Projectes de centre per l’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA)

 

EMISSIÓ DIJOUS 8 d’ABRIL A LES 18.00 h

 

 

Conceptes clau:


ÈXIT EDUCATIU –  ABANDONAMENT ESCOLAR – POEFA – EQUITAT EDUCATIVA


L’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa exposa per què són importants per al centre els projectes que afavoreixin l’èxit educatiu. El Josep Ramon Subirats, el seu director, i la Carme Gargallo, coordinadora pedagògica, detallen quin tipus d’accions desenvolupen per prevenir el fracàs i l’absentisme escolar i poder assolir l’atenció de tot l’alumnat.


REFERÈNCIES, EVIDÈNCIES I ALTRES RECURSOS

Es parla d’èxit educatiu per referir-se a la superació de l’abandonament i del fracàs escolar. Els factors de caràcter social tenen un gran impacte en l’assoliment de l’èxit educatiu. Aquests són, generalment, derivats de situacions familiars inestables, de problemes socioeconòmics i de contextos de segregació escolar. També influeixen d’altres factors com els motivats per les dificultats d’aprenentatge o per les dinàmiques i metodologies dels centres educatius, que xoquen amb la realitat i les necessitats de l’alumnat. Les repercussions del fracàs escolar no només afecten el sistema educatiu, sinó que impacten en la vida futura de l’alumnat, que pot veure’s abocat a situacions d’exclusió social.

Els Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) és una de les mesures que donen suport als centres educatius d’entorns socioeconòmics desfavorits, per desenvolupar intervencions específiques adreçades a col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat. El Departament d’Educació va obrir convocatòria el juliol del 2019 per a la selecció de projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat en centres educatius públics de Catalunya amb titularitat del Departament d’Educació. L’actuació s’inscriu dins del marc del Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020, que estableix, com a prioritat d’inversió, reduir i prevenir el fracàs i l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat. Inicialment els POEFA s’adreçaven a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i de primer i segon d’ESO, però davant de la situació d’excepcionalitat i d’emergència sanitària originada per la COVID-19, ha expandit el Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació a tots els cursos d’Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat.

Els centres participen en una, diverses o totes les cinc modalitats del programa:

  • Modalitat A. Accions de reforç educatiu extern, proporcionades, en horari lectiu, per orientadors, docents, professionals o assessors de reforç per a l’alumnat més vulnerable. Inclou activitats personalitzades d’atenció, suport a les competències bàsiques, orientació i reforç educatiu per a l’alumnat de necessitats específiques atenció a la diversitat en horari lectiu.
  • Modalitat B. Extensió educativa amb un component lúdic, dins i fora del centre, i en horari lectiu, de tarda o extraescolar. Inclou tallers, sortides i activitats lúdiques i motivadores per millorar les competències personals i socials a partir de la implicació de l’alumnat en les activitats als barris o municipis i diferents espais educatius.
  • Modalitat C. Orientació a l’alumnat amb talents singulars i necessitats educatives específiques, i atenció a col·lectius d’alumnes en risc d’exclusió, marginalitat, abandonament prematur i desafecció escolar. Inclou activitats d’orientació amb alumnes destinataris i el seu professorat, per assolir les competències bàsiques i les competències de l’àmbit personal i social en l’acompanyament a l’alumnat i en el seu projecte de vida, posant èmfasi en les transicions educatives.
  • Modalitat D. Grups interactius per crear una comunitat i xarxa de suport en els centres participants. Inclou tallers, sessions i activitats de suport a les famílies i agents educatius de col·lectius vulnerables, a través de la seva participació en la inclusió i acollida a la comunitat educativa.
  • Modalitat E. Creació d’activitats i material educatiu de reforç per proporcionar suport a l’alumnat en període de vacances i/o confinament. Inclou el suport a les activitats d’educació en el lleure i estades estivals de suport educatiu a l’alumnat a través d’espais didàctics específics, i facilita l’accés virtual a recursos educatius vinculats a la dimensió d’aprendre a aprendre per a l’alumnat en risc d’exclusió, en períodes festius i de vacances.

Un total de 416 centres educatius van sol·licitar participar en projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA). 111 centres es van beneficiar del repartiment d’ajuts ABA-18 (curs 2019/2020 i 1r trimestre del curs 2020/21) i 139 centres s’han beneficiat del repartiment d’ajuts ABA-19 (curs 2020/2021 i 1r trimestre del curs 2021/22).


