats ACTIC bàsic, mitjà i avançat, respectivament.. Per obtenir aquesta certificació l’alumnat haurà de realitzar i superar un projecte relacionat amb les competències que s’han treballat a l’acabament de cada curs.

Continuïtat

L’alumnat pot iniciar aquests ensenyaments des del nivell inicial i acabar amb l’obtenció del certificat de COMPETIC 3 equivalent al certificat ACTIC avançat. Per tal d’obtenir el certificat de COMPETIC 3vcal assolir dues de les cinc competències establertes, com  a mínim, tot i que es poden cursar les cinc establertes en el currículum de COMPETIC 3.