Directrius tècniques 2021

Les dates de competició i seu de la prova i/o modalitat

poden patir algun canvi i es van actualitzant

A l’edició d’enguany i degut a la situació sanitària tenim algunes novetats:

  • Alguns skills estan composats per un doble esdeveniment que consisteix en un entrenament previ i la competició posterior.
  • Cada skill està plantejat de manera telemàtica (l’alumnat participa des del centre propi) o presencial (hi ha una única seu on s’han de desplaçar els participants i tutors). En algun cas concret el tutor pot haver de desplaçar-se a un altre centre durant la prova telemàtica.
  • La majoria de competicions es transmetran en streaming, ja siguin telemàtiques o presencials.
  • Els skills que tenen entrenament previ es poden plantejar com:
    • Entrenament lliure: l’escola rep material dies abans per entrenar-se segons unes directrius del centre organitzador. Cada escola entrena de forma lliure.
    • Entrenament en dia fixat: tots els participants es convoquen per entrenar simultàniament i en alguns casos com a simulacre de competició. També poden ser eliminatoris en algun cas.

A l’índex de la dreta trobareu la informació bàsica sobre l’organització de l’skill.

A l’Odissea hi haurà informació d’edicions anteriors i ampliació sobre els esdeveniments actuals. A més podeu fer consultes a través d’un fòrum i posar-vos en contacte amb l’organitzador.

HP2: Indústria 4.0

Descripció general:

Un equip tècnic ha de transformar una tasca d’indústria 3.0 a 4.0. Per fer-ho hauran d’instal·lar un conjunt de sensors, configurar un PLC per emmagatzemar i monitoritzar dades. Aquestes dades es podran visualitzar de forma remota sobre una xarxa segura.

Entrenament

Contingut: Accions per preparar la prova posterior en col·laboració amb OMRON. Veure més a baix.

Nombre de participants:

Competició en parella, 1 tècnic en automatització + 1 tècnic en informàtica. 

Límit d’aforament de competidors:

4 equips

Donat el cas: prova eliminatòria inicial abans de l’entrenament (telemàtica).

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior:

Edat màxima: 25 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1996).

Lloc de l’esdeveniment: INS PALAU AUSIT (RIPOLLET)

Dia i hora d’inici: 15/10/2021 a les 9.00h

Dia i hora d’acabament: 15/10/2021 a les 14.00 

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament:

KIT EDU OPC-FI, composat d’un PLC Sysmac, una estació Ethercat, un mestre IO-LINK i dos sensors IO_LINK.  Prèviament a la prova els participants han de cablejar els equips i comprovar que funcionen correctament.

2 RASPBERRY PI

SWITCH Cisco de la Serie 2000

ROUTER Cisco 2800

Punt d’accés wifi

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: 

Roba i eines de treball i protecció, ordinador amb programari adequat (Sysmac Studio  V1.41 ) amb les llicències (demanar llicències si no es tenen). 

Competició (pot patir canvis de format i durada)

Contingut de la prova: El projecte, que s’ha de desenvolupar durant el dia o dies de la competició, consta dels mòduls següents:

Mòdul A:  IOLINK. Configuració, parametrització i posada en servei de diferents sensors IOLINK amb Sysmac Studio. En aquest mòdul el competidor especialista en automatització ha de programar un petit sistema de control i preparar les dades per al tractament posterior.

Mòdul B: DADES AMB OPC UA I NODE RED. El competidor especialista informàtic realitzarà una estructura d’adquisició de dades mitjançant OPC UA. Amb aquestes dades realitzarà un dashboard per tal de visualitzar i donar consignes al sistema de Control. El competidor especialista en automatització crearà una estructura de dades en Sysmac Studio que seran publicades pel PLC com a servidor OPCUA.

Mòdul C: Configuració de Xarxa. El competidor especialista informàtic configurarà el switch i el Router segons l’esquema aportat.

Mòdul D: CLOUD AMB MQTT. El competidor especialista informàtic instal·la un broker MQTT  (mosquitto) en RASPBERRY PI i mitjançant node-red com a client realitza un tractament de dades. El competidor especialista en automatització ha de fer un programa al PLC amb el qual pública i es subscriu a diferents Topics mitjançant Sysmac Studio. 

Nombre de participants: Competició en parella, 1 tècnic en automatització + 1 tècnic en informàtica.

Límit d’aforament de competidors: 4

Edat màxima: 25 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1996).

Lloc de la prova: Institut PALAU AUSIT (Ripollet)

Dia i hora d’inici: 05/11/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 05/11/2021 a les 20:30

Material del qual disposaran els participants per a la competició:

KIT EDU OPC-FI, composat d’un PLC Sysmac, una estació Ethercat, un mestre IO-LINK i dos sensors IO_LINK.  Prèviament a la prova els participants cablejaran els equips i comprovaran que funcionen correctament.

2 RASPBERRY PI

SWITCH Cisco de la Serie 2000

ROUTER Cisco 2800

Punt d’accés wifi

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: 

Roba i eines de treball i protecció, ordinador amb programari adequat (Sysmac Studio  V1.41 ) amb les llicències (demanar llicències si no es tenen). 

 

 

 

 

Skill 4: Mecatrònica

Descripció general: La mecatrònica és la sinèrgia de la mecànica, l’electricitat/electrònica i la programació; es fonamenta en aquestes branques que combinades fan possible la generació de sistemes més econòmics, fiables i versàtils i que obliga als coneixedors d’aquest camp a treballar de forma multidisciplinar, amb autonomia ja sigui de forma individual o en grup, per tal de demostrar les seves habilitats.

Entrenament

Contingut: Les habilitats a demostrar estaran separades en dos proves:

· Primera: després de tenir desmuntada la maqueta, hauran de fer el muntatge i cablejat de la maqueta desmuntada, i un posterior ajustatge de les dues maquetes.

· Segona: Programació d’una seqüència de funcionament proposada i la simulació del programa aportat anteriorment.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: No

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 26/2/2021 a les 15:00

Dia i hora d’acabament: 26/2/2021 a les 19:30

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Cable elèctric, punteres, tub pneumàtic i brides.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Maqueta de “distribution” i “sorting” i eines per al seu muntatge. Eines per al seu muntatge.

Competició

Contingut de la prova: Les habilitats a demostrar estaran separades en dos dies:

· Primer dia (telemàtic): Programació virtual d’una seqüència de funcionament proposada. Aquesta serà eliminatòria i determinarà els 5 participants presencials.

· Segon dia (presencial): després de tenir desmuntada la maqueta, hauran de fer el muntatge i ajustatge de la maqueta; i la simulació del programa aportat anteriorment.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 5

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona (dia 16/06/21 només).

Dia i hora d’inici: 15/06/2021 a les 10:00 Telemàtica (al  propi centre).

Dia i hora d’acabament: 16/06/2021 a les 17:00 Presencial

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Cable elèctric, punteres, tub pneumàtic i brides.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Maqueta de “distribution” i “sorting” i eines per al seu muntatge. Eines per al seu muntatge.

Skill 5: Disseny de producte industrial – CAD

Descripció general: El disseny ha evolucionat molt en el darrers anys, tal com ho han fet altres processos de producció. El disseny assistit per ordinador CAD (computer aid eddesign) avui dia té un ús molt ampli a l’enginyeria, arquitectura i altres professionals del disseny a les seves respectives activitats. El CAD és també utilitzat en el marc de processos d’administració del cicle de vida de productes (product life stile management). El disseny de producte industrial s’ajuda de la tecnologia del CAD en la preparació de models gràfics, dibuixos i plànols que contenen tota la informació necessària per a la manufactura i documentació de peces i solucions típiques de components mecànics fent front a tots els problemes que puguin haver en la indústria d’enginyeria mecànica. Aquestes solucions vindran sempre acompanyades de l’apropiada indústria i les darreres actualitzacions de l’estàndard ISO.

Contingut de la prova:

1ª Prova : modificació del producte. Els alumnes participants han de portar a terme una prova de modificació del producte. La prova consistirà en la modificació d’un conjunt de peces mecàniques, que representen el modelat de cada component i s’afegiran materials i textures o colors, una vegada fetes les modificacions crear l’acoblament i subacoblament amb els components. Fet això, anirem a fer la representació del conjunt (redering). Per altra banda, també es farà la simulació de l’acoblament i subacoblament(si escau). També es determinarà la cinemàtica d’alguns components principals del conjunt. Una vegada fet es realitzaran els corresponents plànols modificats i es portaran a arxius pdf. Els enunciats de les proves són proporcionats pel Jurat de la competició, abans de l’inici del treball. La prova té una durada de 4 hores.

2ª Prova: Plànols de conjunt. L’alumnant que finalitzi la primera prova podrà seguir fent aquesta segona. El treball a realitzar consisteix en el disseny d’una peça que falta d’un conjunt donat amb modelat de xapa o soldadura. Una vegada feta es crearà l’acoblament, realitzant la correcta relació de posició de tots els seus components, verificant la seva funcionalitat. Llavors generarem un plànols de conjunt amb la LDM corresponent i totes les marques i vistes necessàries per la correcta interpretació, també generarem una vista feta explotar del conjunt i en els cas de xapa o soldadura, els plànols de les xapes i o be la taula de talls. A més dels plànols de conjunt i especejament també es generarà un render del conjunt i un vídeo dels seus moviment per a completar la presentació. Tot fet en els corresponents formats normalitzats a escales normalitzades, amb toleràncies i símbols superficials. S’inclourà la sortida per traçador I doblegament d’alguns plànols segons norma o be en pdf. La prova té una durada de 4 hores.

En els cas d’haver acabat les dos proves pot haver una tercera prova i així fins a l’esgotament del temps i qualificables en els seus items. També es valorarà la utilització de funcions paramètriques, variables y simulacions per a crear famílies de peces, conjunts alternatius, etc. Així com l’exactitud en les modificacions a les dimensions i paràmetres necessaris. Es valorarà l’ús d’elements comercials, llibreries i peces o sub-acoblaments existents com a models.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 10

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 14/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 14/04/2021 a les 18:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Els alumnes treballaran amb la dotació del seu centre. PC amb programari Solidworks 2019 o Inventor 2020, o anteriors.

Skill 7: Mecanitzat amb fresadora CNC

Descripció general:
Actualment el mecanitzat CNC està evolucionant constantment, així com les estratègies utilitzades en la mecanització de diferents formes de peces. Tot això, fa que el mecanitzat CNC, sigui molt important en la industria del sector del metall. El tècnic/a ha de conèixer els processos de mecanitzat CAD-CAM-CNC, per a la programació i l’execució final de peces.

Contingut de la prova:

La prova consisteix en la realització del mecanitzat d’una peça de fresadora. La peça es podrà fer per un costat sol, és a dir una sola estacada, o bé pels dos costats. Tot dependrà del nombre de participants i la disponibilitat de les màquines. Les característiques de la peça per a fabricar, es dona al participant a l’inici de la prova, mitjançant un plànol en representació dièdrica en format DIN A4. La peça es pot mecanitzar amb suport CAM o bé a peu de màquina, segons cregui el participant.

A nivell pràctic, el participant ha de corregir les eines a al màquina (en aquest apartat, es pot ser flexible). També ha de tenir coneixements pràctics de metrologia, per tal de mesurar correctament les peces. Al mateix temps és el participant, el que tria l’estratègia millor en el mecanitzat de les peces, així com les condicions de tall per la mecanització. Cal assenyalar que les peces, són de duralumini.

A nivell teòric, el participant ha d’interpretar correctament el que es demana al plànol. També ha de tenir coneixements de trigonometria, per si se’n necessita. Finalment, cal dir que ha de conèixer a nivell teòric, el bon funcionament del programa de CAM .

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8 en un màxim de 2 dies i 4 alumnes per dia. Dos pel matí i dos per la tarda.

