Catskills 2020

Introducció

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, organitza els Campionats d’FP de Catalunya, Catskills 2020.

Els Campionats d’FP de Catalunya, Catskills 2020, tenen com a objectiu principal la promoció de la Formació Professional a través de la participació de l’alumnat en una competició que  afegeix una motivació extra en el seu itinerari professional, i també una experiència personal enriquidora. Al mateix temps, el centre educatiu i el professorat que participa en la preparació de l’alumnat pot intercanviar experiències i establir xarxes de col·laboració entre els centres i les empreses que hi participen.

 

Requisits per a la participació

Pot participar als Campionats d’FP de Catalunya, l’alumnat dels centres educatius de formació professional de Catalunya, matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior d’FP, durant el curs 2019-2020.

Cada centre pot inscriure un o més participants, en funció de l’skill escollit, i pot proposar-ne de reserva per cobrir les eventualitats que puguin sorgir.

Aquest  alumnat  ha de tenir, abans de l’inici del campionat, els coneixements teòrics suficients respecte als components materials sobre els quals versen les proves. A més, ha de reunir les qualitats següents: concentració, capacitat de resoldre problemes i de treballar sota pressió.

El dia de les proves, els participants han d’anar acompanyats pel professor/a que els ha preparat i que ha d’actuar de jurat.

 

Continguts de la prova

Es poden consultar a l’apartat “skills”. Així mateix, es publicaran models de proves d’anteriors edicions a Odissea:

 

Equipaments

La llista d’equipament que aporta l’organització i la que han de portar els participants es publicarà al respectiu curs d’Odissea:

 

Procediments de la competició

 1. Inscripcions
  Les inscripcions es poden realitzar de l’1 al 28 de febrer de 2020 amb el formulari en línia disponible a la pàgina web del campionat.
 2. Lloc i data de la competició
  Es poden consultar a l’apartat “skills”.
 3. Jurat
  El jurat és responsable de l’avaluació dels participants i pot estar format per:

  • Representants d’empreses.
  • Representants del sector.
  • Representants de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.
  • Professors acompanyants dels alumnes.
 4. Regles de competició
  Els participants han de presentar-se a les instal·lacions del lloc en què es fa la prova, puntualment.  Queden exclosos els alumnes que arribin una vegada iniciada la prova.La documentació que cal presentar és el document nacional d’identitat. Els participants han de fer, durant la prova, un seguit d’exercicis pràctics. Per això s’estableixen aquestes regles per al campionat:

  1. Durant l’horari del campionat, els participants no poden mantenir cap contacte amb altres participants sense el permís del president del jurat. Tampoc poden mantenir contacte amb el tutor o tutora del seu centre. L’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre equipament electrònic d’intercanvi d’informació està prohibit.
  2. Els centres de procedència dels competidors han de posar a disposició dels participants tots els mitjans materials i eines necessàries per al campionat. No és permès d’utilitzar ni materials ni eines diferents als subministrats.
  3. Les fases de la prova estan organitzades per mòduls i es desenvolupen durant el dia o dies que duri.
  4. Cada mòdul ha de ser completat en el temps assignat perquè es pugui fer una puntuació progressiva.
  5. Abans de l’inici de la prova, els competidors disposen d’un temps màxim de 30 minuts per familiaritzar-se amb el material, l’equipament i els processos. Hi ha la possibilitat de resolució de dubtes.
  6. El nombre d’inscrits en un skill podria sobrepassar la capacitat d’espai i llocs de treball preparats. Si fos el cas, cada organitzador farà una prova prèvia eliminatòria per tal d’adequar el nombre inicial d’inscrits al nombre màxim de participants.
  7. Cada mòdul de la prova té assignat un temps màxim. Els membres del jurat anoten el temps emprat per cada competidor en cadascun dels mòduls. Només en el cas d’igualtat en la puntuació es valora  com a millor classificat aquell competidor que hagi dedicat menys temps.
  8. Al començament de cada mòdul, els participants reben els documents necessaris per a la prova.
 5. Avaluació del projecte
  1. Els membres del jurat són els encarregats de dur a terme l’avaluació.
  2. El jurat avaluador disposa d’un qüestionari d’avaluació amb la descripció de cadascun dels apartats objectius a valorar, així com la puntuació corresponent.
  3. Cada membre del jurat avalua tots els participants, excepte el competidor del seu centre.
  4. El jurat designa un dels seus membres per fer d’encarregat d’incloure els diferents resultats d’avaluació en un únic sistema de recompte de dades.
  5. Es pot valorar el funcionament, la tècnica emprada, la destresa, la maduresa en l’ofici, l’ordre, el mètode, el treball ben fet, l’estructuració i la presentació dels treballs seguint en tot moment les regles mínimes de seguretat i higiene.
  6. Durant la competició, els participants no poden tenir cap contacte amb el seu professor o professora acompanyant.
  7. Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord al document que es publicarà a Odissea. L’ordre final de la classificació s’estableix d’acord amb la puntuació total obtinguda per cada participant en finalitzar la competició.

Premis

S’han establert els premis següents:

 • 1r premi: Certificat de primer classificat i medalla d’or Catskills 2020.
 • 2n premi: Certificat de segon classificat i medalla de plata Catskills 2020.
 • 3r premi: Certificat de tercer classificat i medalla de bronze Catskills 2020.

La resta de participants rep un certificat de participació en la competició.