Recursos i eines digitals per a la matèria de música

EMISSIÓ DIJOUS 20 DE MAIG A LES 18:00 h

Conceptes clau


MÚSICA – RECURSOS DIGITALS – EINES DIGITALS – SCRATCH – AUDIOVISUALS


Marc Sibila, professor de música i tecnologia de l’Escola Diocesana de Navàs, exposa com integra eines digitals audiovisuals i de computació per desenvolupar l’aprenentatge de les competències de l’àmbit artístic en la matèria de música. Des de l’Escola Pinya de Rosa de Blanes l’Albert Fabregat, coordinador de cicle superior, explica com han transformat alguna activitat musical del centre a format digital i també com han ordenat els recursos en un espai virtual. 


REFERÈNCIES, EVIDÈNCIES I ALTRES RECURSOS

Cada dia més propostes de didàctica de la música es relacionen amb la tecnologia digital. Aquestes complementen l’ensenyament tradicional en un context de progressiva digitalització de les aules.

La proliferació d’aquestes experiències és motivat per la multiplicació, des d’inicis del mil·lenni, de les possibilitats de representació, creació, difusió i consum que la tecnologia digital ofereix a la música. També pel fàcil accés a dispositius i informació musical que té l’alumnat fora de l’escola, fet que ha amplificat i transformat les formes de transmissió de la cultura musical, sobretot a través d’internet, i que propicia nous escenaris per a nens i joves ja sigui com a consumidor però també com a aprenents, intèrprets i creadors de música. 

Es diu que la tecnologia digital, com ja van propiciar anteriorment d’altres tecnologies, afegeix nous valors i possibilitats a l’educació musical. Però quines necessitats pedagògiques poden oferir aquestes tecnologies en l’aprenentatge de la música?

– Per un costat les eines digitals ofereixen suport per crear, composar i interpretar música dins del context escolar, ja sigui perquè s’usa programari específic d’edició, es fan servir dispositius electrònics per crear sons o enregistrar-los, com perquè s’utilitzen suports digitals per acompanyar i guiar la pròpia interpretació. Altrament el currículum es veu també abocat a integrar aquestes eines digitals com a continguts perquè ja formen part de la realitat contemporània de la pràctica musical.

– L’accés a productes (jocs, aplicacions, programari, tutorials) que ajuden a adquirir coneixements del llenguatge musical o habilitats d’execució instrumental i vocal és un altre dels elements a destacar de la relació entre música, didàctica i tecnologia digital.

– El desenvolupament de la dimensió social de la pràctica artístic també és un aspecte important de l’aprofitament didàctic dels suports i canals digitals per comunicar i difondre música, i per crear xarxes culturals de relació que permetin desenvolupar projectes musicals en el si dels centres i en relació amb altres agents.

– Finalment internet obre un ventall de possibilitats d’accés a l’escolta musical que han de permetre per un costat un aprenentatge més crític i conscient pel que fa al consum i recepció musical, i de l’altre un ús responsable i segur de la tecnologia.


Recursos i eines digitals

La tecnologia digital ofereix eines, instruments, recursos, suports i canals de difusió. Es pot destacar:

  • Tutorials d’aprenentatge instrumental i programari d’acompanyament i guia de la interpretació musical.
  • Programari específic de composició, de notació, d’enregistrament, de generació de sons, d’edició i producció.
  • Aplicacions específiques per aprendre fonaments del llenguatge musical (jocs, interactius…). 
  • Xarxes a internet d’intercanvi, creació i difusió musical.
  • Instruments electrònics i altres artefactes i dispositius programables de generació de sons (plaques, sensors…).
  • Repositoris com bancs de sons, llistes de reproducció, canals musicals, podcasts, entre d’altres.

Per consultar el currículum: Currículum de l’àmbit artístic de Primària

Per consultar el currículum: Competències bàsiques de l’àmbit artístic a Secundària

Per recursos i propostes musicals: Camp d’aprenentatge Pau Casals

Exemple de curs en línia a Alexandria: Curs. Música 2n i 3r d’ESO

Exemple de curs en línia a Alexandria: Curs. Música 4t d’ESO

Recursos didàctics de música: Calaix de músic

Revisió d’estudis: La tecnología digital en la Educación Musical: una revisión de la literatura científica. UCM. 

Presència de la tecnologia en l’educació musical: Digital media in the teaching of music education (2016)

Potencialitats de la tecnologia en l’educació musical: The New Horizons for Music Technology in Music Education (2009)


Pros i contres

Els estudis assenyalen que en la majoria de contextos la tecnologia genera motivació i és una porta efectiva per a l’aprenentatge dels elements fonamentals de la música.

Ajuda a promoure l’autoregulació de l’alumnat, sobretot en l’educació secundària, en un context de xarxa amplifica de recursos d’aprenentatge on es descentralitza la instrucció i es trenca la unidireccionalitat del professor (qui escola, qui dirigeix, qui pauta la música a interpretar…). Aquest fet que pot ser una oportunitat d’aprenentatge ha de ser però aprofitat i ben gestionat a l’aula amb la metodologia adient. 

El fet d’accedir a molts recursos pot suposar un enriquiment i una bona oportunitat per l’alumnat amb menys recursos però l’escola ha de procurar per un bon ús, pel guiatge i per generar espais compartits perquè aquestes possibilitats siguin equitatives.

S’assenyala en molts casos la mancança d’equipament adequat però, d’altra banda, hi ha molts recursos materials accessible i moltes eines lliures en suport digital.

L’educació musical ja es pot relacionar amb molts altres aprenentatge escolars. El món digital amplia la possibilitat de compartir i globalitzar moltes situacions d’aprenentatge, ja sigui amb l’àmbit cientificotecnològic, lingüístic o social, entre d’altres.

El que sí destaca la recerca és l’ampliació de l’accés a l’aprenentatge musical en el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials, ja que la tecnologia facilita i diversifica les maneres de poder crear i interpretar música.

Internet pot propiciar l’acostament a diferents universos musicals però també un consum i tendències musical unificades. Fa falta el treball d’escolta i percepció reflexiva de l’univers musical que ofereix aquest mitjà i, des d’un visió crítica, del paper i dels efectes que juga la música en tot l’espectre de consum audiovisual, així com dels drets d’autors i consumidors.

Finalment la recerca posa l’accent en la formació dels mestres de música i en les mancances de la formació universitària en aquest camp.


Per llegir