Donat el cas, es proposarà una prova de pre-selecció, consensuada amb els altres tutors.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Jaume Huguet de Valls

Dia i hora d’inici: 15/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 15/04/2021 a les 19:30

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Si el centre té alguna mancança de material per a fer la prova, es pot proporcionar per part de l’organització (a valorar).

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: aparells de mesura, programari de CAM o bé de dibuix. EPI.

Skill 10: Soldadura

Descripció general: La soldadura ha evolucionat notablement en els últims temps. Els processos de fabricació s’han automatitzat obtenint productes de més qualitat i de menor cost. Tot i això, es segueix utilitzant molt la soldadura manual: reparacions, construccions metàl·liques (construccions navals, muntatge de naus industrials, transport de fluids (gasoductes), artesania, metàl·lica, reparació de maquinària, etc.). Els processos de soldadura manual més utilitzats segueixen sent: elèctrode revestit, MIG/MAG, TIG, fil tubular amb protecció de gas o sense, soldadura oxiacetilènica ja sigui tova o forta. En l’actualitat molts procediments requereixen la combinació de diferents processos de soldadura (elèctrode revestit + TIG), obtenint productes d’una gran qualitat, com ara canonades i recipients d’alta pressió utilitzats diàriament en la indústria.

Entrenament

Contingut: Durant l’entrenament es simularan les proves de la competició del Catskills, però aquestes no puntuaran:

MÒDUL A: Unió dels tubs segons la indicació d’un plànol . Es proporciona a cada concursant 2 peces (1 joc) de tub de 114,3 mm de diàmetre i 8,56 mm de gruix, bisellats en un costat a un angle comprès entre 30º-35º. Una vegada puntejats els tubs, el concursant el situarà al posicionador fins al final de la soldadura. Procés: Elèctrode revestit + TIG − Arrel: procés TIG − Reforç: procés TIG − Reomplerta: elèctrode revestit, Bàsic 7018 − Pentinat: elèctrode revestit, Bàsic 7018 Posició de soldadura: cornisa (PC, 2G) Material base: acer al carbó Material d’aportació: − Vareta d’aportació de 2,4 mm de diàmetre. − Elèctrode Bàsic 7018 de 2,5 i 3,25 de diàmetre. − Gas de protecció: Argó. Quan es puntuï la prova, es tindrà en compte si aquesta s’ha fet en el temps previst.

MÒDUL B: Unió de les peces segons la indicació d’un plànol. Es proporciona a cada concursant 4 peces, (2 jocs) de xapa de 350*150*10, bisellades en un costat a un angle comprès entre 30º – 35º. Es poden utilitzar un màxim de tres ponts. Un vegada puntejades les peces, el concursant situa el conjunt al posicionador fins al final de la soldadura. Procés: soldadura MAG Posició de soldadura: plana (PF , 3G) Material base: acer al carbó Material d’aportació: − Fil massís de 0,8 o 1mm de diàmetre, sota atmosfera protegida − Gas de protecció: mescla d’Argó + CO2 (85% / 15%)

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 6

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí, tot i que l’alumne no cal que sigui el mateix. El requisit de participació és a nivell de centre.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 24/3/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 24/3/2021 a les 19:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: El material fungible per realitzar la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Els següents EPI: botes i ulleres de seguretat, roba de treball i guants i màscara de soldadura.

Competició

Contingut de la prova: El projecte, que s’ha de desenvolupar durant el dia o dies de la competició, consta dels mòduls següents:

MÒDUL A: Unió dels tubs segons la indicació al plànol (veure Annex I). Es proporciona a cada concursant 2 peces (1 joc) de tub de 114,3 mm de diàmetre i 8,56 mm de gruix, bisellats en un costat a un angle comprès entre 30º-35º. Una vegada puntejats els tubs, el concursant el situarà al posicionador fins al final de la soldadura. Procés: Elèctrode revestit + TIG − Arrel: procés TIG − Reforç: procés TIG − Reomplerta: elèctrode revestit, Bàsic 7018 − Pentinat: elèctrode revestit, Bàsic 7018 Posició de soldadura: cornisa (PC, 2G) Material base: acer al carbó Material d’aportació: − Vareta d’aportació de 2,4 mm de diàmetre. − Elèctrode Bàsic 7018 de 2,5 i 3,25 de diàmetre. − Gas de protecció: Argó. Quan es puntuï la prova, es tindrà en compte si aquesta s’ha fet en el temps previst.

MÒDUL B: Unió de les peces segons la indicació al plànol. Es proporciona a cada concursant 4 peces, (2 jocs) de xapa de 350*150*10, bisellades en un costat a un angle comprès entre 30º -35º. Es poden utilitzar un màxim de tres ponts. Un vegada puntejades les peces, el concursant situa el conjunt al posicionador fins al final de la soldadura. Procés: soldadura MAG Posició de soldadura: plana (PF , 3G) Material base: acer al carbó Material d’aportació: − Fil massís de 0,8 o 1 mm de diàmetre, sota atmosfera protegida − Gas de protecció: mescla d’Argó + CO2 (85% / 15%). Quan es puntuï la prova, es tindrà en compte si aquesta s’ha fet en el temps previst.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 6

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Pere Martell de Tarragona.

Dia i hora d’inici: 03/06/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 03/06/2021 a les 19:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Cada participant pot utilitzar, si així ho creu convenient, els aparells de mesura propis que consideri oportuns. EPI – El centre organitzador aporta els EPI necessaris a excepció de les sabates de seguretat i roba de treball (bata, granota, etc).

Skill 13: Carrosseria

Descripció general: El tècnic/a en carrosseria repara vehicles, els torna a donar la forma i les dimensions inicials. Ha de ser capaç d’avaluar, diagnosticar els danys, rectificar l’alineació estructural de la carrosseria, desmuntar, retallar, reparar, fabricar o canviar qualsevol element de la carrosseria.

Entrenament

Contingut: Es realitzarà una reparació en una aleta. Aquesta tindrà un desperfecte el qual s’haurà de reparar amb martell i tas, polint el desperfecte i deixar-lo preparat per aplicar masilla.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: No

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 25/3/2021 a les 09:00 (data modificada)

Dia i hora d’acabament: 25/3/2021 a les 13:00 (data modificada)

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: es distribuirà a cada centre una aleta amb una deformació, amb un martell i un tas per realitzar la prova, amb diferents tipus de paper de vidre per preparar la peça.

Competició

Contingut de la prova: Realitzar la pràctica d’una secció parcial en una porta.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 10

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Caparrella de Lleida.

Dia i hora d’inici: 07/06/2021 a les 09:00.

Dia i hora d’acabament: 07/06/2021 a les 13:00.

Skill 15: Lampisteria i calefacció

Descripció general: Un professional de la lampisteria i calefacció sap realitzar la instal·lació i fixació dels diversos elements i components que formen una instal·lació d’aigua sanitària i calefacció.

Entrenament

Contingut:

Instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària: Utilització conductes PEX reticulat i unions Q&E d’Uponor.

Instal·lació de xarxa de sanejament: Utilització de conductes PVC i les seves unions.

Instal·lació de calefacció: Utilització de conductes de coure i unions amb soldadura tova.

També es realitzarà una figura de coure amb ajuda de la corbadora.

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

En cas d’aforament reduir el nombre de participant a 1 candidat per centre.

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: Al propi centre (telemàtic). Entrenaments lliures.

Dia i hora d’inici: 1/03/2021 a les 9:15

Dia i hora d’acabament: 12/03/2021 a les 12:15

Material que rebrà l’escola participant abans dels entrenaments: Conducte de coure i accessoris Conducte de PEX i accessoris Conducte de PVC i accessoris Corbadora de coure Radiador alumini i els seus components.

Material a aportar per l’alumnat participant durant els entrenaments: Caixa eines segons DT. Utensilis per realitzar la soldadura tova (Bufador de gas butà, decapant, estany,…). Utensilis per realitzar la soldadura de PVC. Eina Uponor. EPI’s.

Competició

Contingut de la prova:

Instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària: Utilització conductes PEX reticulat i unions Q&E d’Uponor.

També es realitzarà el muntatge i posta en marxa d’un lavabo amb griferia i un wàter del tipus motxilla Geberit.

Instal·lació de xarxa de sanejament: Utilització de conductes PVC i les seves unions.

Instal·lació de calefacció: Utilització de conductes de coure i unions amb soldadura tova.

També es realitzarà una figura de coure amb ajuda de la corbadora i el muntatge d’un radiador d’alumini.

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

En cas d’aforament, la selecció es farà en els entrenaments previs

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Guindàvols de Lleida

Dia i hora d’inici: 04/06/2020 a les 08:30

Dia i hora d’acabament: 04/06/2020 a les 19:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material rebut durant els entrenaments.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Cada participant haurà de portar una caixa d’eines manuals (es detallarà al TP). EPI. Un trepant elèctric amb dos bateries.

Skill 16: Electrònica

Descripció general: Un tècnic/a en electrònica treballa en el disseny, reparació i manteniment d’equips electrònics que contenen circuits analògics, digitals i microprogramables. És també capaç de mantenir i reparar sistemes electrònics professionals d’àudio i vídeo, equips d’electrònica industrial, sistemes de comunicacions de veu i dades i dispositius electrònics de consum, així com planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Contingut de la prova:

Els alumnes participants han de portar a terme una prova eminentment pràctica. La prova consistirà en la realització de dos mòduls proposats per l’organització:

El mòdul A consistirà en la planificació, elaboració i execució de diversos programes en un microcontrolador per tal de poder implementar tasques concretes. Cada participant pot utilitzar el tipus/marca de microcontrolador i el llenguatge de programació que triï lliurement, tenint en compte que el microcontrolador ha de disposar de convertidors A/D, bus de comunicació I2C, memòria EEPROM interna per guardar dades (almenys de 256 bytes de capacitat) i un nombre de ports d’E/S suficients per comandar una pantalla LCD 20×4, connectar almenys 4 push-buttons, i controlar els elements que es descriuen a continuació:

Pantalla LCD 20×4 I2C estàndard.

Un “Joystick” estàndard, de 2 eixos “X” “Y” amb SW (polsador que s’acciona en prémer el joystick).

Quatre LED estàndard o equivalent.

Quatre polsadors “mini” per a protoboard o similar.

Un altaveu de 8Ω/0.5W o similar (Cal ficar-hi una resistència en sèrie per atenuar el volum i així el corrent que absorbeix)

El mòdul B consistirà en el disseny, fabricació i muntatge d’una placa de circuit imprès a partir d’un esquemàtic proporcionat per l’organització i la realització de diverses mesures per tal de verificar-ne el correcte funcionament. La fabricació del circuit imprès es realitzarà mitjançant la tècnica d’insolació, revelat i atacat d’una placa emulsionada de fibra de vidre positiva. Cada participant pot utilitzar el programa de disseny de CAD electrònic que triï lliurement. Els enunciats de les proves són proporcionats pel Jurat de la competició, abans de l’inici del treball.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Caparrella de Lleida.

Dia i hora d’inici: 22/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 22/04/2021 a les 19:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: possible material per preparar alguna de les proves.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició:

• Un ordinador portàtil amb tot el programari necessari prèviament instal·lat i un pendrive USB.

• El programari necessari per poder elaborar i compilar els programes sobre el microcontrolador i el programari necessari per gravar el fitxer en codi màquina dins del microcontrolador.

• El programari de disseny de CAD electrònic per tal de poder dissenyar plaques de circuit imprès.

• El programari per tal de generar un fitxer en format PDF que permeti la impressió en tinta i en mida real del layout dissenyat sobre un full de transparència inkjet per tal d’obtenir el fotolit i insolar la placa de circuit imprès.

• Les eines de treball necessàries pròpies de la professió (tisores, cúter, alicates de tall, alicates pelacables, alicates universals, alicates de punta plana/rodona, pinces, llima, tornavisos, peu de rei, soldador, estany, dessoldador, malla dessoldadora, polímetre / tester, lupes d’augment, etc.)

