El pla de Transformació Digital

El Pla de Transformació Digital per als centres educatius pretén, en termes generals, millorar la competència digital dels docents i l’alumnat dels centres participants i adaptar els centres educatius als estàndards tecnològics definits per la Generalitat. Aquests grans objectius es concreten en:

Objectius Generals 

 • Desplegar un nou model de dotació d’equipament tecnològic que tingui en compte l’autonomia pedagògica de cada centre, expressada al seu Pla TAC, i els estàndards tecnològics definits per la Generalitat (àmbit educatiu i àmbit administratiu).

 • Garantir la disponibilitat i accessibilitat dels recursos tecnològics necessaris per facilitar a tot l’alumnat l’assoliment de les competències digitals.

 • Assegurar que l’accés als recursos tecnològics (dispositius, comunicacions i serveis en línia) es faci sempre d’acord amb els requeriments legals de seguretat i protecció de dades.


Objectius de la Formació

 La formació que es proposa per als centres educatius que han estat dotats dins del Programa de Transformació Digital per als Centres Educatius pretén assolir els següents objectius:

 • Promoure la transformació digital dels centres educatius:

  • Aprofundir en la millora de la competència digital tant dels equips docents com de l’alumnat dels centres dotats.

  • Proposar metodologies d’aula per apoderar a l’alumnat del seu propi aprenentatge.

  • Dotar els centres educatius de recursos digitals que fomentin l’èxit educatiu de l’alumnat.

  • Proporcionar informació tècnica per l’ús dels recursos tecnològics dels que han estat dotats.

  • Afavorir l’intercanvi d’experiències d’aula i establir aliances entre centres.