Proposta de disseny d’una matèria de ciències en format digital

 

Conceptes clau:


ÀMBIT CIENTÍFIC – APRENENTATGE HÍBRID – APRENENTATGE PER MISSIONS I REPTES – CIÈNCIES EN CONTEXT


Des de l’Institut Can Peixauet de Santa Coloma de Gramanet l’Olga de la Morena ens explica com ha dissenyat la matèria de Biologia i geologia de 3r d’ESO amb recursos en format digital i com l’ha organitzada a través de situacions contextualitzades on l’alumnat assoleix un rol per donar resposta a reptes. El material dissenyat per desenvolupar les propostes permet l’aprenentatge presencial però també l’aprenentatge en línia.


REFERÈNCIES, EVIDÈNCIES I ALTRES RECURSOS

Les orientacions internacionals sobre l’educació de la ciència i la tecnologia destaquen la importància de contextualitzar l’aprenentatge i d’articular-lo a través d’investigacions o mitjançant la resolució de problemàtiques properes a la realitat de l’alumnat.

Organitzar l’àmbit cientificotecnològic a través de situacions d’aprenentatge basades en reptes o missions és una de les opcions metodològiques d’aprenentatge actiu i contextualitzat. L’alumnat assumeix un rol (real o fictici) i unes responsabilitats per assolir els reptes i, durant el procés, necessita adquirir i fer ús dels coneixements científics pertinents per donar-hi resposta. 

Aquest tipus de propostes tenen com a base els currículums CTS (Caamaño, Vilches, Sanmartí) o els currículums de ciències en context (Hall, Reiss, Rowell i Scott), introduïts a l’àmbit català a les últimes dècades del segle passat i formalitzats en propostes concretes a partir de l’any 2000. Aquests enfocaments s’encaixen amb les directius internacionals actuals sobre l’aprenentatge de la ciència i la tecnologia dirigits a desenvolupar les competències globals, afrontar problemàtiques reals i integrar les disciplines de l’àmbit científic i tecnològic. L’aprenentatge basat en reptes és similar a les propostes del Challenge-Based Learning, el qual, en els darrers anys, ha rebut l’impuls de grans corporacions tecnològiques que n’han iniciat programes internacionals de promoció.


Metodologia

L’aprenentatge basat en reptes permet articular el currículum de ciències de la naturalesa de forma competencial. Cal prèviament tenir clares les competències que es treballen i focalitzar els coneixement necessaris en cada repte si es vol fer una cobertura integral del currículum. Per formular els reptes cal introduir el context i definir clarament quin és l’objectiu a assolir. Els reptes han de ser possibles de resoldre per part de l’alumnat i també han de ser prou flexibles per donar peu a múltiples respostes. El docent ha de propiciar el marc i els recursos perquè el reptes es pugui afrontar i també orientar en la gestió del temps i en l’ús dels coneixements. Els reptes se solen resoldre en grup, tot i que també poden ser abordables individualment. En tot el procés, cal fer un gran ús d’habilitats comunicatives.


Per trobar recursos de ciències en context per primària i secundària: Ciències en context (Grup LIEC, UAB)

Per aplicar el treball contextualitzat a ciències també al batxillerat: Biologia en context del CESIRE.

Per saber què diuen les directives internacionals: Science Education for Responsible Citizenship (Comissió Europea)

Recerca sobre l’efectivitat de l’aprenentatge actiu a ciències: Active Learning increases students performance.

Sobre l’aprenetatge basat en reptes: Edu Trends. Aprendizaje basado en retos.

Per anar ben guiats: Challenge-Based Learning Guide.

Per conèixer les iniciatives internacionals: Web del Challenge-Based Learning.

Per saber què diu la recerca: Research Report: Challenge-Based Learning.


Pros i contres

L’aprenentatge basat en reptes permet assolir coneixements fonamentals de la matèria i abordar aspectes socialment rellevants. Si la situació és significativa i afecta l’alumnat, s’afavoreix la seva motivació i iniciativa. També afavoreix la motivació el fet que hi hagi una fita a assolir i que la contextualització de coneixement faci que l’alumnat pugui percebre’n la utilitat. La diversitat de contextos utilitzats en els diferents reptes al llarg d’un curs potencia la transferència de coneixements i la capacitat per fer-se preguntes i mirar-se l’entorn de forma crítica. Els reptes també poden donar peu a la interdisciplinarietat i a l’adquisició de competències globals. ATENCIÓ! És important que els reptes siguin factibles, i al mateix temps cal que propiciïn respostes diferenciades i originals, per a les quals faci falta utilitzar diferents llenguatges a fi d’atendre la diversitat. També s’ha de tenir en compte que suposa una tasca prèvia de selecció, disseny i gestió dels recursos d’aprenentatge per part del professorat per fer que aquests siguin accessibles per l’alumnat quan els necessiti. Finalment cal ajudar l’alumnat a l’hora de planificar-se i de gestionar el temps.


Per llegir