• Entrenador/plataforma de disseny o protoboard on poder programar el microcontrolador i connectar els diferents elements esmentats en l’apartat anterior.

• Sondes d’scil·loscopi.

• Oscil·loscopi, font d’alimentació i generador de senyals (de forma voluntària, si aporta seguretat / comoditat d’ús).

L’organització també disposa dels següents equipaments que estaran a disposició dels competidors en cas que els manqui / falli algun dels materials i eines que aquests han d’aportar a la prova:

• Oscil·loscopis analògics i digitals de 2 canals.

• Fonts d’alimentació, generadors de senyals, polímetres/testers.

• Entrenadors de desenvolupament USB-PIC’School (www.msebilbao.com) amb microcontrolador PIC16F876A.

• Plaques de desenvolupament Arduino UNO R3 i Arduino MEGA.

• Eines de treball necessàries pròpies de la professió.

• Guants, ulleres, pinces i bates per tal de fabricar amb seguretat i higiene les plaques de circuit imprès.

Skill 17: Desenvolupament web

Descripció general: Un desenvolupador web ha de tenir unes bones competències sobre: Creació/edició i integració d’elements d’animació i vídeo. Elaboració d’un disseny gràfic per a una pagina web. Codificació BackEnd. Codificació FrontEnd. Implementació capa de presentació. Usabilitat i accessibilitat.

Contingut de la prova:

Mòdul A: Planificació. Tema de la web. Planificació de tasques del test project.

Mòdul B: Disseny. Disseny i creació de base de dades. Diagrama model Entitat Relació. Creació de la base de dades en gestor de base de dades. Creació de la imatge gràfica. Logotip. Imatge corporativa. Creació de la interfície web ((x)html i css).

Mòdul C: Codificació del FrontEnd. La navegació per la web és funcional. Creació i implementació dels elements especificats del mòdul anterior, es mostra informació de la base de dades.

Mòdul D: Codificació BackEnd. Creació i disseny del perfil administrador i del client. Website completament funcional amb gestió de continguts i aspectes de seguretat.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha, al ser telemàtica.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 21/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 21/04/2021 a les 18:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: ordinador amb connexió a internet.

Skill 18: Instal·lacions elèctriques

Descripció general: Aquests entrenament son una prova per la destresa en els següents aspectes referits a les instal·lacions elèctriques: mecanització i execució, connexionat i programació d’un sistema domòtic (KNX). Tot i sent uns entrenaments per la prova definitiva que es farà al juny, es tracta d’una jornada molt similar a prova definitiva, que serà la millor forma de preparar-se per aquesta.

Entrenament

Contingut:

Traçat  i mecanització QGMP

Caixes d’empalme i connexions programació

Funcionament i proves en tensió de seguretat I temps d’execució.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 10

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc  de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 26/03/2021 a les 9:00

Dia i hora d’acabament: 26/03/2021 a les 17:00

Material que rebrà l’escola participant abans dels entrenaments: Per determinar. Un plafò de 1200 X 1200, i els mecanismes necessaris per fer el muntatge.

Material a aportar per l’alumnat participant durant els entrenaments: Eines, EPI i cable elèctric.

Competició

Contingut de la prova:

Instal·lacions elèctrica d’un sistema bàsic KNX. Apartats.

Caixes d’empalme i connexions programació.

Funcionament i proves en tensió de seguretat I temps d’execució.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 10

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Presencial a Llinars o Granollers, ubicació pendent de detrminar. Novetat!!

Dia i hora d’inici: 28/06/2021 9:00

Dia i hora d’acabament: 28/06/2021 18:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Per determinar. Plafó 1200 x 1200 mm i components de la instal.lació.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Cable, eines i EPI’s

Skill 19: Control Industrial

Descripció general: El tècnic de control industrial treballa en diferents instal·lacions i muntatges d’equips industrials, i també en l’organització del manteniment en indústries metal·lúrgiques i de fabricació de productes metàl·lics, en industries de construcció de maquinària i d’equips mecànics, en construcció i muntatges de vehicles automòbils, en indústries tèxtils, en empreses d’edició i arts gràfiques, de productes alimentaris i de begudes i en empreses d’enginyeria i de serveis de manteniment.

Entrenament

Contingut: Accions per preparar la prova posterior en col.laboració amb Siemens. Veure más a baix.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 5

Donat el cas: prova eliminatòria inicial abans de l’entrenament (telemàtica).

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 26/3/2021 a les 15:00 (Data pendent de confirmar).

Dia i hora d’acabament: 26/3/2021 a les 21:00 (Data pendent de confirmar).

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Variador Sinamics + PLC S7-1500. Cables de cablejat i comunicacions, proteccions, etc. Prèviament a la prova els participants cablejaran els equips i comprovaran que funcionen correctament.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Roba i eines de treball i protecció, ordinador amb programari adequat (TIA Portal V16 + PLCSIM advanced + WinCC Advanced + Siemens NX) amb les llicències (demanar llicències si no es tenen). Motor addient al variador (aproximadament 0,55KW, asíncron trifàsic).

Competició (pot patir canvis de format i durada)

Contingut de la prova: El projecte, que s’ha de desenvolupar durant el dia o dies de la competició, consta dels mòduls següents:

Mòdul A: Configuració i programació d’un convertidor de freqüència. El competidor/a rep un exercici proposat per l’organització i disposa dels elements següents per fer la prova: entrenador de convertidor de freqüència Sinamics G120 i panell BOP/IOP de parametrització, a més de l’equipament del mòdul B. El competidor/a, mitjançant un equipament format per un convertidor de freqüència Sinamics G120 i un motor trifàsic, ha de controlar el funcionament del motor mitjançant la connexió elèctrica del mateix convertidor de freqüència amb el PLC. Per a aquest mòdul, l’organització aporta al competidor/a la documentació i informació dels equips que intervenen en la prova, tant pel que fa referència a les connexions com als paràmetres. El nivell demanat per a superar aquest mòdul no requereix un alt coneixement de paràmetres complexos.

Mòdul B: Configuració i programació de l’autòmat programable El competidor/a rep un exercici proposat per l’organització d’un autòmat programable de la sèrie S71500, així com la resta d’accessoris (cables de connexions i de comunicacions,…). La programació del PLC es porta a terme mitjançant el programari TIA Portal; el competidor/a, per a la resolució de l’exercici pot triar qualsevol dels llenguatges que inclou la norma IEC 61131-3. Es sol·licita als competidors que programin el PLC a partir d’un diagrama o una descripció determinats, amb la finalitat de complir els requisits de funcionament corresponents del procés industrial. El procés industrial utilitzat està basat en el control de diferents actuadors com motors elèctrics i cilindres pneumàtics, a més de dispositius de detecció com ara sensors, elements de control del procés com polsadors i selectors, dispositius de protecció i elements de senyalització.

Mòdul C: Configuració i programació de sistema HMI. El competidor/a rep un exercici proposat per l’organització. En aquest mòdul, el competidor/a ha de treballar amb el programari TIA Portal WinCC Advanced per tal d’elaborar i/o completar diferents pantalles basades en PC o TP relacionat amb el mòdul A i/o B d’aquest projecte. El nivell de coneixement requerit en aquest mòdul consisteix a saber utilitzar amb solvència els objectes bàsics i elements (WinCC Advanced de TIA Portal), així com tot el que es relaciona amb gràfics, llibreries i símbols. El sistema HMI configurat ha de permetre, entre altres coses, el següent: – El control del procés. – La visualització i la modificació de diferents registres del PLC. – La visualització de l’estat del procés de forma textual i gràfica dels dispositius que intervenen.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 5

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Narcís Xifra les proves B i C (la prova A telemàtica).Pot patir canvis de format i durada.

Dia i hora Prova A telemàtica: 11/06/21 de 10 a 11:30

Dia i hora d’inici: 18/6/2021 a les 08:30

Dia i hora d’acabament: 18/6/2021 a les 20:30

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Variador Sinamics + PLC S7-1500 (l’haurà rebut durant els entrenaments), per la prova telemàtica A. Aquest material serà enviat de tornada al acabar la prova per a que estigui disponible per les proves B i C a l’institut Narcís Xifra. A les proves B i C es donarà al propi institut Variador Sinamics + PLC S7-1500 + motor. Cables de cablejat i comunicacions, proteccions, etc. Prèviament a la prova els organitzadors cablejaran els equips.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Roba i eines de treball i protecció, ordinador amb programari adequat (TIA Portal V16 + PLCSIM advanced + WinCC Advanced + Siemens NX) amb les llicències (demanar llicències si no es tenen).

Skill 23: Robòtica mòbil

Descripció general: Robòtica mòbil desenvolupa la capacitat de creació i resolució de problemes de mobilitat industrial mitjançat vehicles autònoms. Els participants han de disposar d’habilitats a l’hora de programar, dissenyar i aplicar conceptes de robòtica a les solucions mòbils.

Entrenament

Contingut: Els entrenaments tenen com a objectiu familiaritzar-se amb els elements del vehicle i l’entorn de programació. Les proves seran telemàtiques, a desenvolupar cada equip participant al seu centre amb el material lliurat per a la competició i mitjançant videoconferència s’anirà prestant suport tècnic, consell i indicacions per a la finalització dels objectius mínims del sistema del vehicle.

Proves de muntatge del vehicle.

Proves de funcionament bàsic.

Prova de posicionament i funció.

Preguntes i resolució de problemes.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 6 parelles.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: Sí, en cas de superar-se l’aforament.

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: No

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 10/3/2021 a les 09:30

Dia i hora d’acabament: 10/3/2021 a les 18:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Material per a la realització del entrenament.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: PC, eines de mà per a muntar mecànicament i eines electricitat.

Competició

Contingut de la prova:

Proves dinàmiques i de comportament del vehicle.

Proves de conducció i habilitat.

Proves autònomes i de programació.

Proves avançades.

Avaluació de la solució muntada i explicació.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 6 parelles.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova:al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 22/06/2021 a les 09:00. Data modificada!!

Dia i hora d’acabament: 22/06/2021 a les 18:00. Data modificada!!

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material per a la realització de les proves.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Elements de la competició, PC, eines mecàniques i elèctriques.

Skill 24: Ebenisteria

Descripció general: L’ebenisteria és una especialització de la fusteria orientada a la construcció de mobles. L’ebenisteria es distingeix de la fusteria en què produeix mobles més elaborats, generant noves tècniques i complementant-les amb altres per a la manufactura d’algunes peces, tals com la marqueteria, la talla i el tornejat, entre altres tècniques. Encara sense ser característica pròpia l’ús d’algun material específic, l’ebenisteria busca desenvolupar mobles de millor qualitat i disseny. Aquest és l’ofici que acompanya el procés de disseny del mobiliari, ja sigui comercial o domèstic. L’art de l’ebenista, com el del fuster, exigeix una gran pràctica en els tallers per a la part executiva, i alguns coneixements de geometria per al traçat. L’ebenista ha d’inventar formes conformement als capritxos de la moda i saber fer els talls necessaris per arribar a elles.

Entrenament

Contingut: La jornada serà telemàtica i reunirà a tots els centres participants en una sola videotrucada, on tot l’alumnat i tutors dels centres participants es reuniran per tal de realitzar la jornada d’entrenament. L’expert farà una explicació de com serà el funcionament d’aquesta edició i mostrarà una part de l’exercici a realitzar el dia de la competició. L’alumnat es presentarà a tothom i realitzarà una presentació, per a tots els altres alumnes i tutors, de com està distribuït el seu taller, zona de bancs i zones de màquines, quina maquinaria convencional i portàtil disponible, espais complementaris al taller, etc. D’aquesta manera tots els centres tindran una visió clara de quins seran el lloc de treball de cada alumne/a el dia de la competició. La presentació dels alumnes serà un vídeo o un recull de fotografies, màxim 5 min. Tots els detalls estaran disponibles al moodle del Catskills per a tots els tutors dels centres inscrits.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 19/3/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 19/3/2021 a les 13:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Fusta i derivats necessaris per a poder realitzar l’entrenament.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: S’informarà una setmana abans dels entrenaments de quin tipus de material ha d’aportar l’alumnat.