Metodologia

Les accions que es poden realitzar dins del POEFA apunten al desenvolupament de les competències de l’alumnat i a la seva orientació educativa, a l’extensió del temps formatiu i de lleure, a la presa de contacte de l’alumnat amb altres espais i agents formatius, a la creació de comunitat, formació i interacció amb les famílies, i a la creació de materials de materials específics.

Les accions dins l’horari escolar poden ser puntuals o desenvolupar-se al llarg del curs i poden formalitzar-se en:
– Tallers d’oralitat, d’escriptura, artístics, de bricolatge, de matemàtiques, de robòtica, teatre…
– Activitats grupals de llarga durada: banda escolar, coral, grups de percussió corporal…
– Cercles restauratius, activitats de mediació, activitats de cohesió de grup.

Fora de l’horari escolar les activitats es poden realitzar dins del mateix centre o en altres institucions:
– Activitats en biblioteques, cinemes, museus, escoles de música…
– Colònies, tallers mediambientals, camps d’aprenentatge.
– Activitats de menjador, revista de centre, teatre a l’escola, esport extraescolar…

Les activitats per atendre necessitats educatives més específiques poden consistir en:
– Cercles restauratius, activitats de mediació, activitats de cohesió de grup.
– Activitats de reforç per a col·lectius singulars (autisme, dislèxia, alumnes dotats…).
– Tallers més especialitzats d’escacs, de circ, d’esports en anglès, d’arts en anglès…

Per crear comunitat i treballar amb les famílies també es pot donar suport a:
– Formacions per a famílies, creació de grups interactius, tertúlies literàries…
– Taller de convivència, bullying, competència digital, de salut.
– Activitats de contacontes o altres esdeveniments en les comunitats d’aprenentatge.

La creació de materials específics poden destinar-se a proporcionar entorns virtuals d’aprenentatge més personalitzats, oferir recursos i dossiers d’estudi per activitats de centre, quaderns de períodes vacacionals o materials per alumnat en estades i colònies.


Recursos

Per conèixer amb detall el POEFA: Presentació POEFA

Polítiques per la reducció del fracàs escolar: Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar (Departament d’Educació)

Anàlisi sobre l’equitat educativa: Jornada d’equitat educativa (Consell superior d’Avaluació) 

Èxit educatiu i pobresa infantil: L’èxit educatiu i el cercle pervers de la pobresa infantil (Fund.Bofill, 2014)

Segregació escolar: Estat i evolució de la segregació escolar a Catalunya (Fund.Bofill, 2020)

Per reduir la desigualtat educativa: Entrevista a Jane Waldfogel, catedràtica de Treball Social i Polítiques Públiques, Universitat de Columbia (Observatori Socila, fundació La Caixa)


Pros i contres

Els ajuts per desenvolupar activitats de suport escolar i per accedir a activitats extraescolars constitueixen un impuls per l’alumnat que disposa de menys recursos, i poden augmentar la seva motivació i estímuls per l’aprenentatge. S’assenyala, però, que dins dels centre educatiu s’han de produir també canvis metodològics, una bona orientació educativa i que les famílies s’hi involucrin. Més enllà d’oferir suports en els cursos entre l’educació primària i la secundària, moment de creixement molt important de l’alumnat, s’ha demostrat també l’eficàcia de les polítiques que fomenten la inversió en el tram de l’educació infantil, quan ja es detecten desigualtats molt grans. Les mesures d’èxit educatiu que es puguin adoptar en els centres han d’anar acompanyades de polítiques de prevenció de la segregació escolar i de plans educatius d’entorn. Ambdós han d’assegurar la redistribució de places, els suports a la inclusió i les accions educatives dels municipis més enllà de l’horari escolar. La superació de la fractura digital és un altre dels factors que empenyen l’èxit educatiu. En aquest sentit s’ha d’actuar no només per atendre a l’alumnat, sinó també al professorat, als centres i a les famílies, per assegurar l’equitat l’accés als suports digitals i al desenvolupament de les competències digitals. Finalment esmentar que la relació amb l’art i la cultura és un altre del factors que poden contribuir a l’èxit educatiu a través del desenvolupament personal, tant cognitiu, com emocional i social.


FES APORTACIONS D’ARTICLES, LLIBRES O D’ALTRES RECURSOS RELACIONATS AMB EL TEMA.