Com millorar una activitat d’avaluació?

«Com millorar una activitat d’avaluació per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials?» és un recurs autoformatiu que proporciona orientacions per redissenyar, implementar i documentar una activitat d’avaluació perquè esdevingui útil per avaluar el nivell d’adquisició de les competències bàsiques d’un o de diversos àmbits i, alhora, per fomentar la reflexió pedagògica en el si del claustre.

Algunes qüestions clau a les que vol donar resposta aquesta tasca són:
  • Quines activitats són útils per avaluar els aprenentatges competencials dels alumnes?
  • Com tenim evidències dels aprenentatges competencials?
  • Com s’apliquen els indicadors d’avaluació competencial?
  • Quines modificacions metodològiques impliquen els canvis en la manera d’obtenir evidències?
Aquest document pretén:
  • Proporcionar orientacions per redissenyar una activitat d’avaluació que sigui útil per avaluar el nivell d’adquisició de les competències bàsiques d’un o de diversos àmbits.
  • Facilitar l’aplicació a l’aula i l’avaluació dels alumnes d’acord amb els indicadors dels nivells competencials.
  • Documentar el procés d’implementació (amb exemples de resolucions d’alumnes) i de reflexió pedagògica i compartir-lo amb els altres membres de l’equip docent.

A continuació es proporcionen exemples d’activitats revisades, amb les reflexions dels docents, per tal que puguin servir d’exemple.