Competició

Contingut de la prova:

Aquesta competicó serà la continuació dels entrenaments fets previàment durant el dia 19 de març.

Nombre de participants: 1alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 7

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 18/05/2021 a les 09:00 Data modificada!!

Dia i hora d’acabament: 18/05/2021 a les 14:00 Data modificada!!

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material i eines necessaris per la realització de la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: S’informarà una setmana abans de la competició de quin tipus de material ha d’aportar l’alumnat.

Skill 25: Fusteria

Descripció general: Dins del sector de la segona transformació de la fusta i el moble, rep el nom de fusteria aquella tècnica generalista que, treballant amb la fusta massissa i els seus derivats, permet canviar la forma inicial dels materials per crear objectes tridimensionals mitjançant unions, encaixos i ferramenta, tant de construcció com de mobiliari, que seran útils per al desenvolupament i el gaudi humà.

Entrenament

Contingut: L’alumnat participant ha de fer una prova pràctica utilitzant tant eines manuals com maquinària portàtil. L’alumnat participant ha de complir, en tot moment, la normativa de seguretat i higiene en la utilització d’eines i màquines. La prova a realitzar en els estrenaments, coneguda amb antelació, consisteix en un exercici proposat per l’organització amb els elements i característiques següents:

o Treball amb fusta massissa

o Encaixos bàsics de fusteria

La jornada serà telemàtica i, inicialment, reunirà a tots els centres participants en una sola videotrucada per tal de poder dur-la a terme. En una primera intervenció, l’expert farà un recordatori de com serà el funcionament d’aquesta edició i, posteriorment, cadascun dels alumnes participants i els seus respectius tutors es presentaran a la resta de competidors. Amb tot, per a qualsevol dubte o incidència, tots els detalls de la present edició restaran a disposició de tutors i participants dels centres inscrits, al moodle del Catskills.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 19/3/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 19/3/2021 a les 14:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Material fuster per poder realitzar la prova.

En cas que el centre no en disposi, l’organització es fa càrrec de cedir, durant l’entrenament i la competició, a l’alumnat participant, una traucadora d’encaixos Festool Domino DF 500, però no aportarà la fresa ni els tacs. Caldrà que el tutor es posi en contacte amb l’expert per acordar els termes de la citada cessió.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Cada participant ha de tenir a la seva disposició, com a mínim, les eines manuals, estris i maquines portàtils següents:

• Llapis

• Flexòmetre i/o metre de vares

• Escaire de fuster

• Santanell

• Rosset

• Xerrac de beina

• Xerrac de precisió

• Enformadors

• Maça

• Vareta cilíndrica de faig de ø14mm

• Broca per fusta amb centrador de ø14mm

• Trepant portàtil

• Serra de biaixos portàtil (radial/”ingletadora”)

• Tacs Domino 8×40 i 8×50

• Fresa Domino ø8mm

• Traucadora d’encaixos Festool Domino DF 500

Competició

Contingut de la prova: L’alumnat participant ha de fer una prova pràctica utilitzant tant eines manuals com maquinària portàtil. L’alumnat participant ha de complir, en tot moment, la normativa de seguretat i higiene en la utilització d’eines i màquines. La prova a realitzar en la competició, coneguda en part amb antelació és la continuació de la prova duta a terme en l’entrenament i consisteix en un exercici proposat per l’organització que tindrà els elements i característiques següents:

o Treball amb fusta massissa

o Encaixos bàsics de fusteria

La jornada serà telemàtica i, inicialment, reunirà a tots els centres participants en una sola videotrucada per tal de poder dur-la a terme. En una primera intervenció, l’expert farà un recordatori de com serà el funcionament d’aquesta edició i, posteriorment, cadascun dels alumnes participants i els seus respectius tutors es presentaran a la resta de competidors. L’expert està pendent telemàticament en tot moment per resoldre dubtes i per donar les indicacions pertinents als alumnes i tutors participants. L’expert mostrarà la part desconeguda de l’exercici a realitzar el mateix dia de la competició i s’enviaran els plànols definitius amb les geometries, encaixos i dimensions de la proposta. Prèviament, els competidors hauran hagut de deixar al punt i preparat el material necessari per dur a terme la prova: obrat i regruixat de la fusta massissa. Amb tot, per a qualsevol dubte o incidència, tots els detalls de la present edició restaran a disposició de tutors i participants dels centres inscrits, al moodle del Catskills.

Nombre de participants: 1alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 9

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 18/05/2021 a les 09:00 Data modificada!!

Dia i hora d’acabament: 18/05/2021 a les 14:00 Data modificada!!

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material fuster per la realització de la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: El mateix que per l’entrenament.

Skill 26: Fusteria d’obra

Descripció general: La fusteria d’obra comprèn el disseny i la construcció d’estructures de fusta per a teulades, cobertes i altres. En general, el fuster d’obra, disposa del coneixement per utilitzar la fusta com a material per la construcció.
Aquest, realitza les operacions de marcat, comprovació, anivellament, replanteig, mecanitzat i instal·lació de qualsevol tipus d’estructura de fusta, interpretant la documentació tècnica del projecte, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Entrenament

Contingut: La jornada serà telemàtica i reunirà a tots els centres participants en una sola videotrucada, on tot l’alumnat i tutors dels centres participants es reuniran per tal de realitzar la jornada d’entrenament. L’expert farà una explicació de com serà el funcionament d’aquesta edició i mostrarà una part de l’exercici a realitzar el dia de la competició. Tots els detalls estaran disponibles al moodle del Catskills per a tots els tutors dels centres inscrits.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 19/3/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 19/3/2021 a les 13:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Material fuster per la realització de la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: S’informarà una setmana abans dels entrenaments de quin tipus de material ha d’aportar l’alumnat.

Competició

Contingut de la prova: La jornada de competició serà telemàtica i reunirà a tots els centres participants en una sola videotrucada, on tot l’alumnat i tutors del centre participant estran connectats en tot moment per tal de realitzar la competició. L’expert està pendent telemàticament en tot moment per resoldre dubtes i per donar les indicacions pertinents als alumnes i tutors participants. L’expert mostrarà tot l’exercici a realitzar el mateix dia de la competició, plànols definitius amb les geometries i dimensions a tenir en compte per a tots els/les participants. Tots els detalls de funcionament estaran disponibles al moodle del Catskills per a tots els tutors dels centres inscrits. És farà una reunió telemàtica amb els tutors abans de la competició per tal de unificar criteris d’avaluació i resoldre dubtes.

L’alumnat ha de fer una prova pràctica utilitzant tant eines manuals com maquinària convencional i portàtil de taller. La prova consisteix en un exercici proposat per l’organització amb els següents elements i característiques:

• Dibuix de taller.

• Treball amb fusta massissa.

• Encaixos bàsics de fusteria d’obra amb eines manuals.

• Operacions de mecanització d’angles i mosses amb maquinària portàtil i convencional.

• Operacions d’ajustament i unió d’elements.

Nombre de participants: 1alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 9

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 18/05/2021 a les 09:00 Data modificada!!

Dia i hora d’acabament: 18/05/2021 a les 14:00 Data modificada!!

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material fuster i/o eines necessaris per la realització de la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Indumentària La bata o armilla de treball. Equips de protecció personal i indumentària.

Cal, que en tot moment, al llarg de la competició, l’alumnat participant i els tutors facin, obligatòriament, ús dels EPI adequats a l’activitat a realitzar: calçat de seguretat, proteccions auditives i oculars, mascareta i guants.

Eines i estris manuals Cada participant ha de portar les eines manuals, estris i útils següents:

• Llapis o portamines (duresa HB)

• Goma d’esborrar

• Flexòmetre o metre de vares

• Compàs de vares

• Estris de dibuix: escaire, cartabó, transportador d’angles, regle paral•lex, regle de T i regles i/o llistons de diferents amplades

. • Regle i/o regle graduada (>120cm)

• Escaire de fuster

• Fals escaire.

• Nivell de bombolla.

• Rosset

• Xerrac de beina i de precisió. (Inclosos xerracs japonesos nokogiri)

• Enformadors i badaines de diverses amplades (per exemple: 10, 15, 20 i 25 mm)

• Maça

• Ribot de dues fulles

• Tornavís manual per puntes intercanviables.

• Puntes PZ2, PZ3 i puntes hexagonals Torx T20, T25, T30, T35 i T40

• Martell.

• Punxó.

• Raspa i llima.

• Broques per fusta de diversos diàmetres.

• Broques planes de diversos diàmetres.

• Abrasius de grametries diverses

Skill 28: Floristeria

Descripció general: La utilització de les plantes, i en particular les flors, com a motiu d’acompanyament de les celebracions i tradicions està present a totes les cultures. L’expressió amb aquests elements, que simbolitzen el transcurs dels cicles naturals i estimulen els sentits i les impressions en cada situació, necessita el domini de diferents disciplines.

L’execució de composicions florals i el disseny i ornamentació d’espais per a la realització d’esdeveniments culturals o de celebració constitueixen una competència destacada del món de la jardineria amb què es complementa en els aspectes de coneixement de les característiques agronòmiques dels vegetals i el disseny d’espais amb elements vegetals.

Entrenament

Contingut: L’objectiu de la prova és la presentació final en un aparador dels arranjaments realitzats durant l’entrenament. Constarà de dues etapes :

– una de creació de l’espai d’exposició on cada equip prepararà amb anticipació la presentació del projecte segons la seva interpretació i l’aparador ( com els mòduls 1, 4 i 5 de la competició).

– una que serà retransmesa en videoconferència entre tots els centres on es realitzaran un ram de mà i dos centres per exposar a l’aparador creat per l’ocasió. Durant aquesta jornada els alumnes hauran de fer una presentació de la seva proposta i executar presencialment exercicis similars als dels mòduls 2 i 3 de la competició dintre del temps previst per l’esdeveniment.

Durant els exercicis els participants mostraran els seus coneixements i habilitats en la composició, l’ús dels materials, del color, equilibris i proporcions a més del coneixement de nombroses espècies vegetals que poden ser utilitzades amb aquesta finalitat que li permetin donar a l’arranjament floral el caràcter i l’expressivitat que es proposa en el motiu o al·legoria a representar.

El motiu que guiarà el projecte dels entrenaments es donarà a conèixer amb antelació per poder preparar el disseny.

L’organització d’entrenaments serà l’espai adequat per assajar diferents aspectes de la realització d’aquest primer campionat de la modalitat a Catalunya. Els més importants son els criteris i rúbrica per la valoració del jurat, encara que la puntuació no és l’objectiu en aquest acte. També s’agafarà experiència pels materials i equipaments necessaris per la competició, l’escenificació dels projectes i els espais necessaris.

Nombre de participants: fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: 

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic). Entrenaments lliures i últim dia emissió en streaming.

Dia i hora d’inici: 15/3/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 24/3/2021 a les 13:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: materials tècnics o vegetals no frescos.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Materials vegetals frescos. Eines ,espai obrador, espai exposició.

Competició

Contingut de la prova: Els exercicis posaran a prova el domini de les tècniques bàsiques de preparació de materials, construcció, criteris de composició amb materials i color, proporcions i presentació.

L’objectiu de la prova és la presentació final en un aparador dels arranjaments realitzats durant la competició sota un lema o al·legoria proposat per la organització al Test Project.

– S’haurà de disposar d’un espai tridimensional amb una delimitació diàfana.

– Els treballs resultants hauran de tenir capacitat de preservació per una setmana.

– Cada mòdul disposarà d’un temps d’execució predeterminat al final del qual es farà la valoració.

