1.1.1. Coordenades geogràfiques

Les coordenades geogràfiques indiquen la posició d’un punt sobre la superfície terrestre segons la longitud i la latitud, mesurades respecte del meridià de Greenwich (0) i de l’equador. Per a determinar completament un sistema de coordenades geogràfiques cal especificar el dàtum i el meridià principal.

Cómo se representan las medidas de latitud y longitud

 

Retícula que mostra la xarxa de coordenades geogràfiques de latitud i longitud, mitjançant paral·lels i meridians, respectivament.
Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate.

Les coordenades geogràfiques habitualment s’expressen en graus, minuts i segons, o en graus decimals. Normalment es mesuren de 0º a 90º en sentit nord o sud i de 0º a 180º en sentit est o oest. Per al càlcul, se solen transposar com a longitud (x) i latitud (y), i els sentits sud i oest s’expressen en negatiu.

Aquestes coordenades són el mètode de georeferenciació més antic, emprat des de 1500, encara que el mesurament precís data de finals del segle XVIII. Té l’avantatge de ser el sistema de referència més universal, vàlid per a posicions arreu del món, de manera que si es treballa amb dades de tot el món o es volen relacionar dades de punts relativament allunyats entre si és necessari recórrer al sistema de coordenades geogràfiques.També té avantatges de precisió, ja que no introdueix cap tipus de distorsió o deformació com els que inevitablement produeixen les projeccions cartogràfiques. Per aquests motius és el sistema de coordenades emprat en sistemes de cobertura global, com el sistema de posicionament global o els serveis de mapes de Google Maps, usant concretament el dàtum WGS84.

Coordenades projectades
Les coordenades projectades són coordenades cartesianes que resulten de transformar les coordenades de longitud i latitud en coordenades planes rectangulars per mitjà d’una projecció cartogràfica, que, a més de la funció de transformació, estableix també l’origen de coordenades rectangulars corresponent.

Zones del sistema de coordenades UTM (Universal Transverse Mercator coordinate system), un dels sistemes de referència espacial més utilitzats. Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Transverse_Mercator_coordinate_system

Les coordenades projectades són tan antigues com la cartografia, atès que convencionalment tot mapa és una representació de la superfície terrestre en el pla i precisa una projecció cartogràfica per a generar-lo. Les coordenades projectades són també les més emprades en els sistemes d’informació geogràfica, amb preferència sobre les coordenades geogràfiques clàssiques, atès que els càlculs geomètrics són més simples en una superfície plana que en una superfície esfèrica, utilitzant magnituds de longitud en lloc d’angulars.

Les coordenades projectades tenen l’inconvenient d’introduir deformacions i variacions d’escala al llarg del mapa importants com a conseqüència de les distorsions inevitables en tota projecció cartogràfica. Per aquest motiu només s’utilitzen preferentment en dades cartogràfiques d’àmbits geogràfics reduïts, per a produir mapes d’escales grans i escollint projeccions cartogràfiques que minimitzin les distorsions en l’àmbit geogràfic d’aplicació.
Alguns dels sistemes de coordenades projectades més utilitzats són el sistema de coordenades UTM, basat en la projecció cartogràfica del mateix nom i vàlid per a tot el món. Més informació

Determina les coordenades de les ciutats indicades i visualitza la forma en la que es transformen els angles que forma el punt a l’esfera i la seva representació al mapa


Comprova el que has aprés

Aplica

Recursos