Mòdul 1: en aquest apartat es farà un disseny gràfic de la composició final i una memòria artística de la proposta que inclourà els referents estilístics i els materials utilitzats, tant els decoratius com els estructurals.

Mòdul 2: es prepararà un ram de mà amb algun dels estils formals o clàssics utilitzant els materials proporcinats per la organització.

Mòdul 3: es prepararan dos centres amb estil lliure utilitzant els materials no vegetals escullits entre els facilitats per l’organització

Mòdul 4: serà la creació d’un arranjament amb plantes utilitzant un mínim de 3 espècies i els suports, contenidors o bases seleccionats per a la proposta entre els proporcionats per a l’organització

Mòdul 5: serà la creació d’un fons i una base a l’espai tridimensional per a l’exposició dels arranjaments preparats als mòduls 2, 3 i 4.

Es podran utilitzar les tècniques de garlanda, mòbils, tapissos, tatami o altres utilitzant els materials proporcionats i amb la condició que incloguin materials florals frescos. S’haurà de realitzar íntegrament durant la sessió. La tècnica de preservació de la flor serà lliure.

Nombre de participants: 1alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Antic local de la LLotja de Reus. Pl. Prim nº 1.

Dia i hora d’inici: 09/06/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 09/06/2021 a les 17:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Eines i EPI.

Skill 29: Perruqueria

Descripció general: Enguany es realitzarà un entrenament conjunt presencial d’un dia i una competició de dos dies a l’acadèmia L’ORÉAL de Barcelona. L’entrenament consistirà a part de l’entrenament del mateix centre, abans del mateix entrenament conjunt presencial, en una xarxa d’entrenament per als participants, on treballaran col·lectivament les proves, prèviament a l’entrenament i seguiran fins a la competició.

Aquest alumnat ha demostrat tenir, abans del inici del campionat, els coneixements teòrics suficients respecte als components materials sobre els quals versen les proves. A més, ha reunit i/o millorat les qualitats següents:
Concentració.
Capacitat per resoldre problemes.
Capacitat per treballar sota pressió i a dalt d’un escenari.
Mostrar la seva creativitat.
Organització: planificació i gestió del temps.
Mètode de treball eficaç: higiene i seguretat en el treball, cura pels espais de treball.
Tallada de cabell (diferents tècniques).
Arranjament i rasurat de barba i bigoti.
Aplicació de coloracions i descoloracions (diferents tècniques).
Canvis de forma temporal i/o permanent.
Acabats i recollits.
Preparació i aplicacions de postissos o extensions.

Entrenament

Contingut: L’alumnat participant ha de portar a terme una sèrie de proves eminentment pràctiques. Les proves consistiran en la realització de quatre mòduls diferenciats:

Mòdul A en maniquí femení. “Coloració moda amb desig”

Mòdul B en maniquí femení. “Tallada moda amb acabat”. Estil: EDITORIAL. (desig: còpia)

Mòdul C en maniquí masculí. “Tallada amb acabat”. Estil: EDITORIAL. (desig: còpia)

Mòdul D masculí . “Tallada/arranjament de la barba i bigoti”. Estil: COMERCIAL. (desig: inspiració)

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 15

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de l’entrenament (telemàtica).

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: ACADÈMIA L’ORÉAL BARCELONA.

Dia i hora d’inici: 24/3/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 24/3/2021 a les 19:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Possible Kit de cosmètica L’ORÉAL professionel, segons circumstàncies actuals, no podem confirmar. Maniquí masculí, per a la realització de tècnica prèvia.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament:

– Pintes: de tallada, de barber, de pua metàl·lica i plàstic, de desembullar…

– Tisores de tota mena i navalles per tallada o arranjament de barba i bigoti.

– Raspalls: pneumàtic, de crepar, tèrmics i/o fusta per assecador…

– Assecador de mà, difusor, planxes, tenalles…

– Màquina per a tallar els cabells i/o la barba.

– Rul·los de diverses mesures o estils.

– Eines per a la tallada inclosa maquineta d’arranjament de barbes, navalla…

– Material i cosmètica per a l’arranjament de barba i bigoti

– Pinces, clips, agulles de monyo…

– Tota la llenceria que es cregui convenient (tovallola, guants, capa, davantal…)

– Ornamentacions per al recollit.

– Crepes o motlles interns de recollits.

– Xarxes de tota mena.

– Subjeccions per a extensions.

– Esprai d’aigua.

– Material per a la protecció personal.

– Trípode

L’ Organització prega que se segueixin unes especificacions concretes en quant al vestuari dels participants:

Part superior: samarreta Catskills, part inferior: roba negre, complements lliures i calçat adequat a la professió. Cabell: a la moda i/o amb estil.

Competició

Contingut de la prova: L’alumnat participant ha de portar a terme una sèrie de proves pràctiques. Les proves consistiran en la realització de sis mòduls diferenciats:

Mòdul A en maniquí femení. “Coloració moda amb desig”

Mòdul B en maniquí femení. “Tallada moda amb acabat”. Estil: EDITORIAL. (desig: còpia)

Mòdul C en maniquí masculí. “Tallada amb acabat”. Estil: EDITORIAL. (desig: còpia)

Mòdul D masculí . “Tallada/arranjament de la barba i bigoti”. Estil: COMERCIAL. (desig: inspiració)

Mòdul E maniquí femení cabell llarg “Stly d’assecat actual amb acabat editorial”(desig: còpia)

Mòdul F maniquí femení cabell llarg “Recollit amb aplicació extensió”

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 15

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: ACADÈMIA L’ORÉAL BARCELONA (centre organitzador Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat).

Dia i hora d’inici: 15/06/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 16/06/2021 a les 13:30

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: cap/s de maniquí per entrenar els mòduls i cosmètica adient per a cada mòdul demanat.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: el mateix que per l’entrenament.

Skill 30: Estètica

Descripció general: La competència del tècnic o tècnica en estètica és aplicar tractaments estètics com neteges facials, manicures, pedicures, massatges i maquillatges. Aquest tècnic assessora el client en el seu àmbit de competència, i s’encarrega de presentar i proporcionar productes, estris i aparells d’ús en bellesa, així com d’administrar, gestionar i organitzar un establiment de bellesa.

Contingut de la prova:

La competició consisteix en la realització d’una sèrie de tècniques iguals per a tots els participants de l’àmbit de l’estètica. Els participants rebran tot el material per part de l’organització per poder realitzar les proves a excepció de les eines personals que haurà d’aportar l’alumne/a. La competició es realitzarà en una jornada. Els alumnes participants han de portar a terme una prova eminentment pràctica. La prova consisteix en diferents exercicis proposats per l’organització. La prova consisteix en :

1. La preparació i posada a punt de l’espai, eines i equipaments que cal utilitzar per poder fer totes les proves

2. L’establiment del protocol a seguir

3. L’elecció dels productes a utilitzar

4. La selecció de la tècnica més adient

5. L’execució del treball

6. La presentació del treball realitzat

7. Mantenir nets i en bon estat els aparells, eines i lloc de treball en tot el procés de la prova i un cop finalitzada, col·locar tot el material al seu l lloc original

La competició constarà dels següents blocs:

A) Massatge amb maderoteràpia a les cames. Per la part anterior, lateral i part posterior.

B) Depilació ½ cames amb cera tèbia amb espàtula.

C) Ungles: Gel sobre tip amb la decoració i esmaltat segons el disseny fotogràfic establert.

D) Realització d’un maquillatge segons model establert .

* *Degut a la situació que estem vivint, la COMPETICIÓ D’AQUEST ANY NO ES REALITZARÀ TRACTAMENT FACIAL I LA PROVA DE MAQUILLATGE SOLS es realitzarà maquillatge d’ ulls i celles.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 6 competidors (+6 models *)

* Per poder realitzar les proves pràctiques el participant ha de portar una model.

En cas de que la inscripció superés l’aforament la competició es duria a terme en 2 dies.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Salvador Seguí

Dia i hora d’inici: 28/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 28/04/2021 a les 14:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Indumentària del participant: – uniforme professional : No ha de dur cap logotip (ni del propi centre) – calçat professionals còmodes, ergonòmic, lligats al peu i tancats per la part dels dits Material personal que ha de portar el participant: – pinzells de maquillatge – esponges de maquillatge i desmaquillatge – borles de maquillatge – maquineta professional – pinces d’epilar – tisores – espàtules de plàstic i de fusta de diferents mides – espàtula de metall – pestanyes postisses – mascara de pestanyes de color negre i marró – adhesiu de pestanyes – pintes, gomes, clips dels cabell, laques de cabell, gomines si es consideren necessaris – atrezzos: Es un complement però no es puntua – turbant/cinta per al cabell – polvoritzadors – bols de plàstic: Gran i mitjà – bols de porcellana o vidre de diferents mides – pinzells per a l’aplicació de mascaretes o altres productes cosmètics corporals – manyopla de ris – alicates d’ungles – alicates de cutícules – llimes d’ungles – palet de taronja / palet pota de cabra – pinzells per a la decoració d’ungles – paleta/ espàtula per poder realitzar les barrejats d’esmalts o maquillatge – burils / punxons per a la manicura – roba per protegir la model – joc de tovalloles – equips de protecció individuals (Epis) Ulleres, guants, mascaretes,…… Els equips/eines que aporti el competidor seran revisats a l’inici de la competició.

Skill 31: Tecnologia de la moda

Descripció general:Les habilitats vinculades a aquest skill impliquen tant capacitats tècniques com creatives. Els professionals de la moda requereixen coneixements de Moda, creativitat, imaginació i habilitat a nivell tècnic. Estan tècnicament qualificats en l’elaboració de patrons, tall i confecció de prototips. A més de dissenyar els models, són experts en l’ús de màquines industrials i en l’aplicació de diferents tècniques de confecció.

Entrenament

Contingut: Durant l’entrenament es realitzaran diferents exercicis proposats per l’organització amb els elements temàtics següents:

1.- Realització del patró base i transformació

2.- Marcada

3.- Confecció

4.- Acabats

Nombre de participants: entrenament lliure.

Límit d’aforament: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: No

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 25/2/2021 a les 08:00

Dia i hora d’acabament: 19/3/2021 a les 20:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Maniquí de la talla 36. Fil de cosir. Teixit de cotó per realitzar l’entrenament. El maniquí de la talla 36 s’haurà de retornar al centre organitzador el dia de la competició (17/06/2021).

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Material indispensable per la realització de patrons i confecció d’una peça de vestir.

Competició

Contingut de la prova: La prova consisteix en la realització de diferents exercicis proposats per l’organització amb els següents elements:

– Interpretar el disseny proposat per l’organització

– Transformar el patró base segons disseny proposat

– Selecció del millor teixit per la realització de la peça segons el disseny proposat

– Marcar i tallar

– Confeccionar peces de vestir utilitzant màquines industrials de manera eficient

– Realitzar els acabats de la peça de vestir

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre (sempre que no es superi l’aforament).

Límit d’aforament de competidors: 10

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut La Garrotxa

Dia i hora d’inici: 17/06/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 17/06/2021 a les 19:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: − Llapis − Cinta adhesiva − Goma d’esborrar − Barra adhesiva − Ruleta o paper de calcar − Trepant − Perforador − Cinta mètrica − Regle − Escaire i cartabó − Plantilles de corbes − Calculadora − Marcador de teixit − Tisores o tisores elèctriques − Agulles de cap − Agulles de cosir a mà i didal − Obre traus − Drap per planxar − Patró base i fitxa tècnica de la talla 36 (segons mesures del maniquí proporcionat en els entrenaments).

Skill 33: Tecnologia de l’automòbil

Descripció general: La tecnologia de l’automòbil cobreix el coneixement dels components, el diagnòstic, la localització i correcció d’avaries, el manteniment i la reparació dels sistemes i accessoris de vehicles de fins 3,5 tones, considerant-se mecànic d’automoció aquell que treballa principalment en garatges i tallers especialitzats en manteniment d’automòbils.

Contingut de la prova:

Modul A: ” SISTEMAS DE HV MERCEDES BENZ” (HIGH VOLTAGE) El competidor disposarà d’informació tècnica de Mercedes Benz via moodle. Es sol·licitarà als participants que realitzin un procés de diagnosi i/o verificació i/o identificació d’un/s component/s i/o esquemes de Mercedes Benz seguint un procés lògic, utilitzant els recursos i la informació facilitats.

Mòdul B: Sistemes elèctrics, de càrrega i arrencada. El competidor disposarà dels components necessaris per diagnosticar, verificar i/o reparar element/s de càrrega i arrencada del vehicle i/o reproduir un circuit elèctric auxiliar del vehicle. Es sol·licitarà als participants que realitzin un procés de muntatge d’un circuit i els càlculs pertinents per muntar-lo òptimament i/o que verifiquin, diagnostiquin i/o reparin element/s de càrrega i arrencada d’un vehicle. Al finalitzar la prova hauran de documentar les comprovacions i els càlculs realitzats.

Mòdul C: Electude. El competidor disposarà d’accés a la plataforma Electude i haurà de resoldre els problemes proposats en el temps establert. Es sol·licitarà als participants que realitzin un procés de diagnosi, identificació, càlcul, i/o reparació utilitzant els recursos i la informació facilitats.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: sense límit.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 07/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 07/04/2021 a les 18:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Una caixa que no es pot obrir fins el dia de la competició amb tot lo imprescindible per poder realitzar la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Calculadora, colors i papers en blanc.

Skill 34: Cuina

Descripció general: Les proves de cuina, volen ser un test per buscar alumnes que estiguin preparats per assolir reptes competitius de nivell . Els estudiants han de passar proves de nivell alt on se’ls demana una exigència alta per demostrar un grau de capacitació tècnica i també humana, ja que en totes les proves es busca valors no tant sols tècnics, sinó també de control i organització del treball a la cuina. La realització d’un menú complet amb diferents elaboracions que cal conèixer al cursar un cicle de cuina serà el pal de paller.

Contingut de la prova:

Elaboració pràctica d’un menú complert:

2 Aperitius

1 Entrant fred

1 Plat principal amb 2 guarnicions i 2 salses

1 Postres

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Límit d’aforament de competidors: 8

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Escola d’Hostaleria de Girona

Dia i hora d’inici: 8/4/2021 a les 08:00

Dia i hora d’acabament: 8/4/2021 a les 18:30

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Uniforme i eines.

Skill 35: Servei de restaurant i bar

Descripció general: El servei de restaurant exigeix un ampli coneixement de la cuina internacional, les tècniques de servei, les begudes i el servei de bar. El cambrer és la persona de contacte més important per l’atenció al client. Per això és necessari tenir un domini perfecte de les normes de servei i conèixer la preparació dels plats i begudes que arriben al client. Els requisits bàsics són la destresa, les bones maneres, la seguretat i les habilitats pràctiques.

Contingut de la prova:

Mòdul 1

– Habilitats tècniques de la professió

– Amanida de fruites

– Elaboració a la vista del client (steak tartare)

– Vestir taula bufet

– 8 plecs tovallons

– Familiarització de varietats blanques

– Decantació de vi negre

Mòdul 2

– Servei de bar

– Cocteleria amb alcohol

– Decoracions de cocteleria

– Elaboració de cafès (Espresso, cappuccino, latte macciato)

– Elaboració de cafè de filtre

 

 

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Escola d’Hostaleria de Girona

Dia i hora d’inici: 8/4/2021 a les 08:00

Dia i hora d’acabament: 8/4/2021 a les 18:30

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: 

– 1 rechaud o sautese (no elèctric)

– ganivet i forquilla de trinxar

– ganivet o puntilla per la fruita

– material de cocteleria (excepte cristalleria)

– guants pel servei

– eines pròpies del cambrer

– uniforme del centre

Skill 36: Pintura de vehicles

Descripció general: El tècnic/a en pintura de vehicles és aquell que protegeix, prepara, embelleix i personalitza les superfícies de carrosseries de vehicles autopropulsats un cop han estat reparades o modificades. El tècnic/a de pintura fa totes les operacions necessàries per aplicar les capes de pintura de fons (massilles, emprimacions i aparells) i les d’acabat (color i vernís); també personalitza les superfícies amb tècniques d’aerografia i aplicació de films adhesius.

Entrenament

Contingut: La prova consistirà en dos exercicis proposats per l’organització amb elements desmuntats de les carrosseries o xapes metàl·liques.

-Primer exercici: embelliment complet d’una planxa de ferro.

-Segon exercici: aerografia amb màscara sobre la mateixa xapa del primer exercici.

Els enunciats dels exercicis seran proporcionats just abans de l’inici del treball.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: 

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Només en cas de superar l’aforament.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 25/3/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 25/3/2021 a les 21:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Una planxa de ferro, aerògraf, la màscara i les pintures per l’aerografia. El centre competidor rebrà una caixa amb el material i les instruccions per a fer els dos exercicis. No es podran obrir fins que l’organització ho autoritzi. S’haurà d’enregistrar un vídeo del procediment dels dos exercicis i envia’l a l’organització.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Pistoles per a fer un embelliment complet.

Competició

Contingut de la prova: Embelliment complet d’una part d’un vehicle.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8 (aforament ampliat).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 07/06/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 07/06/2021 a les 15:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: La part del vehicle a embellir i tots els productes d’aplicació per un embelliment complet.

Skill 38: Refrigeració

Descripció general: Els tècnics i les tècniques en refrigeració munten i mantenen instal·lacions frigorífiques per a la conservació de tots tipus d’aliments i productes, i també per al manteniment del confort en els edificis i habitatges. En el seu dia a dia seleccionen els components de les instal·lacions, els interconnexionen i munten el control necessari per al seu correcte funcionament.

Entrenament

Contingut: Fabricació i muntatge de diferents components d’un circuit de refrigeració aplicant, entre altres, tècniques d’unió i mecanitzat de canonades de coure recuit.

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: Al ser telemàtic no hi haurà aforament màxim.

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: Al propi centre (telemàtic). Entrenaments lliures.

Dia i hora d’inici: 1/03/2021 a les 9:00

Dia i hora d’acabament: 12/03/2021 a les 14:00

Material que rebrà l’escola participant abans dels entrenaments: Els centres participants rebran un lot amb el material fungible per a la realització dels muntatges de l’entrenament (tubs de coure recuit, material per a soldadura, d’unió de canonades, etc.) i també les corbadores de tenalles que s’usaran posteriorment a la competició.

Material a aportar per l’alumnat participant durant els entrenaments: Bufador oxibutà i la caixa d’eines habitual per a les pràctiques de taller d’instal·lacions frigorífiques.

Competició

Contingut de la prova:

Mòdul 1: Muntatge mecànic i prova d’estanquitat.

Mòdul 2: Muntatge del sistema elèctric de control.

Mòdul 3: Posada en marxa de la instal·lació: realització del buit al circuit frigorífic, càrrega de refrigerant i regulació i parametrització del sistema de control.

Mòdul 4: Avaluació del rendiment i paràmetres de funcionament de la instal·lació.

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

En cas de superar el nombre màxim de competidors només s’admetrà un/a competidor/a per centre.

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Guindàvols de Lleida.

Dia i hora d’inici: 04/06/2021 a les 08:30

Dia i hora d’acabament: 04/06/2021 a les 19:00

Material que rebrà l’escola participant abans dels entrenaments: Les corbadores de tenalla a utilitzar a la prova (si no les ha rebut previament a l’entrenament).

Material a aportar per l’alumnat participant durant els entrenaments: Per participant: caixa d’eines habitual en les pràctiques de taller d’instal·lacions frigorífiques, bomba de buit i pont de manòmetres. En funció del nombre total de participants pot ser necessari aportar un bufador d’oxibutà per centre.

Skill 39: Suport de xarxes

Descripció general: Un administrador de sistemes ha de ser capaç de treballar sota pressió i de mantenir, implementar i millorar en els diferents sistemes operatius, els sistemes de cablejat estructurat, administració de sistemes en xarxa i seguretat a la xarxa.

El perfil ideal pel participant ha de ser que tingui moltes ganes de passar-s’ho bé, i que el seu perfil sigui de sistemes informàtics, tant del grau mitjà com del grau superior.

Entrenament

Contingut: El projecte que s’ha de desenvolupar durant l’entrenament consta dels mòduls següents:

• Packet tracer Bàsic: IPv4, IPv6, encaminament estàtic, NAT, VLAN, STP, …

• Packet tracer Avançat: IPv4, encaminament dinàmic, Agregació enllaços, VoIP, VPN, etc

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: No

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: No

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 25/2/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 25/2/2021 a les 13:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: portàtil i connectivitat a Internet.

Competició

Contingut de la prova:

Mòdul A En aquest mòdul es treballarà amb el sistema operatiu de Windows.

Què es demana? Crear i configurar màquines virtuals amb el sistema operatiu esmentat. Crear i configurar serveis amb el sistema operatiu esmentat.

Què es valora? Què funcionin tal com s’ha demanat a l’enunciat.

Mòdul B En aquest mòdul es treballarà amb el sistema operatiu de Linux 3.1

Què es demana? Crear i configurar màquines virtuals amb el sistema operatiu esmentat. Crear i configurar serveis amb el sistema operatiu esmentat.

Què es valora? Què funcionin tal com s’ha demanat a l’enunciat.

Mòdul C En aquest mòdul es treballarà tot el relacionat amb les xarxes, com per exemple: VLANs, STP, VoIP, VPNs, encaminament estàtic i dinàmic, NATs i configuració bàsica IPv6.

Què es demana? Configurar els diferents dispositius per tal que compleixin amb el es demana. 

Què es valora? Què funcionin tal com s’ha demanat a l’enunciat.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 15

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: INS Esteve Terradas i Illa.

Dia i hora d’inici: 17/06/2021 a les 08:00 (pendent de confirmar data).

Dia i hora d’acabament: 17/06/2021 a les 19:30 (pendent de confirmar data).

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: ISO

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició Bolígraf.

Skill 40: Disseny gràfic

Descripció general: Les habilitats vinculades a l’skill Disseny gràfic impliquen capacitats tècniques i creatives. El dissenyador gràfic genera solucions concretes a necessitats de comunicació audiovisual específiques adaptades a estàndards de producció industrial, partint d’un planteig i planificant tot el procés, i subjecte a limitacions tècniques i de temps.

Contingut de la prova: L’alumnat ha de fer una prova pràctica. La prova consisteix en la idea i concepte de propostes a partir del planteig d’una necessitat comunicativa concreta, la realització mitjançant el programari adequat de solucions i la materialització de les arts finals necessàries per donar resposta a la demanda plantejada. Els enunciats de les proves són proporcionats pel Jurat de la competició, abans de l’inici del treball.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 15

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial el mateix dia de la competició.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 16/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 16/04/2021 a les 15:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: pendent de definir.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Ordinador, ratolí o tauleta gràfica, programàri Adobe, retoladors, regles, cutter, pega i cinta adhesiva.

Skill 41: Cures auxiliars d’infermeria i atenció sociosanitària

Descripció general: Els professionals en Cures auxiliars d’infermeria i atenció sociosanitària contemplen activitats de la vida diària, relacionades amb la salut física i psicosocial, i també tècniques de rehabilitació i promoció de l’autocura.

Entrenament

Contingut: Principis d’higiene, ergonomia, comunicació, realització de la tècnica i educació sanitària.

A. Neteja de l’estoma.

B. Canvi de la bossa de colostomia.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: Al ser entrenament telemàtic no hi ha aforament.

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 26/04/2021 a les 10:00 (data modificada!).

Dia i hora d’acabament: 26/04/2021 a les 13:00 (data modificada!).

Material que rebrà l’escola participant abans dels entrenaments: Material necessari per a realitzar la prova (inclosos els EPI necessaris).

Material a aportar per l’alumnat participant durant els entrenaments: Uniforme i calçat adequat.

Observacions: l’entrenament servirà com a prova classificatòria.

Competició

Contingut de la prova:

A.Principis d’higiene, ergonomia, comunicació, realització de la tècnica i educació sanitària.

B.Neteja de l’estoma.

C.Canvi de la bossa de colostomia.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 6

En cas de superar límit aforament, la selecció ja s’haurà fet amb els entrenaments previs.

Edat màxima : 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Salvador Seguí de Barcelona.

Dia i hora d’inici: 14/06/2021 a les 9:30

Dia i hora d’acabament: 14/06/2021 a les 14:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material necessari per a realitzar la prova (inclosos els EPI necessaris)

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Uniforme i calçat adequat.

Skill 44: Aparadorisme

Descripció general: Disseny i generació d’un GIF animat relacionat amb un objecte elaborat amb un programa de disseny en 3D (sketchup) per a la seva posterior exposició hologràfica en un aparador.

Contingut de la prova:

Disseny del producte en 3D. Crear un vídeo. Fer un GIF. Execució de l’holografia.

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: 20 (10 centres).

Donat el cas: Prova eliminatòria prèvia

Edat màxima: 22 anys als 2021 (Haver nascut a partir de 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 19/04/2021 a les 09:30

Dia i hora d’acabament: 19/04/2021 a les 13:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Caixa de material pel desenvolupament de la prova enviat pel centre organitzador.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Ordinador.

Skill 45: Prototipatge 3D

Descripció general: Donar sortida a la creixent fabricació de prototips mitjançant la fabricació additiva, proposta cada vegada més econòmica, de més qualitat i amb materials que van millorant les característiques tècniques.

Entrenament

Contingut de la prova: La prova estarà constituïda per quatre mòduls:

1. A partir d’una solució de disseny proposada, els participants hauran de finalitzar o introduir petites millores al disseny.

2. Realització dels models 3D a partir de programari específic, NX Siemens, Solidworks, Inventor…

3. Preparar els models, traduir a llenguatge màquina i imprimir els models a partir d’una impressora 3D.

4. Muntatge i presentació del conjunt de peces.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: Sense límit, al ser telemàtic.

Edat màxima: sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Al centre propi (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 15/03/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 22/03/2021 a les 10:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Conjunt ajustat, planols3D i informació impressió (Gcodes).

Observacions: Els entrenaments poden servir com a prova classificatòria/eliminatòria.

Competició

Contingut de la prova:

1. A partir d’una solució de disseny proposada, els participants hauran de finalitzar o introduir petites millores al disseny.

2. Realització dels models 3D a partir de programari específic, NX Siemens, Solidworks, Inventor…

3. Preparar els models, traduir a llenguatge màquina i imprimir els models a partir d’una impressora 3D.

4. Muntatge i presentació del conjunt de peces.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 5 parelles.

En cas de superar límit aforament, la selecció ja s’haurà fet amb els entrenaments previs.

Edat màxima : sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Institut Escola Insdustrial de Sabadell. Canvi d’ubicació / format!!

Dia i hora d’inici: 02/06/2021 a les 9:00 Data modificada!!

Dia i hora d’acabament: 02/06/2021 a les 17:30 Data modificada!!

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Bobina filament.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Conjunt muntat, Planols3D i informació impressió (Gcodes).

Skill 47: Forneria

Descripció general: La forneria s’ocupa de la preparació de tota mena de pa i brioxeria, en elaboracions clàssiques, tradicionals i modernes. Cal, doncs, tenir un bon domini de les tècniques i conèixer les seves aplicacions en les diferents elaboracions. Els requisits bàsics són: el coneixement dels productes, la destresa en saber aplicar les tècniques, les bones pràctiques d’higiene, les habilitats professionals i la qualitat del producte acabat.

Entrenament

Contingut: La prova serà la mateixa que es realitzarà a la prova final. Els tutors dels alumnes podran col·laborar amb els participants. La intenció és que coneguin les instal·lacions on faran les proves i quin serà el millor sistema per poder fer les elaboracions. Constarà de 4 mòdul/blocs diferents:

Mòdul 1 Elaboració de un pa de pagès, una barra de pa.

Mòdul 2 Elaboració d’un pa decorat lliurament. Aquest pa a més podrà ser d’un gust, farcit, amb decoracions o amb més elements.

Mòdul 3 Elaboració d’un pa amb massa escaldada.

Mòdul 4 Elaboració de Xuixo de Girona farcit de crema.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

Donat el cas: prova telemàtica prèvia.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: Només en cas de superar-se l’aforament.

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: No, però es perd un % de la puntuació.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: Institut Olivar Gran.

Dia i hora d’inici: 4/3/2021 a les 08:30

Dia i hora d’acabament: 4/3/2021 a les 16:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Uniforme complert del participant i el professor, maletí d’eines i altres elements que s’especificaran al TP.

Competició

Contingut de la prova: Constarà de 3 mòdul/blocs diferents:

Mòdul 1. Elaboració de un pa de pagès i una barra de pa (la quantitat serà especificada en el TP).

Mòdul 2. Elaboració d’un pa decorat lliurament. Aquest pa a més podrà ser d’un gust, farcit, amb decoracions o amb més elements (la quantitat serà especificada en el TP).

Mòdul 3. Elaboració d’un pa amb massa escaldada (la quantitat serà especificada en el TP).

Mòdul 4. Elaboració de Xuixo de Girona farcit de crema (la quantitat serà especificada en el TP).

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8 (La sel·lecció ja s’ha fet prèviament durant l’entrenament)

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Olivar Gran a les instal·lacions de l’Escola d’hostaleria (Figueres).

Dia i hora d’inici: 20/05/2021 a les 08:00

Dia i hora d’acabament: 20/05/2021 a les 16:30

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Uniforme complert del participant i el professor, maletí d’eines, altres elements que s’especificaran al TP. Massa mare. 3 ingredients que podran escollir els participants i que van a càrrec seu.

Skill 50: Animació digital 3D

Descripció general: L’skill d’Animació digital 3D contempla la creació artística i domini de les tècniques relacionades amb la conceptualització i la producció dels elements gràfics que formen part dels videojocs. El competidor ha de proposar i fer una solució que respongui a necessitats específiques en el marc del desenvolupament d’un joc adequant-se als estàndards de producció i a les limitacions tècniques i de temps.

Contingut de la prova:

A) Concept art (1h)

B) Modelatge (2h)

C) Mapejat UV i texturització (1h 30min)

D) Rigging (1h 30min)

E) Animació i exportació (1h)

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Límit d’aforament de competidors: 9

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: INS Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.

Dia i hora d’inici: 21/04/2021 a les 08:30

Dia i hora d’acabament: 21/04/2021 a les 19:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Llibreta per fer esbossos. Material de dibuix: llapis i gomes.

Material a aportar per l’organitzador durant la competició:

– Estació de treball PC amb MS Windows 10 (Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Autodesk Maya. Autodesk 3ds Max. Blender. ZBrush. Autodesk Mudbox. Substance Painter).

– Tauleta digitalitzadora Wacom Intuos M.

– Dispositius de memòria USB.

Skill 52: Laboratori d’anàlisi químic

Descripció general:Un tècnic i/o analista de laboratori ha de planificar i organitzar els processos d’anàlisi. Aplicar tècniques i mètodes de presa de mostres, d’anàlisi i mesura, seguint les funcions d’inspecció i els procediments establerts per tal de realitzar les anàlisis de primeres matèries, productes semielaborats i productes acabats. Actuant sempre sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental

Contingut de la prova:

La prova serà una mesura de les destreses dels participants en el treball de laboratori, des de la lectura i comprensió d’un procediment de treball, passant per la planificació de les tasques, la realització de les mateixes, el registre de tot el procés d’anàlisi, fins a la mesura i tractament de les dades adquirides per l’obtenció d’un resultat contrastable. Per poder demostrar les competències en el treball en el laboratori s’aplicaran tan tècniques d’anàlisi clàssica com instrumentals, podent fer ús, si s’escau, d’assajos físics i fisicoquímics que ajudin a la caracterització de l’analit objecte d’anàlisi.

La prova consisteix en demostrar les competències professionals del cicle formatiu:
Bloc 1. Preparació de la mostra i les dissolucions que s’escaiguin.
Bloc 2. Ús de tècniques analítiques clàssiques i instrumentals. Assajos fisícoquímics.
Bloc 3. Seguiment de les normes de seguretat al laboratori. Enregistrament de dades a la llibreta de laboratori.Planificació i realització de tasques
Bloc 4. Expressió i tractament dels resultats analítics.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: No hi ha límit al ser telemàtic.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (Nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Al centre propi (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 9/04/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 9/04/2021 a les 13:00

Material que rebrà el centre per  a la competició: Lot de material variat per al desenvolupament de la prova.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Calculadora científica de dues variables.

Observacions: Els centres inscrits han de disposar d’espectrofotòmetre visible.

Skill 54: Ciberseguretat

Descripció general: El perfil professional de la competició és el d’un analista de ciber seguretat. La feina d’un analista de seguretat inclou la instal·lació de tallafocs, l’encriptació de dades i software per a protegit la informació confidencial així com el monitoratge de la xarxa empresarial, la investigació d’incidents de ciberseguretat i el desenvolupament de proves de penetració i simulació d’atacs cercant vulnerabilitats. L’analista de seguretat també s’encarrega de fer els plans de resiliència de l’empresa, incloent-hi la restauració de l’estat anterior a possibles incidents i les mesures preventives i pal·liatives.

Entrenament

Contingut: Hi haurà un sol bloc tipus capture the flag basant-se en una auditoria de penetració al sistema.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: No hi ha al ser telemàtic.

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de l’esdeveniment: Al centre pròpi (telemàtic).

Dia i hora d’inici: 11/03/2021 a les 9:30

Dia i hora d’acabament: 11/03/2021 a les 12:30

Material que rebrà el centre per  a la competició: raspberry pi, targeta SD, cable de xarxa, cable per alimentar la SD. El material rebut es tornarà a usar durant la competició.

Material a aportar per l’alumnat participant durant els entrenaments: Ordinador per cada participant i connexió a xarxa.

Competició

Contingut de la prova:

Modul A – Configuració i seguretat d’infraestructures.

Mòdul B – Resposta a incidents de ciberseguretat, Investigacions forenses digital i seguretat d’aplicacions.

Mòdul C- Capture the flag.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 20 competidors

En cas de superar l’aforament, Prova eliminatòria inicial el mateix dia de la competició.

Edat màxima :Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Al centre propi (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 14/06/2021 9:00

Dia i hora d’acabament: 14/06/2021 17:30

Material que rebrà el centre per  a la competició: Raspberry pi, cable ethernet, SD, cable per alimentar.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Ordinador i connexió a Internet.

Skill 56: Recepció hotelera

Descripció general: El perfil de recepcionista és bàsic en el sector hoteler i turístic. És la primera impressió que s’emporta el client d’un establiment hoteler o extra hoteler. La qualitat del servei de recepció és fonamental per aconseguir la total satisfacció del client al llarg de la seva estada.

Per aquest motiu la persona recepcionista demostrarà tenir un domini perfecte dels processos de recepció, conèixer tots els productes i serveis que l’establiment ofereix per saber executar accions comercials, tenir un nivell mitjà-alt d’anglès, així com atendre al client d’una manera amable, resolutiva, empàtica i en definitiva elegant.

Contingut de la prova:

Mòdul 1: Front Office:

• gestió de reserves (presencials o telefòniques)

• check-in (individual, de grup, VIPs)

• informació i/o sol•licitud de serveis no contractats en el moment de realitzar la reserva

• accions comercials de cross-selling i up-selling

• informació turística de la zona

• canvis de serveis en l’estada del client

• atenció i resolució de situacions imprevistes en l’estada del client

• atenció i resolució de queixes

• feed-back post estada

• check-out

Mòdul 2:

Back Office:

• atendre sol•licituds d’informació sobre l’hotel i els seus serveis

• gestionar les respostes a comentaris de les xarxes socials

• realització d’accions comercials

• gestió de reserves (correu electrònic)

• elaboració d’informació sobre l’hotel i els seus serveis per ser enviada a clients potencials

• elaboració d’informació turística de la zona per ser enviada a clients potencials

• preparació de cartes de benvinguda o altres documents comercials o informatius a utilitzar en l’estada dels clients.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 8

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: Institut Escola d’Hostaleria de Girona

Dia i hora d’inici: 08/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 08/04/2021 a les 18:30

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició:

• Uniformitat

• Mapa turístic de la seva població

Skill EM: Emergències sanitàries

Descripció general: Dins l’emergència sanitària, el Tècnic en Emergències Sanitàries constitueix una peça clau, doncs ha de ser capaç de traslladar al pacient al centre sanitari corresponent, oferir atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari en situacions d’urgència i emergència, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Contingut de la prova: Els alumnes participants han de portar a terme tres proves pràctiques directament vinculades amb situacions d’emergència ordinàries, que hauran de resoldre des de l’activació del recurs fins a la finalització del servei. Els exercicis pràctics es resoldran en parella com a membres d’una dotació sanitària tipus B (USVB). El pacient que rebrà l’assistència serà un actor caracteritzat. La parella de Tècnics haurà de resoldre els diferents escenaris, prioritzant les seves actuacions i utilitzant el material que creguin oportú.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: Al ser telemàtic, sense límit d´aforament.

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 22/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 22/04/2021 a les 14:30

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material fungible de l´interior de la motxilla de 1ª intervenció, carpeta amb full assistencial, EPI.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Motxilla de 1ª intervenció, material inventariable de l´interior de la motxilla de 1ª intervenció, material 1ª intervenció, carpeta amb full assistencial, material comunicacions, material mobilització/immobilització, torsos RCP, material caracterització víctimes, recursos humans.

Cada parella participant hauria d´anar acompanyada per una altra parella per si és necessari l´ajuda en cas de mobilitzacions / immobilitzacions. En cas de confinament de la parella ( i ajudants ) competidora, s´hauria de tenir una parells de suplents ( i ajundants ) d’un altre grup bombolla, que substituirà als primers.

Skill FA: Fabricació de Productes Farmacèutics

Descripció general:
La competència general d’aquest perfil de candidat consisteix a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Dirigit en especial a l’alumnat GM Planta Química ,GS Química Industrial i GS Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològis i Afins La prova consisteix en demostrar les competències professionals del cicle formatiu (operacions unitàries de fabricació,fabricació d’un producte farmacèutic, aillament i caracterització d’un producte,control de documentació, verificació requeriments de la fabricació, assajos físicoquímics, etc…).

Es considerarà el temps emprat en cadascuna de les operacions realitzades durant el desenvolupament de la prova.

Contingut de la prova:

Bloc A. Operacions unitàries per a l’obtenció d’un producte intermèdi.

Bloc B. Fabricació d’un producte final a partir del producte intermèdi obtingut en el Bloc A.

Durant el procés s’haurà d’assegurar una verificació de les condicions de la fabricació i el seguiment dels PNT, l’enregistrament de les dades a la guia de fabricació i la gestió de la documentació pertinent.

Nombre de participants: competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 12 centres.

Donat el cas: Prova eliminatòria inicial abans del dia de la competició (telemàtica).

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Al centre propi (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 30/04/2021 a les 09:30

Dia i hora d’acabament: 30/04/2020 a les 13:30

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Pipum elèctric, components de la fórmula patró, espàtules, vasos de precipitats i altre material que es consideri.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Bata,calculadora, ulleres de seguretat, mascareta.

Skill IL: Il·lustració

Descripció general: A partir d’una proposta de promoció per una editorial es demana una il·lustració que s’adapti als valors i a la identitat gràfica de l’empresa.

Contingut de la prova: L’alumnat ha de fer una prova pràctica. Aquesta consisteix en fer una il·lustració i la seva posterior aplicació a un suport proposat (bossa de cotó) havent d’utilitzar tècniques lliures (tradicionals i/o digitals) per a la seva aplicació a un “mock up”. Els enunciats de les proves són proporcionats pel Jurat de la competició, abans de l’inici del treball.

Nombre de participants: Fins a 2 alumnes per centre.

Límit d’aforament de competidors: Al ser telemàtic, sense límit d´aforament.

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 28/04/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 28/04/2021 a les 19:00

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Material genèric de dibuix.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: El material amb el que normalment treballi i equip informàtic (programes d’edició com photoshop)

Skill OF: Ofimàtica i finances

Descripció general: En el món laboral, els llocs de treball dels departaments de tresoreria i finances requereixen coneixements del formulari financer dels fulls de càlcul per a desenvolupar les tasques amb eficiència i eficàcia. La prova consisteix en l’aplicació de l’ofimàtica en el món financer, per a realitzar l’anàlisi, selecció i presa de decisions de diferents ofertes de finançament i d’inversions per a pymes i grans empreses. Les tasques proposades requereixen competències avançades en l’aplicació del full de càlcul i coneixements matemàtics financers.

Contingut de la prova:

La prova consisteix en dos casos pràctics a resoldre:

– Valoració de productes i serveis financers

– Selecció d’inversions en actius financers i econòmics

Les habilitats necessàries per a la seva resolució requeriran competències en matemàtiques financeres i en la funcionalitat del full de càlcul Excel del paquet ofimàtic MS Office 365.

Nombre de participants: 1 alumne per centre.

Límit d’aforament de competidors: 10

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Al propi centre (telemàtica).

Dia i hora d’inici: 13/04/2021 a les 10:00

Dia i hora d’acabament: 13/04/2021 a les 19:00

Skill RI: Robòtica industrial

Descripció general: El programador de Robots Industrials, desenvolupa tasques de programació, manteniment i reparació de sistemes automatitzats mitjançant robots i manipuladors en entorns industrials. Amb la implantació de la indústria 4.0, els cobots o robots col.laboratius ens ofereixen un nou ventall d’aplicacions. Els nous tècnics que nalitzen els ensenyaments de formació professional han d’estar preparats per afrontar amb garanties la programació, manteniment i reparació d’aquests nous sistemes.

Entrenament

Contingut:

Mòdul A – PICK & PLACE En aquest mòdul els participants hauran de recollir peces d’un punt específic i descarregar-les en un altre punt de l’espai de treball.

A.1 Què es demana? En el desenvolupament de la prova es demanaran un seguit de maniobres de Pick & Place. La finalitat de l’exercici és desplaçar uns determinats objectes d’un punt a un altre. Mitjançant l’ús de senyals externes com interruptors, detectors, etc… és podrà modificar el comportament del robot.

A.2 Què es valora? En aquesta prova és valorarà la precisió de les maniobres i traçat de trajectòries, així com la correcta utilització de les diferents funcions de moviment. També es valorarà la correcta connexió dels senyals externs per poder interactuar amb el robot.

Mòdul B – PALETITZAR En aquest mòdul caldrà demostrar les capacitats de paletitzar del robot.

B.1 Què es demana? El robot tindrà que recollir peces d’un dispensador i situar-les en una determinada zona de l’espai de treball. En alguns casos pot ser necessari utilitzar les funcions específiques per a paletitzar.

B.2 Què es valora? En aquesta prova és valorarà la precisió de les maniobres i traçat de trajectòries, així com la correcta utilització de les diferents funcions de moviment i de paletitzar. El temps que el robot necessiti per realitzar l’exercici, també es tindrà en compte en el moment de realitzar les valoracions finals.

Mòdul C – TRAJECTÒRIES En aquest mòdul caldrà traçar unes trajectòries planes sobre un full de paper o en un espai tridimensional.

C.1 Què es demana? Caldrà programar els moviments del robot per realitzar una trajectòria definida en el testproject.

C.2 Què es valora? En aquesta prova és valorarà la precisió de les maniobres i traçat de trajectòries, així com la correcta utilització de les diferents funcions de moviment. El temps que el robot necessiti per realitzar l’exercici, també es tindrà en compte en el moment de realitzar les valoracions finals.

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 6 centres (12 competidors).

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: Sí.

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí.

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de l’esdeveniment: Instal.lacions d’Universal Robots (Barcelona)

Dia i hora d’inici: 25/03/21 a les 09:30

Dia i hora d’acabament: 25/03/21 a les 18:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Es facilitarà una plataforma d’alumini que serveix com a base del robot, on s’inclouen tots els accessoris necessaris per a la realització dels diferents mòduls. Si algun centre vol participar en la competició, però no disposa del model de robot que s’utilitzarà ( UR3e), es pot contactar amb UR per facilitar un equip (dependrà de la disponibilitat d’equips de UR).

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: Els alumnes hauran de tenir les seves eines d’ajust, així com joc de claus Allen, o tornavisos, peu de rei, cinta mètrica, etc …

Competició

Contingut de la prova: Els mateixos que en els entrenaments

Nombre de participants: Competició en parella.

Límit d’aforament de competidors: 6 centres (12 competidors).

Edat màxima: 22 anys al 2021 (nascuts a partir del 1 de gener de 1999).

Lloc de la prova: A les instal.lacions d’Universal Robots, Barcelona. Canvi d’ubicació / format!!

Dia i hora d’inici: 21/06/21 a les 09:30. Data modificada!!

Dia i hora d’acabament: 21/06/21 a les 18:00. Data modificada!!

Material que rebrà l’escola participant abans de la competició: Plataforma d’alumini que serveix de base per al robot UR3e, i accessoris per a la realització dels diferents mòduls de la competició.

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: Joc de claus Allen, tornavisos, peu de rei, cinta mètrica, etc… Els participants podran utilitzar un monitor suplementari connectat al driver del robot, així com teclat i ratolí USB.

Skill SO: Socorrisme

Descripció general: Els futurs tècnics en Salvament i Socorrisme podran treballar en espais naturals i platges del litoral vetllant per la seguretat e integritat. Donat el context variable que suposen els espais naturals hauran d’estar preparats per reaccionar en situacions diverses i en contexts molt exigents que posaran a prova la seva capacitat de reacció, la seva competència per prioritzar l’ordre d’actuació i les seves competències desenvolupant les habilitats que permetran tant el rescat com l’administració de primers auxilis a les possibles víctimes que puguin haver.

Entrenament

Contingut:

Domini de les habilitats aquàtiques / Reconeixement de les situacions de perill / Actuació i resposta davant la situació d’ofegaments / Execució de les maniobres d’aproximació-rescat-extracció i transport.

Nombre de participants: Equips de 4.

Límit d’aforament de competidors: no hi ha.

L’entrenament serveix de prova prèvia per eliminar participants: Sí.

No participar a l’entrenament pot fer perdre el dret a la competició posterior: Sí.

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de l’esdeveniment: al propi centre (telemàtic). Entrenaments liures.

Dia i hora d’inici: 25/2/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 26/3/2021 a les 20:00

Material que rebrà l’escola participant abans de l’entrenament: Samarretes i/o instal·lacions per entrenament.

Material a aportar per l’alumnat participant durant l’entrenament: banyador, casquet de bany.

Competició

Contingut de la prova:

Domini de les habilitats aquàtiques / Reconeixement de les situacions de perill / Actuació i resposta davant la situació d’ofegaments / Execució de les maniobres d’aproximació-rescat-extracció i transport.

Nombre de participants: Equips de 4.

Límit d’aforament de competidors: 48 (12 equips).

Edat màxima: Sense límit d’edat.

Lloc de la prova: Platja de Mataró.

Dia i hora d’inici: 14/05/2021 a les 09:00

Dia i hora d’acabament: 14/05/2021 a les 15:00

Material a aportar per l’alumnat participant durant la competició: banyador, casquet de bany.